از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ تا تاریخ :

مدير ارتباط با صنعت و كارآفريني دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

مدير امور توسعه ي پزوهش دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

تدوين درس سامانه هاي پشتيباني برنامه ريزي مكاني

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضويت در نشريه مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

معاون پژوهشي و فناوري دانشكده مهندسي نقشه برداري