تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: محمد كريمي, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدرضا ملك, نجمه نيساني ساماني, رحيم علي عباسپور, محمدرضا ملك
Mohammad Karimi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Reza Malek, , , Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : مهرداد آهنگركاني

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

مدلسازي تخصيص فضاهاي آموزشي بر اساس تحولات جمعيتي و رويكرد آمايش سرزمين

نام اساتید: محمد كريمي, پرستو پيله فروشها, محمد طالعي, محمد طالعي, آرا تومانيان
Mohammad Karimi, Parasto Pilehforoshha, Mohammad Taleai, Mohammad Taleai,
نام دانشجو : ريحانه لطفي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

مدلسازي توسعه فضاهاي آموزشي با لحاظ نمودن پارامترهاي مقطع و جنسيت

نام اساتید: محمد كريمي, پرستو پيله فروشها, محمدسعدي مسگري سقزلو, آرا تومانيان, محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Karimi, Parasto Pilehforoshha, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : نويد ستوده مهر

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

هدايت افراد براي تعيين مسير خروج از ساختمان در شرايط اضطراري با استفاده از مدل خودكاره سلولي

نام اساتید: محمدرضا ملك, محمد كريمي, علي اصغر آل شيخ, علي اصغر آل شيخ, بابك ميرباقري
Mohammad Reza Malek, Mohammad Karimi, Alesheikh ALi Asghar, Alesheikh ALi Asghar,
نام دانشجو : سحر سلطاني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

مدلسازي رشد فيزيكي شهر با استفاده از روشهاي دسته بندي حساس به هزينه

نام اساتید: محمد كريمي, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد طالعي, محمودرضا دلاور, هديه ساجدي, محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Karimi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Taleai, , , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : محمد احمدلو

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

مقايسه كارايي روشهاي شبكه عصبي BRFLN و رگرسيون در پيش بيني توسعه شهري

نام اساتید: محمد كريمي, جلال كرمي, علي اصغر آل شيخ, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Karimi, , Alesheikh ALi Asghar, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : عادل صداقتي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

مدلسازي تخصيص كاربري اراضي مناطق روستايي با استفاده از الگوريتم ژنتيك

نام اساتید: محمد كريمي, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدرضا جلوخاني نياركي, محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Karimi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : ابراهيم ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

مدلسازي تغييرات كاربري اراضي با لحاظ نمودن مجموعه داده هاي نامتوازن و داراي جابجايي رفتاري در زمان و مكان

نام اساتید: محمد كريمي, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد طالعي, محمودرضا دلاور, هديه ساجدي, محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Karimi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Taleai, , , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : محمد احمدلو

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

ارائه مدلي جهت قطعه بندي اراضي كشاورزي با كمك الگوريتم ژنتيك

نام اساتید: محمد كريمي, محمد طالعي, فريد كريمي پور, محمد طالعي
Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, , Mohammad Taleai
نام دانشجو : وحيد فراهاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

مدلسازي جنراليزاسيون پايگاه داده توپوگرافي با استفاده از استخراج و تلفيق قيود

نام اساتید: محمد كريمي, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد طالعي, محمودرضا دلاور, غلامرضا فلاحي, ابوالقاسم صادقي نياركي, محمد طالعي
Mohammad Karimi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Taleai, , , Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mohammad Taleai
نام دانشجو : پرستو پيله فروش ها قزويني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

مدلسازي فرايند جنراليزاسيون پليگون هاي ساختماني

نام اساتید: محمد كريمي, محمد طالعي, غلامرضا فلاحي, محمد طالعي
Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, , Mohammad Taleai
نام دانشجو : مهدي رستگارپناه

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

مكان يابي و تخصيص نيروگاه هاي توليدات پراكنده در شبكه برق با استفاده از روشهاي فرا ابتكاري

نام اساتید: محمد كريمي, محمدسعدي مسگري سقزلو, پرهام پهلواني, محمد مهدي علي زاده اليزئي
Mohammad Karimi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei
نام دانشجو : مينا صادقي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

مدلسازي تهيه نقشه ريسك خطوط لوله گاز شهري با اعمال پارامترهاي محيطي

نام اساتید: محمد كريمي, عباس عليمحمدي سراب, موسي جباري قره باغ, عباس عليمحمدي سراب
Mohammad Karimi, Abbas Ali Mohammadi Sarab, , Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : پيمان آذري

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

توسعه يك مدل چند سطحي مكان مبنا براي پيش بيني گسترش مجموعه شهري

نام اساتید: محمد كريمي, كيومرث حبيبي, محمودرضا دلاور, فرشاد نوريان, محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب, بهزاد وثوقي, محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Karimi, , , , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Behzad Vosoghi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : ساناز علائي مقدم

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

ارزيابي مبتني بر روابط تشابه مكاني خروجي روشهاي جنراليزاسيون پايگاه داده توپوگرافي

نام اساتید: محمد كريمي, نجمه نيساني ساماني, مهدي فرنقي, مهدي فرنقي
Mohammad Karimi, , Mahdi Farnaghi, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : داود طالبي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

بهينه سازي تخصيص كاربري اراضي با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري و شاخص هاي مكاني

نام اساتید: محمد كريمي, پرهام پهلواني, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Karimi, , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : رضا صفرزاده رامهرمزي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

ارزيابي كارايي روشهاي قطعه بندي اراضي به منظور استفاده در مدلسازي توسعه شهري

نام اساتید: محمد كريمي, مهدي فرنقي, عباس شيخ محمدزاده, مهدي فرنقي
Mohammad Karimi, Mahdi Farnaghi, , Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : روناك خدري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

مقايسه و ارزيابي كارايي الگوريتم هاي جنراليزاسيون عوارض خطي نقشه هاي توپوگرافي

نام اساتید: محمد كريمي, محمد طالعي, غلامرضا فلاحي, محمد طالعي
Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, , Mohammad Taleai
نام دانشجو : مريم صابري نسب

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

مدلسازي رشد افقي و عمودي شهر با استفاده از اتوماسيون سلولي

نام اساتید: محمد كريمي, عباس عليمحمدي سراب, پرهام پهلواني, عباس عليمحمدي سراب
Mohammad Karimi, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Parham Pahlevani, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : مريم نيك بيان

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

برآورد ريسك خط لوله انتقال گاز با استفاده از تحليل هاي مكاني

نام اساتید: محمد كريمي, موسي جباري, محمد طالعي, فرشاد حكيم پور, محمد طالعي
Mohammad Karimi, Mosa Jbari, Mohammad Taleai, Farshad Hakimpor, Mohammad Taleai
نام دانشجو : فريده رضائي نوده

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

مدلسازي ريز دانه ي ارزش املاك مسكوني

نام اساتید: محمد كريمي, مهدي فرنقي, فريد كريمي پور, مهدي فرنقي
Mohammad Karimi, Mahdi Farnaghi, Farid Karimipor, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : معصومه رشيدي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

مدلسازي عامل مبناي رشد سكونتگاه هاي غير رسمي در ساختار برداري

نام اساتید: محمد كريمي, محمدسعدي مسگري سقزلو, جلال كرمي, محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Karimi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Jalal Karami, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : مهرداد بيجندي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

ارزيابي شبكه حمل و نقل شهري با استفاده از تحليل هاي مكاني

نام اساتید: محمد كريمي, محمد طالعي, محمد طالعي, افشين شريعت
Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, Mohammad Taleai, Afshin Shariat
نام دانشجو : فائزه فراهاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

مكان يابي پاركهاي شهري با استفاده از تحليل هاي چند معياره مكاني مشاركتي

نام اساتید: محمد كريمي, محمد طالعي, جلال كرمي, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : رضا ابراهيمي مهر

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

بررسي و ارزيابي رويكردهاي مختلف جهت شبيه سازي گسترش آتش سوزي جنگل با استفاده از اتوماتاي سلولي

نام اساتید: محمد كريمي, پرهام پهلواني, عباس عليمحمدي سراب, مهدي فرنقي
Mohammad Karimi, , Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : طاهره قائمي راد

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

مدل سازي رشد توسعه شهر بوسيله خودكاره سلولي برداري

نام اساتید: محمد كريمي, محمد طالعي, عباس عليمحمدي سراب, كيومرث حبيبي, عباس عليمحمدي سراب
Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, Abbas Ali Mohammadi Sarab, , Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : سميه ابوالحسني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحي و توسعه مدل داده مكاني كاداستر زمانمند

نام اساتید: محمد كريمي, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد طالعي, محمودرضا دلاور, محمد طالعي
Mohammad Karimi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Taleai, , Mohammad Taleai
نام دانشجو : ريحانه نعمت اللهي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

تهيه نقشه آسيب پذيري بيماري سالك با استفاده از روشهاي داده كاوي مكاني

نام اساتید: محمد كريمي, علي منصوريان, پرهام پهلواني, محمد طالعي, محمد طالعي
Mohammad Karimi, Ali Mansourian, , Mohammad Taleai, Mohammad Taleai
نام دانشجو : پگاه اخوان ايرائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

مدلسازي پتانسيل يابي منابع هيدروكربني با استفاده از سامانه اطلاعات مكاني

نام اساتید: محمد كريمي, عباس عليمحمدي سراب, عباس بحرودي, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Karimi, Abbas Ali Mohammadi Sarab, , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : محمد عرب اميري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

توسعه يك سيستم حامي تصميم گيري مكاني جهت برنامه ريزي اسكان موقت( مطالعه موردي: سازمان دهي جهت مديريت بحران زلزله)

نام اساتید: محمد كريمي, محمد طالعي, كامبد اميني حسيني, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : سميرا سنگينيان

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

توسعه يك سيستم تخصيص كاربري اراضي متن باز

نام اساتید: محمد كريمي, علي منصوريان, فرشاد حكيم پور, عباس عليمحمدي سراب, عباس عليمحمدي سراب
Mohammad Karimi, Ali Mansourian, , Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : آزاده نصيري دهج

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۳

برنامه ريزي كشت محصولات مختلف با استفاده از برآورد نياز آبي و روشهاي بهينه سازي مكاني

نام اساتید: محمد كريمي, عباس عليمحمدي سراب, ابوالقاسم صادقي نياركي, محمدعلي شريفي, ابوالقاسم صادقي نياركي
Mohammad Karimi, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, , Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : هادي اسمعيل پوراسطرخي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

مكان يابي مراكز نواحي و محلات شهري با استفاده از مفاهيم اختلاط كاربري ها

نام اساتید: محمد طالعي, محمد كريمي, علي درويشي, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : سبحان موحدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

تخصيص محصولات كشاورزي با استفاده از تصميم گيري چند هدفه و منطق فازي

نام اساتید: محمد كريمي, محمد طالعي, بهمن فرهادي, محمدسعدي مسگري سقزلو, پرويز ضياييان, محمد كريمي
Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : پرستو پيله فروش ها قزويني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

طراحي و پياده سازي يك سيستم توصيه گر تحت وب براي خريداران املاك

نام اساتید: محمد كريمي, محمدسعدي مسگري سقزلو, علي منصوريان, محمودرضا دلاور, محمد كريمي
Mohammad Karimi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Ali Mansourian, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : زهرا اكبري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

طراحي و پياده سازي يك سيستم براي تخصيص كاربري اراضي در سطح منطقه اي

نام اساتید: محمد كريمي, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد طالعي, محمودرضا دلاور, محمد كريمي
Mohammad Karimi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Taleai, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : مهدي حيدري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

مدلسازي تناسب اراضي با استفاده از روشهاي تصميم گيري گروهي مبتني بر مدل OWA فازي

نام اساتید: محمد طالعي, محمد كريمي, علي اصغر آل شيخ, غلامرضا فلاحي, محمد كريمي
Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Alesheikh ALi Asghar, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : علي طالع جنكانلو

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۳

طراحي و پياده سازي يك سيستم براي مدلسازي تغيير كاربري اراضي شهري

نام اساتید: محمد كريمي, محمدسعدي مسگري سقزلو, عباس عليمحمدي سراب, پرويز ضياييان, محمد كريمي
Mohammad Karimi, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abbas Ali Mohammadi Sarab, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : مريم حسيني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۱

مدلسازي تاثير شاخص دسترسي بر تغيير كاربري با استفاده از اتوماسيون سلولي

نام اساتید: محمد كريمي, علي اصغر آل شيخ, عباس عليمحمدي سراب, فريد كريمي پور, محمد كريمي
Mohammad Karimi, Alesheikh ALi Asghar, Abbas Ali Mohammadi Sarab, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : سيده فرزانه موسوي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۰۶

توسعه ي يك مدل يكپارچه مبتني بر GIS جهت تحليل توزيع خدمات شهري در راستاي عدالت فضايي

نام اساتید: محمد كريمي, محمد طالعي, عباس عليمحمدي سراب, كيومرث حبيبي, محمد كريمي
Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, Abbas Ali Mohammadi Sarab, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : ليلا نعيمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

پياده سازي يك سيستم جهت مسيريابي با استفاده از داده هاي لحظه اي و گذشته ترافيك

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي, علي اصغر آل شيخ, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi, Alesheikh ALi Asghar, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : احيد نعيمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

مقايسه الگوريتم هاي هوش جمعي جهت تخصيص اماكن اسكان موقت در زمان زمين لرزه

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي, عباس عليمحمدي سراب, عباس عليمحمدي سراب
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : گلبرگ كامروز خدايار

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۵

طراحي و ارزيابي سيستم استنتاجگر فازي جهت تهيه نقشه پتانسيل معدني

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي, محمد طالعي, محمد طالعي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi, Mohammad Taleai, Mohammad Taleai
نام دانشجو : ساناز علائي مقدم

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۵

اكتشاف دانش به روش فازي - عصبي در محيط GIS ( مطالعه موردي: آلودگي هوا )

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمد كريمي, عباس عليمحمدي سراب, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Karimi, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : الهه خزاعي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۵

مدل سازي عامل مبنا جهت بررسي رشد سكونتگاه هاي غير رسمي

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي, علي اصغر آل شيخ, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi, Alesheikh ALi Asghar, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : جليل جعفري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۳

توسعه و بهبود مدل اتوماتاي سلولي فازي جهت مدلسازي رشد سكونت گاه هاي شهري

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي, محمدرضا ملك, محمد طالعي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi, Mohammad Reza Malek, Mohammad Taleai
نام دانشجو : مريم مرادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹

توسعه مدل ارزيابي اثرات اختلاط كاربري هاي شهري بر پايه شاخص ها و تحليل هاي مكاني

نام اساتید: محمد طالعي, محمد كريمي, عباس عليمحمدي سراب, محمدرضا ملك
Mohammad Taleai, Mohammad Karimi, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : قاسم جوادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۰

استفاده از روش هاي رتبه بندي براي بررسي ميزان آسيب پذيري ناشي از مالاريا در GIS

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمد كريمي, عباس عليمحمدي سراب, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Karimi, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : ندا كفاش چرندابي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۰

استفاده از روش هاي رتبه بندي براي بررسي ميزان آسيب پذيري ناشي از مالاريا در GIS

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمد كريمي, عباس عليمحمدي سراب, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Karimi, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : ندا كفاش چرندابي

تاریخ:

توسعه يك روش جديد براي قطعه بندي اراضي كشاورزي

نام اساتید: محمد كريمي
Mohammad Karimi
نام دانشجو : مهدي حيدري

تاریخ:

ارائه روشي براي قطعه بندي مجدد اراضي كشاورزي در فرايند يكپارچه سازي اراضي با حفظ حقوق نسبي ذينفعان

نام اساتید: محمد كريمي, بهمن فرهادي بانسوله
Mohammad Karimi, Bahman Farhadibansoleh
نام دانشجو : مهرداد بيجندي

تاریخ:

توصيه دنباله مكان- زمان در فضاي داخلي مبتني بر تحليل شبكه هاي اجتماعي

نام اساتید: محمدرضا ملك, محمد كريمي
Mohammad Reza Malek, Mohammad Karimi
نام دانشجو : مهدي حبيبيان

تاریخ:

تخمين نوع كشت به اراضي كشاورزي با لحاظ مدلهاي برنامه ريزي منابع آب و برآورد نياز آبي محصولات

نام اساتید: محمد كريمي
Mohammad Karimi
نام دانشجو : سيدمحسن موسوي

تاریخ:

مقايسه دقت روشهاي جنگل تصادفي و ماشين بردار پشتيبان جهت پتانسيل يابي ذخاير معدني مس: مطالعه موردي دهج- بزمان

نام اساتید: محمد كريمي
Mohammad Karimi
نام دانشجو : علي صفري

تاریخ:

ارائه مدلي قطعه مبنا جهت ارزش گذاري اراضي كشاورزي با استفاده از تحليل هاي مكاني

نام اساتید: محمد كريمي
Mohammad Karimi
نام دانشجو : ميلاد راهدان

تاریخ:

مدلسازي توزيع و پيش بيني انتشار بيماري ليشمانيوز جلدي روستايي

نام اساتید: محمد كريمي, احمدعلي حنفي بجد
Mohammad Karimi, Ahmad Hanafibajd
نام دانشجو : محمد جعفري

تاریخ:

مدلسازي توزيع مكاني و پتانسيل يابي ناقلين تب دنگ در ايران

نام اساتید: محمد كريمي, احمدعلي حنفي بجد
Mohammad Karimi, Ahmad Hanafibajd
نام دانشجو : سجاد حقي