طراحي بويلر براي جابجايي ابزار الات در چاه هاي نفت

نام اساتید: محمد راوندي, ناصر ناصري فر
Mohammad Ravandi, Naser Naserifar
نام دانشجو : آرمين قنبرزاده