از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ تا تاریخ :

رئيس كميته ورزش كاركنان دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۸

عضو هيات امناي آموزشكده فني نقشه برداري(وابسته به سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح)وزارت علوم

از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ تا تاریخ :

عضو كارگروه راه اندازي مجموعه زيست مهندسي و فناوري با رويكرد آموزشي و پژوهشي در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ تا تاریخ :

دبير بيست و پنجمين همايش ژئوماتيك

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ تا تاریخ :

دبير سومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ تا تاریخ :

نايب رئيس شوراي راهبري مديريت سبز در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ تا تاریخ :

عضو شوراي رفاهي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه نشريه علمي پژوهشي سنجش از دوروGIS

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه نشريه علمي پژوهشي سنجش از دوروGIS(دانشگاه شهيد بهشتي)

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

انجمن سنجش از دور ايران و GIS

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

نشريه مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نشريه مهندسي فناوري اطلاعات مكاني(دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي)

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ تا تاریخ :

عضويت در هيئت اجرايي تشكيلات نيروي انساني غير هيئت علمي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ تا تاریخ :

معاون ادراي ومالي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ تا تاریخ :

عضويت درهيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه آموزشي فتوگرامتري تحليلي و فضايي

از تاریخ : ۱۳۸۸/۰۳/۰۲ تا تاریخ :

عضو گروه سيستم جغرافيايي

از تاریخ : ۱۳۸۶/۰۷/۱۵ تا تاریخ :

كميته منتخب دانشكده نقشه برداري