محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

نوسانات آميخته بالا در پلاسماي مغناطيسي چند مولفه اي

نویسندگان: محمد محسن حاتمي, فاطمه عزيزيان

Mohammad Mohsen Hatami, Fateme Azizian

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

امواج ساليتون گونه يون-صوتي در پلاسماي دو دمايي يون سپهر

نویسندگان: محمد محسن حاتمي, پيمان صفاپور

Mohammad Mohsen Hatami, Payman Safapour

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

رفتار بار - فضا در پلاسماي نافزون ور غير برخوردي

نویسندگان: محمد محسن حاتمي

Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: ششمين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما

The 6th conference of engeeniring and physics of plasma

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

بررسي پلاسماي سرد در يك غلاف برخوردي و در حضور ميدان مغناطيسي

نویسندگان: محمد محسن حاتمي, عرفان رسولي

Mohammad Mohsen Hatami, Erfan Rasouli

عنوان همایش: ششمين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما

The 6th conference of engeeniring and physics of plasma

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

اثر ميدان مغناطيسي بر تغيير چگالي الكترون و يون در مقياس لگاريتمي در يك پلاسماي برخوردي

نویسندگان: محمد محسن حاتمي, عرفان رسولي

Mohammad Mohsen Hatami, Erfan Rasouli

عنوان همایش: ششمين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما

The 6th conference of engeeniring and physics of plasma

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

محاسبه پتانسيل سقديف بمنظور تحليل امواج ساليتون گونه يوني-صوتي در پلاسماي دو دمايي نافزونور

نویسندگان: محمد محسن حاتمي

Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما

The 5th Conference in Plasma Engineering and Physics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

اثر يونيزاسيون بر پهناي غلاف پلاسمايي در پلاسماهاي فعال

نویسندگان: محمد محسن حاتمي

Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما

The 5th Conference in Plasma Engineering and Physics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

ناپايداري هاي پلاسماي غباري در حضور يك ميدان الكتريكي خارجي ثابت

نویسندگان: پيمان فهيمي, محمد محسن حاتمي

Peyman Fahimi, Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما

The 5th Conference in Plasma Engineering and Physics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

چگالي جريان در پلاسماي همجوشي

نویسندگان: محمد محسن حاتمي

Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: بيست و سومين كنفرانس هسته اي ايران

23rd Iranian Nuclear Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

بهينه سازي چشمه هاي فوتونوتروني بر پايه شتابدهنده ي ليناك MeV 18 براي درمان تومورهاي پوستي با استفاده از كد شبيه سازي MCNPX

نویسندگان: مريم حريف بيلندي, سيدفرهاد مسعودي, محمد محسن حاتمي

Maryam Harifbilandi, Seyed Farhad Masoudi, Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: كنفرانس فيزيك ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

چگالي جريان در پلاسماهاي چند يوني

نویسندگان: محمد محسن حاتمي

Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما

The 4rd Conference in Plasma Engineering and Physics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

تاثير برخورد يون-خنثي بر دز ذرات فرودي بر سطح كاتد در پلاسماي پالسي

نویسندگان: محمد محسن حاتمي

Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما

The 4rd Conference in Plasma Engineering and Physics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

پهناي غلاف در پلاسماي پالسي مغناطيسي

نویسندگان: محمد محسن حاتمي

Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما

The 4rd Conference in Plasma Engineering and Physics

محل برگزاری: اتريش / Austria

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۲۹

ساعت هاي اپتيكي و نقش آنها در مدل سازي گرانشي

Optical clocks and their contribution to gravity modeling

نویسندگان: محمد نعيمي, بابك محمد حسيني, محمد محسن حاتمي

, , Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش:

European Geosciences Union General Assembly 2016

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۲

چگالي جريان در پلاسماهاي نافزون ور

نویسندگان: محمد محسن حاتمي

Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: كنفرانس فيزيك ايران 1394

The Annual Physics Conference of Iran 1394

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

انرژي جنبشي يونها روي ديواره پلاسما و تاثير تابع توزيع الكتروني بر آن

نویسندگان: محمد محسن حاتمي

Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: سومين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما

The 3rd Conference in Plasma Engineering and Physics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

تعيين سرعت يونها در لبه ي غلاف پلاسماهاي چند بار يونيزه شده ي الكترونگاتيو

نویسندگان: محمد محسن حاتمي

Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: سومين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما

The 3rd Conference in Plasma Engineering and Physics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

بررسي چگالي جريان در پلاسماهاي فعال قوي مغناطيده

نویسندگان: محمد محسن حاتمي, سارا ملك گودار

Mohammad Mohsen Hatami, Sara Malek goodar

عنوان همایش: سومين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما

The 3rd Conference in Plasma Engineering and Physics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱

معيار بوهم در پلاسماهاي مغناطيسي چند يوني

نویسندگان: محمد محسن حاتمي

Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: دومين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما

The 2nd Conference in Plasma Engineering and Physics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱

تحول زماني مرز شبه خنثايي پلاسما

نویسندگان: محمد محسن حاتمي

Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: دومين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما

The 2nd Conference in Plasma Engineering and Physics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱

بررسي صحت استفاده از تابع توزيع بولتزمن در غلاف پلاسماهاي فعال و مغناطيده

نویسندگان: سارا ملك گودار, محمد محسن حاتمي

, Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: دومين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما

The 2nd Conference in Plasma Engineering and Physics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷

مدل سازي حركت يونها و رفتار بار-فضاي مثبت در پلاسماي مغناطسي گرم و برخوردي

Simulation of ion movement and behavior of positive space-charge in warm magnetized plasma

نویسندگان: محمد محسن حاتمي

Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: بيستمين كنفرانس هسته اي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

مدل سازي عددي غلاف پلاسما در چشمه هاي پلاسمايي مغناطيده و فعال

Numerical modeling of plasma sheath in magnetized active plasma sources

نویسندگان: سارا ملك گودار, محمد محسن حاتمي

Sara Malek goodar, Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: ششمين كنفرانس ملي خلا ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۴

چگالي جريان در لايه غلاف پلاسماهاي مثبت برخوردي

Current density in the sheath layer of collisional electropositive plasmas

نویسندگان: محمد محسن حاتمي

Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: كنفرانس فيزيك ايران 1392

Annual Physics Conference of Iran 1392

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۱

اثر طول پالس بر سرعت يونها در پلاسماهاي پالسي برخوردي

Effect of pulse duration on ion velocities in collisional pulsed plasma sheaths

نویسندگان: محمد محسن حاتمي

Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: اولين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما

The First Conference in Plasma Engineering and Physics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۱

پهناي غلاف در پلاسماهاي دو يوني مغناطيسي

Sheath width in magnetized two-ion species plasmas

نویسندگان: محمد محسن حاتمي

Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: اولين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما

The First Conference in Plasma Engineering and Physics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۱

ت ثير ميدان مغناطيسي بر سرعت ذرات در پلاسماهاي فعال

Magnetic field effects on ion velocity in active plasmas

نویسندگان: سارا ملك گودار, محمد محسن حاتمي

Sara Malek goodar, Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: اولين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما

The First Conference in Plasma Engineering and Physics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۱

نویسندگان: محمد محسن حاتمي

Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: اولين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما

The First Conference in Plasma Engineering and Physics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۲

اثر ميدان مغناطيسي قوي بر ويژگي هاي ذرات باردار در پلاسماي هيدروژني ضعيف يونيزه

نویسندگان: محمد محسن حاتمي, سارا ملك گودار

Mohammad Mohsen Hatami, Sara Malek goodar

عنوان همایش: نوزدهمين كنفرانس انجمن هسته اي ايران

محل برگزاری: بلو روس / BYELARUS

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

CHARACTERISTICS OF MULTI-COMPONENT PLASMA SHEATH CONSISTING TWO SPECIES OF WARM POSITIVE IONS

نویسندگان: محمد محسن حاتمي, عليرضا نيكنام

Mohammad Mohsen Hatami,

عنوان همایش:

VII th International Conference PLASMA PHYSICS AND PLASMA TECHNOLOGY (PPPT-7)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۳

تاثير دماي يونها بر ضخامت ناحيه غلاف پلاسمايي و توزيع چگالي ذرات باردار در اين ناحيه در يك پلاسماي مغناطيده و برخوردي

نویسندگان: محمد محسن حاتمي

Mohammad Mohsen Hatami

عنوان همایش: هجدهمين كنفرانس هسته اي ايران