سال: ۱۳۹۸

مطالعه و تدوين برنامه عملياتي توسعه سيستم اطلاعات مكاني شركت مديريت شبكه برق ايران

همکاران: محمد كريمي

Mohammad Karimi

سال: ۱۳۹۸

توسعه ژئوپورتال شهر كرج

همکاران: محمد كريمي

Mohammad Karimi

سال: ۱۳۹۷

انجام خدمات مشاوره پژوهشي در زمينه طراحي سامانه اطلاعات مكاني تحت وب Web-GIS جهت انتشار پايگاه داده يكپارچه GIS شبكه انتقال و فوق توزيع صنعت برق

همکاران: محمد طالعي, محمد كريمي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۷

انجام تحقيقات در زمينه شرح خدمات مجري توسعه سياهه انتشار شهر اهواز

همکاران: محمد كريمي, محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, پرويز محمدزاده, محمد طالعي

Mohammad Karimi, Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Parviez Mohammadzadeh, Mohammad Taleai

سال: ۱۳۹۷

طراحي، توسعه و پياده‌سازي سامانه اطلاعات مكاني تحت وب سازمان حفاظت محيط زيست كشور

همکاران: محمد كريمي

Mohammad Karimi

سال: ۱۳۹۶

پياده سازي، تكميل و بهنگام رساني مدل داده مكاني يكپارچه شهرداري كرج

همکاران: محمد كريمي, محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد طالعي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Karimi, Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mohammad Taleai, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۶

پروژه توسعه ژئوپورتال شهرداري كرج

همکاران: علي محمدزاده, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, محمد كريمي, محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد طالعي

Ali Mohammadzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Karimi, Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mohammad Taleai

سال: ۱۳۹۶

پروژه فاز اول و دوم SDI شهري كرج

همکاران: شهريار محمدي, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, محمد طالعي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, محمد كريمي, علي محمدزاده

Shahriar Mohammadi, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Karimi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۵

تخصيص نرم افزار EIGIS توسعه و ارتقا يافته مبتني بر استاندارد نسخه سوم به شركت برق منطقه اي هرمزگان

j

همکاران: محمد كريمي, محمد طالعي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۵

تخصيص نرم افزار EIGIS توسعه و ارتقا يافته مبتني بر استاندارد نسخه سوم به شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان

همکاران: محمد كريمي, محمد طالعي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۵

تخصيص نرم افزار EIGIS توسعه و ارتقا يافته مبتني بر استاندارد نسخه سوم به شركت برق منطقه اي كرمان

همکاران: محمد كريمي, محمد طالعي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۵

توسعه نرم افزار EIGIS

همکاران: محمد طالعي, محمد كريمي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۵

تخصيص نرم افزار Eigis توسعه و ارتقا يافته مبتني بر استاندارد نسخه سوم به شركت برق منطقه اي غرب

همکاران: محمد طالعي, محمد كريمي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۵

انجام خدمات مشاوره اي در زمينه نظارت عالي بر سيستم GIS صنعت برق در بخش توليد، انتقال و قوق توزيع

همکاران: حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعي, محمد كريمي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۵

طراحي و پياده سازي مدل داده مكاني يكپارچه شهرداري كرج و تدوين دستورالعمل هاي اجرايي (توليد، ويرايش، بهنگام سازي، كنترل كيفيت و نمايش

همکاران: محمد كريمي, محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد طالعي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Karimi, Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mohammad Taleai, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۵

ارائه خدمات مشاوره و نظارت عالي زيرساخت داده مكاني SDI

همکاران: محمد كريمي

Mohammad Karimi

سال: ۱۳۹۴

تخصيص نرم افزار EIGIS توسعه و ارتقا يافته مبتني بر استاندارد نسخه سوم به شركت برق منطقه اي آذربايجان

همکاران: محمد كريمي, محمد طالعي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۴

ارائه خدمات تخصصي جهت بررسي كمي گزارشات و مطالعات مربوط به نظارت بر آماده سازي و تكميل اطلاعات مكاني و توصيفي سازمان حفاظت محيط زيست كشور

همکاران: محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد طالعي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده, محمد كريمي

Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mohammad Taleai, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Karimi

سال: ۱۳۹۴

انجام خدمات مشاوره براي انجام طرح ايجاد پايگاه داده يكپارچه GIS

همکاران: محمد طالعي, حميد عبادي, محمد كريمي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۴

خدمات مديريت و نظارت تخصصي طرح هاي جاري و تدوين شبكه برنامه آتي مديريت داده هاي مكاني شهرداري كرج

همکاران: محمد كريمي, محمد طالعي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده, مهدي فرنقي

Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh, Mahdi Farnaghi

سال: ۱۳۹۴

خدمات مشاوره و برگزاري دوره آموزشي GIS

همکاران: محمد كريمي, حميد عبادي, محمد طالعي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Karimi, Hamid Ebadi, Mohammad Taleai, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۳

انجام خدمات مشاوره در زمينه نظارت عالي بر سيستم اطلاعات مكاني در بخش توليد، انتقال و فوق توزيع

همکاران: حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعي, محمد كريمي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۳

انجام خدمات مشاوره پژوهشي در طراحي و توسعه و پياده سازي نرم افزار GIS بومي سامانه اطلاعات مكاني صنعت برق- فاز مطالعاتي توسعه نرم افزار بومي سامانه اطلاهات مكاني پايه صنعت برق

همکاران: محمودرضا صاحبي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعي, محمد كريمي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده

Mahmod Reza Sahebi, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۲

تكميل مطالعات بانك اطاعاتي GIS و تدوين مشخصات فني توسعه سيستم اطلاعات مكاني و SDI سازمان حفاظت محيط زيست كشور

همکاران: محمد كريمي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Karimi, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Taleai, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۲

استخراج اتوماتيك اطلاعات مكاني از تصاوير هوايي با قدرت تفكي بالا جهت توليد نقشه هاي 1:2000

همکاران: حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعي, محمد كريمي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۲

ارائه خدمات مشاوره جهت تحقيق و توسعه ابزار تحليلي سيستم اطلاعات مكاني صنعت برق (EIGIS) تخصيص يافته ب

همکاران: محمد طالعي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, محمد كريمي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Karimi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۱

انجام خدمات مشاوره براي موارد مرتبط با طرح ايجاد پايگاه داده يكپارچه GIS صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع

همکاران: محمد طالعي, محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد كريمي, علي منصوريان, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده

Mohammad Taleai, Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Ali Mansourian, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۱

تدوين استانداردهاو دستورالعمل هاي ملي سنجش از دور

همکاران: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد كريمي, علي منصوريان, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده, محمد طالعي

Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Ali Mansourian, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Taleai

سال: ۱۳۹۱

كاليبراسيون هندسي دوربين رقومي هوايي UltraCam سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح (فاز اول طرح راه اندازي آزمايشگاه كاليبراسيون دوربين هاي رقومي هوايي

همکاران: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, محمد طالعي, حميد عبادي, محمد كريمي, علي منصوريان, علي محمدزاده

Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Ali Mansourian, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۱

طراحي و ساخت ليزر اسكن هوايي توپوگرافي ملي با قابليت نصب بر روي هواپيما و بالگرد (فاز اول طرح نياز سنجي، امكان سنجي و طراحي مفهومي

همکاران: علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, محمد طالعي, حميد عبادي, محمد كريمي, علي منصوريان

Ali Mohammadzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Ali Mansourian

سال: ۱۳۹۱

بررسي روشهاي آشكارسازي تغييرات از تصاوير ماهواره اي

همکاران: حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعي, محمد كريمي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۱

ايجادكتابخانه طيفي ملي(در محدوده نور مرئي و مادون قرمز نزديك)

همکاران: محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد كريمي, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمد طالعي, علي منصوريان

Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Taleai, Ali Mansourian

سال: ۱۳۹۱

امكان سنجي و مطالعات مقدماتي ايجاد كتابخانه طيفي ملي- دفاعي (مرحله اول ايجاد كتابخانه طيفي ملي- دفاعي)

همکاران: محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, محمد طالعي, حميد عبادي, محمد كريمي, علي منصوريان, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده

Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Ali Mansourian, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۱

نظارت عالي برسيستم اطلاعات جغرافيايي صنعت برق بخش انتقال وفوق توزيع

همکاران: حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, محمد كريمي, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمد طالعي

Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Karimi, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Taleai

سال: ۱۳۹۱

بهينه سازي خط توليد اطلاعات مكاني سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح

همکاران: حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, محمد كريمي, علي منصوريان, محمد طالعي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Karimi, Ali Mansourian, Mohammad Taleai, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۹۰

انتخاب و اجراي سايت كاليبراسيون ميداني سنجده هاي هوايي و ماهواره اي در محدوده نور مرئي مادون قرمز نزديك و مايكرو ويو فاز اول در سطح ملي

همکاران: محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد كريمي, علي منصوريان, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمد طالعي

Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Ali Mansourian, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Taleai

سال: ۱۳۹۰

انجام خدمات مهندسي مشاوره اي جهت پياده سازي سامانه اطلاعات مكانيGISشبكه انتقال وفوق توزيع برق منطقه اي كرمان

همکاران: محمد طالعي, محمد كريمي, محمودرضا صاحبي, حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج, علي محمدزاده, مهدي مختارزاده

Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Mahmod Reza Sahebi, Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mohammadzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh

سال: ۱۳۹۰

طراحي، توليد و پياده سازي نرم افزار سامانه اطلاعات مكاني GIS شركت برق منطقه اي يزد در بخش انتقال و فوق توزيع

همکاران: محمد طالعي, محمد كريمي

Mohammad Taleai, Mohammad Karimi

سال: ۱۳۹۰

خدمات مهندسي ورود اطلاعات GIS شبكه انتقال و فوق توزيع به نرم افزار EIGIS

همکاران: محمد طالعي, محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد كريمي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده

Mohammad Taleai, Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۸۹

انجام خدمات مربوط به بروز رساني، پشتيباني و طراحي سيستم پشتيبان تصميم گيري مكاني جهت تعيين نقاط حفاري در كانسارهاي مس پورفيري

همکاران: محمد طالعي, محمودرضا صاحبي, حميد عبادي, محمد كريمي, علي منصوريان, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده

Mohammad Taleai, Mahmod Reza Sahebi, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Ali Mansourian, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh

سال: ۱۳۸۹

ارائه خدمات مشاوره ومديريت پروژه هاي GISوانجام مطالعات تلفيق GISبازيرسيستمهاي كاربردي شركت انتقال گازايران

همکاران: محمد طالعي, حميد عبادي, محمودرضا صاحبي, محمد كريمي, علي منصوريان, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده

Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Karimi, Ali Mansourian, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh

سال: ۱۳۸۹

طراحي وايجادزيرساخت اطلاعات مكاني(SDI) شركت انتقال گازايران(فاز اول)

همکاران: علي منصوريان, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, محمد طالعي, حميد عبادي, محمد كريمي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده

Ali Mansourian, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Taleai, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh

سال: ۱۳۸۹

انجام خدمات مشاوره براي طرح مطالعات پايهSDIصنعت برق ايران(بخش انتقال وفوق توزيع)

همکاران: علي منصوريان, حميد عبادي, محمد كريمي, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعي

Ali Mansourian, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Taleai

سال: ۱۳۸۶

طراحي و تجهييز آزمايشگاه ها و ايستگاه هاي سنجش از دور

همکاران: محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعي, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, بهزاد وثوقي, محمد كريمي, مجيد همراه, حميد عبادي, - منصوريان, عباس عليمحمدي سراب, علي محمدزاده

Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Taleai, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Behzad Vosoghi, Mohammad Karimi, , Hamid Ebadi, , Abbas Ali Mohammadi Sarab, Ali Mohammadzadeh