از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ تا تاریخ :

عضو هيات داوري بيست و ششمين جشنواره ي انتخاب دانشجوي نمونه سال 96

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ تا تاریخ :

مدير اجتماعي دانشگاه

از تاریخ : تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

مدير فرهنگي دانشكده علوم