محل برگزاری: دانشکده مهندسی مکانیک /

تاریخ: ۱۳۹۹

مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی