تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

ساختار غلاف پلاسمايي در پلاسماهاي الكترونگاتيو

نام اساتید: محمد محسن حاتمي, حسين حمزه پور, حسين حمزه پور, مسعود عليمحمدي
Mohammad Mohsen Hatami, Hossein Hamzehpour, Hossein Hamzehpour,
نام دانشجو : الناز محسني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

نوسانات آميخته پايين در يك پلاسماي چند مولفه اي

نام اساتید: محمد محسن حاتمي, حسين حمزه پور, عليرضا نيكنام, حسين حمزه پور
Mohammad Mohsen Hatami, Hossein Hamzehpour, , Hossein Hamzehpour
نام دانشجو : فاطمه عزيزيان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

اثر ميدان مغناطيسي بر ساختار غلاف پلاسماهاي الكترونگاتيو

نام اساتید: محمد محسن حاتمي, عليرضا نيكنام, فاطمه رضايي, فاطمه رضايي
Mohammad Mohsen Hatami, , Fatemeh Rezaei, Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : الهه صالحي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

بهينه سازي انرژي نوترونهاي توليدي از چشمه هاي فوتونوترون جهت استفاده در مين يابي

نام اساتید: محمد محسن حاتمي, سيدفرهاد مسعودي, فائزه رحماني, فائزه رحماني
Mohammad Mohsen Hatami, Seyed Farhad Masoudi, Faezeh Rahmani, Faezeh Rahmani
نام دانشجو : كامران آقائي زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

اثر ميدان مغناطيسي بر تشكيل غلاف پلاسمايي در پلاسماهاي ضعيف يونيزه

نام اساتید: محمد محسن حاتمي, مهدي رادين, مهدي رادين
Mohammad Mohsen Hatami, Mehdi Radin, Mehdi Radin
نام دانشجو : عرفان رسولي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

بررسي پلاسماي تخليه الكتريكي و ناپايداريهاي آن

نام اساتید: محمد محسن حاتمي, بابك محمد حسيني, فاطمه رضايي, فاطمه رضايي
Mohammad Mohsen Hatami, , Fatemeh Rezaei, Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : پيمان فهيمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

بهينه سازي چشمه هاي نوتروني بر پايه شتاب دهنده خطي ليناك جهت درمان تومورهاي پوستي

نام اساتید: محمد محسن حاتمي, سيدفرهاد مسعودي, مهدي رادين, مهدي رادين
Mohammad Mohsen Hatami, Seyed Farhad Masoudi, Mehdi Radin, Mehdi Radin
نام دانشجو : مريم حريف بيلندي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۶

ساختار انتشار امواج الكترومغناطيس در پلاسماهاي غير چگال

نام اساتید: محمد محسن حاتمي, حسين حمزه پور, حسين حمزه پور
Mohammad Mohsen Hatami, Hossein Hamzehpour, Hossein Hamzehpour
نام دانشجو : مجيد كلانتري سرابي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

بررسي معيار بوهم در پلاسما هاي مختلف

نام اساتید: محمد محسن حاتمي, حسين حمزه پور, حسين حمزه پور
Mohammad Mohsen Hatami, Hossein Hamzehpour, Hossein Hamzehpour
نام دانشجو : حامد نورزاد

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۱

اثر ميدان مغناطيسي بر ناحيه غلاف در پلاسما هاي ضعيف يونيزه

نام اساتید: محمد محسن حاتمي, سيدفرهاد مسعودي, سيدفرهاد مسعودي
Mohammad Mohsen Hatami, Seyed Farhad Masoudi, Seyed Farhad Masoudi
نام دانشجو : سارا ملك گودار

تاریخ:

بررسي تحول زماني غلاف پلاسمايي در نزديكي كاتد مسطح

نام اساتید: محمد محسن حاتمي
Mohammad Mohsen Hatami
نام دانشجو : محمد عبدي سليمي

تاریخ:

بررسي امواج ساليتوني الكترون - صوتي در پلاسماي نافزون ور

نام اساتید: محمد محسن حاتمي
Mohammad Mohsen Hatami
نام دانشجو : مژده رضائي ملايري نژاد

تاریخ:

شبيه سازي دو بعدي ديناميك يونها در فرآيند كاشت يون به روش پلاسمايي

نام اساتید: محمد محسن حاتمي
Mohammad Mohsen Hatami
نام دانشجو : اميرحسين فروزفر

تاریخ:

تاثير پارامترهاي پلاسما و ميدان مغناطيسي بر ضخامت ناحيه ي غلاف

نام اساتید: محمد محسن حاتمي
Mohammad Mohsen Hatami
نام دانشجو : هديه عسگري