محل برگزاری: امارات / United Arab Emirates

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

Modelling of surface subsidence induced by tunnelling using Artificial Neural Network

نویسندگان: عليرضا ايرواني, حسن قاسم زاده, محمدجواد ولدان زوج

AliReza Iravani, Hasan Ghasemzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش:

ITA - AITES WORLD TUNNEL CONGRESS

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

تصحيحات راديومتريك تصاوير ابرطيفي هايپريون به منظور استخراج اطلاعات در كاربردهاي زمين شناسي

نویسندگان: اميد غفاري علي آباد, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده

, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

كاهش نويز تصاوير سنجش از دوري با استفاده از فيلترينگ غير خطي در حوزه فركانس بر مبناي تغيير مقياس طيف اندازه

نویسندگان: حميد جنتي, محمودرضا صاحبي, ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج

Hamid Jannati, Mahmod Reza Sahebi, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

بهبود روش كمينه سازي انرژي مقيد به منظور آشكارسازي كاني هاي دگرساني هيدروترمال

نویسندگان: فرهاد دهقان, محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, سحر دهنوي

Farhad Dehghan, Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, Sahar Dehnavi

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

معرفي روشي جديد مبتني تب فاصله باتاچاريا در مسائل چ د كلاسي به منظور انتخاب باند از تصاوير ابرطيفي

نویسندگان: ياسر محمدي, محمدجواد ولدان زوج, مجتبي جنتي

Yaser Mohammadi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mojtaba Jannati

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

آشكارسازي تغييرات از تصاوير ما هواره اي بر اساس حدآستانه گذاري نامتقارن بهينه تصوير اختلاف

نویسندگان: فهيمه يوسفي, محمدجواد ولدان زوج, مجتبي جنتي

Fahimeh Youssefi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mojtaba Jannati

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

Soft supervised classification An improved method for coral reef classification using medium resolution satellite images

نویسندگان: اميرمسعود چگونيان, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, مريم صالحي

Amir Masoud Chegoonian, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Salehi Maryam

عنوان همایش:

IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 2015 (IGARSS 2016)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

مدل سازي پديده فرونشست ناشي از تونل سازي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و داده هاي ترازيابي دقيق

نویسندگان: عليرضا ايرواني, حسن قاسم زاده, محمدجواد ولدان زوج

AliReza Iravani, Hasan Ghasemzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: نهمين كنگره ملي مهندسي عمران

9th National Congress On Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

توليد اندكس از ويژگي هاي مكاني به منظور استفاده در طبقه بندي طيفي-مكاني تصاوير با رزولوشن مكاني بالا

نویسندگان: حامد عاشوري, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي

Hamed Ashoori, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

بهبود عملكرد مدل پارامترهاي مداري در تصحيح هندسي تصاوير ماهواره اي از طريق بكارگيري تكنيك تخمين مولفه هاي واريانس

نویسندگان: عليرضا صفدري نژاد, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

Alireza Safdarinezhad, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

تهيه نقشه كاداستر بزرگ مقياس از مناطق شهري با استفاده از روش فتوگرامتري پهپاد

نویسندگان: امين باغاني, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده

, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

قطعه بندي تصاوير بزرگ مقياس سنجش از دوري به كمك روش واترشد بر مبناي استخراج اطلاعات لبه

نویسندگان: نفيسه كاخاني, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

Nafiseh Kakhani, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

افزايش دقت هندسي تصاوير سنجش از دور با استفاده از بازسازي تصوير با الگوريتم تصوير در مجموعه هاي محدب

نویسندگان: مجتبي منوري, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

انتخاب باند در راستاي بهينه سازي جداسازي طيفي تصاوير ابرطيفي

نویسندگان: اميد غفاري علي آباد, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده

, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

افزايش دقت مكاني تصاوير هايپريون با استفاده از اطلاعات مكاني تصوير Cartosat-1با روش تلفيق FFT-PCA

نویسندگان: مرتضي بشيرپور, محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني

Mortaza Bashirpour, Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

بررسي عملكرد شاخص NDVI در پيش بيني خشكسالي با استفاده از روش ماشين بردار پشتيبان

نویسندگان: حامد حيدري, محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, سعيد مشهدي زاده ملكي

Hamed Heydari, Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, saeid mashhadizadeh

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

A novel contextual classifier based on SVM and MRF for remote sensing images

نویسندگان: علي مسجدي, ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج

Ali Masjedi, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش:

IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 2015 (IGARSS 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

توليد نقشه هاي چون ساخت، اختلاف طرح با وضع موجود و مقاطع دقيق و با قدرت تفكيك مكاني بالا از ديوارهاي گودبرداري به روش فتوگرامتري

نویسندگان: امين باغاني, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, ميترا محمدزاده شادمهري

Amin Baghani, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh,

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

ارزيابي دقت طبقه بندي پوشش صخره هاي مرجاني خليج فارس با استفاده از تصاوير ماهواره اي متوسط مقياس

نویسندگان: اميرمسعود چگونيان, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

Amir Masoud Chegoonian, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

ارزيابي دقت برآورد سرب خاك با اعمال تصحيحات راديومتريك و مدل PLSR بر روي تصوير لندست 8

نویسندگان: روح اله گودرزي, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

Rouhollah Goudarzi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

شناسايي عارضه ساختمان از تصوير SAR با استفاده از روش تلفيق در سطح تصميم گيري

نویسندگان: مريم تيموري, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

Maryam Teimouri, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: آلمان / Germany

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۰۵

IMPROVING LINEAR SPECTRAL UNMIXING THROUGH LOCAL ENDMEMBER DETECTION

نویسندگان: راضيه رامك, محمدجواد ولدان زوج, برات مجردي

Razieh Ramak, Mohammad Javad Valadanzoej,

عنوان همایش:

PIA15 HRIGI15 Joint ISPRS conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷

بهبود آشكارسازي ساختمان ها با استفاده از تلفيق ويژگي هاي تصاوير نوري و راداري

نویسندگان: مريم تيموري, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

Maryam Teimouri, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: نهمين سمپوزيوم پيشرفت هاي علوم و تكنولوژي

9th symposium on advances in science and technology (9 SAStech)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷

تهيه نقشه توزيع غلظت عناصر سنگين خاك با استفاده از مدل PLSR و تصوير لندست 8

نویسندگان: روح اله گودرزي, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

Rouhollah Goudarzi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: نهمين سمپوزيوم پيشرفت هاي علوم و تكنولوژي

9th symposium on advances in science and technology (9 SAStech)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷

طبقه بندي پوشش صخره هاي مرجاني خليج فارس با استفاده از تصاوير ماهواره اي

نویسندگان: اميرمسعود چگونيان, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, مهدي بلوكي

Amir Masoud Chegoonian, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej,

عنوان همایش: نهمين سمپوزيوم پيشرفت هاي علوم و تكنولوژي

9th symposium on advances in science and technology (9 SAStech)

محل برگزاری: كانادا / Canada

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

BENEFICIARY OF HIGH ORDER DERIVATIVE SPECTRUM IN TARGET DETECTION

نویسندگان: سحر دهنوي, ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج, فريبرز بني آدم

Sahar Dehnavi, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej,

عنوان همایش:

IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2014)

محل برگزاری: كانادا / Canada

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

ANALYZING POLARIMETRIC SIGNATURES FOR DIFFERENT FEATURES IN POLARIMETRIC SAR DATA

نویسندگان: محسن جعفري, ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج

Mohsen Jafari, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش:

IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

شناسايي اتوماتيك راه از تصاوير با قدرت تفكيك مكاني بالا با استفاده از منحني هاي فعال و توابع مورفولوژي

نویسندگان: مهرشاد بهرام شهري, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

Mehrshad Bahramshahri, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

استفاده از الگوريتم كلوني زنبورهاي عسل مصنوعي به منظور انتخاب ويژگي هاي مناسب در طبقه بندي تصاوير ابرطيفي

نویسندگان: رضا آقائي, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

Reza Aghaee, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

Watershed Segmentation of High spatial Resolution Remote Sensing Image Based on Cellular Neural Network

نویسندگان: نفيسه كاخاني, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

Nafiseh Kakhani, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

استفاده از الگوريتم كلوني زنبورهاي عسل مصنوعي براي تعيين توزيع بهينه ي نقاط كنترل در حل مدل توابع كسري

نویسندگان: رضا آقائي, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

Reza Aghaee, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

شناسايي مزارع برنج با استفاده از تصاوير Landsat8

نویسندگان: مجيد رفيعي, احمد هداوند, مهدي مختارزاده, علي اكبر آبكار, محمدجواد ولدان زوج

Majid Rafeie, Ahmad Hadavand, Mahdi Mokhtarzadeh, Aliakbar Abkar, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

ارزيابي روش تخمين مولفه هاي واريانس به كمك اعداد آزادي در بهبود دقت الگوريتم هاي شناسايي هدف در تصويربرداري پرطيفي

نویسندگان: عليرضا صفدري نژاد, برات مجري, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

, , Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

بررسي پيش بيني موقعيت ماهواره هاي سنجش از دوري بر اساس دسته المانهاي دوخط مدار (TLE)

نویسندگان: سيدياسر محسني زنوزي, محمدجواد ولدان زوج, سعيد صادقيان, محمودرضا صاحبي

Seyed Yasser Mohseni Zonouzi, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

بررسي روش هاي مختلف آستانه گذاري در خانواده هاي متفاوت موجك به منظور كاهش نويز تصاوير راداري

نویسندگان: فاطمه ذاكري, محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج

Fatemeh Zakeri, Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

اكتشاف چشمه هاي نفتي در تصايير س جش از دوري

نویسندگان: سيدعلي سيدين, علي غفوري, محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني

Seyed ali Sayedain, Ali Ghafouri , Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

تناظريابي تصاوير ماهواره اي با استفاده از شبكه عصبي آشوبي

نویسندگان: سميرا بدرلو, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج

, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

The Optimization of Multi Resolution Segmentation of Remotely Sensed Data Using Genetic Algorithm

نویسندگان: فاطمه صباء, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده

Fatemeh Saba, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

Uncertain Training Data Edition for Automatic Object-Based Change Map Eextraction

نویسندگان: سعيد حاج احمدي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج

Saeid Hajahmadi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

Exploration of Oil Seepages Using Target Detection Algorithms in Hyperspectral Images

نویسندگان: سيدعلي سيدين, محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني

Seyed ali Sayedain, Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

Automatic building detection from high resolution multi-spectral image based on a combination of non-parametric active contour and texture clustering

نویسندگان: مهرشاد بهرام شهري, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج

Mehrshad Bahramshahri, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

Fractional vegetation cover estimation in urban environments

نویسندگان: حمزه سليمي كوچي, محمودرضا صاحبي, علي اكبر آبكار, محمدجواد ولدان زوج

Hamze Salimi kouchi, Mahmod Reza Sahebi, Aliakbar Abkar, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

تشخيص تغييرات ناشي از زلزله با استفاده از تصاوير نوري به روش موجك

نویسندگان: فرناز كاظمي, محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج

Farnaz Kazemi, Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

بررسي خانواده هاي مختلف موجك در كاهش نويز تصاوير راداري

نویسندگان: فاطمه ذاكري, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي

Fatemeh Zakeri, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

شناسايي اتوماتيك ساختمان از تصاوير بزرگ مقياس چندطيفي بر اساس تركيب منحني هاي فعال پارامتريك و خوشه بندي اطلاعات بافت

نویسندگان: مهرشاد بهرام شهري, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج

Mehrshad Bahramshahri, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

بررسي و طبقه بندي روش هاي مبتني بر منحني فعال در استخراج ساختمان از تصاوير هوايي و ماهواره اي

نویسندگان: مهرشاد بهرامشهري, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج

, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

بررسي و ارزيابي روشهاي اتوماتيك به روزرساني نقشه هاي شهري با تاكيد بر پردازشهاي شي مبنا

نویسندگان: فرزانه عابدي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده

Farzaneh Abedi, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

بازسازي سه بعدي زمين با استفاد از توابع كسري بر پاي مدلهاي بهينه

نویسندگان: امين باغاني, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, ميترا محمدزاده

Amin Baghani, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh,

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

ارائه يك تفسير فيزيكي از مدل هاي رياضي غيرفيزيكي در فتو گرامتري

نویسندگان: امين باغاني, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, ميترا محمدزاده

, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh,

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

تصحيح هندسي ويژگيهاي پلاريمتري تصاوير RADARSAT-2 با استفاد از مدل RPC بهبود يافته

نویسندگان: اكبر درگاهي, ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج

Akbar Dargahi, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

طبقه بندي تصاوير ابرطيفي و ليدار با استفاد از الگوريتم جنگل تصادفي

نویسندگان: امين قاسمي اسفهلان, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي

Amin Ghasemi Esfahlan, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

ويرايش داده هاي آموزشي به روش نزديكترين همسايگي براي روشهاي بازشناسي الگوي نظارت شده

نویسندگان: سعيد حاج احمدي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج

Saeid Hajahmadi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

ارائه يك اندكس جديد جهت تشخيص سايه در مناطق شهري

نویسندگان: ميلاد جانعلي پور, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج

Milad Janali pour, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

اندازه گيري فرونشست سطح زمين به كمك تكنيك تداخل سنجي راداري با استفاده از تصاوير TerraSAR-X

نویسندگان: فاطمه السادات ميرشاهي, محمدجواد ولدان زوج, مريم دهقاني, سيد محمد هاشمي

Fateme Sadat Mirshahi, Mohammad Javad Valadanzoej, ,

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

مقايسه كمي و كيفي نتايج تلفيق تصاوير فراطيفي و چند طيفي

نویسندگان: ربابه صادقي چهارده, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده

Robabeh Sadeghi cheharde, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

ارزيابي پتانسيل جندجمله اي هاي دو بعدي در مدلسازي اثرات تعيين نادقيق پارامترهاي مداري در تصحيح هندسي تصاوير ماهواره اي با هندسه خطي

نویسندگان: عليرضا صفدري نژاد, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده

, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

برآورد تابع انتقال دامنه سنجنده Landsat-TM با استفاده از روش مستقل از تارگت

نویسندگان: سيدعلي سيدين, مجتبي جنتي, محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني

Seyed ali Sayedain, Mojtaba Jannati, Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

پيش پردازش داده فراطيفي سنجنده هايپريون

نویسندگان: سيدعلي سيدين, محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني

Seyed ali Sayedain, Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

شناسايي تراوشات هيدروكربني و تهيه نقشه چشمه هاي نفتي از طريق پردازش تصاوير سنجش از دور

نویسندگان: سيدعلي سيدين, محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, علي غفوري

Seyed ali Sayedain, Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani,

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

بهينه سازي فرايند Pan-Sharpening به كمك فضاي فركانس با استفاد از فيلترهاي نرم

نویسندگان: طيبه صديق, عليرضا صفدري نژاد, محمد طالعي, محمدجواد ولدان زوج

Tayebeh Seddigh, Alireza Safdarinezhad, Mohammad Taleai, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92

Geomatics 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

روشي جديد براي فشرده سازي تصوير بر پايه تبديل كرولت و الگوريتم (Differential Pulse Code Modulation (DPCM

نویسندگان: فاطمه ذاكري, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, مجتبي جنتي

Fatemeh Zakeri, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, Mojtaba Jannati

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

استخراج درصد پوشش گياهي در محيط شهري با استفاد از تصاوير سنجش از دور

نویسندگان: حمزه سليمي كوچي, محمودرضا صاحبي, علي اكبر آبكار, محمدجواد ولدان زوج

Hamze Salimi kouchi, Mahmod Reza Sahebi, Aliakbar Abkar, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

روشي نوين مبتني بر آناليز خطا براي استخراج پيكسل هاي خالص بهينه با استفاد از پيكسل هاي ردشده در فرايند تجزيه اختلاط طيفي

نویسندگان: ميلاد نيرومندجديدي, مجتبي جنتي, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي

Milad Niroumand-Jadidi, Mojtaba Jannati, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

ارتقا الگوريتم Scan labelling جهت فيلترينگ داده هاي ليزر اسكن هوايي

نویسندگان: اصغر زار ع, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج

Asghar Zare, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92

Geomatics 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

كشف ساختمانها با استفاده از تصاوير هوايي و داده هاي ليدار

نویسندگان: اصغر زار ع, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج

Asghar Zare, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej

عنوان همایش: بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92

Geomatics 92

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

Retrieving Urban Land Cover By Linear Spectral Unmixing Based On Bayesian Model

نویسندگان: رقيه زليكاني, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده

Roghayeh Zoleikani, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 92

محل برگزاری: استراليا / Australia

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴

COMPARISON OF PARTICLE SWARM OPTIMIZATION AND GENETIC ALGORITHM IN RATIONAL FUNCTION MODEL OPTIMIZATION

نویسندگان: سميه ياوري, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده

Somayeh Yavari, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش:

International Archives of the Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences

محل برگزاری: آلمان / Germany

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۰۳

High Surface Displacement Monitoring with Persistent Scatterer Interferometry

نویسندگان: زهرا صادقي, محمدجواد ولدان زوج, مريم دهقاني

Zahra Sadeghi, Mohammad Javad Valadanzoej,

عنوان همایش:

IEEE International Geoscience and Remote Symposium ( IGARSS 2012)

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴/۱۳

AUTOMATIC BUILDING DETECTION AND EXTRACTION FROM LIDAR POINT CLOUD DATA

نویسندگان: نيما اخطاري, محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج, علي محمدزاده

, Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mohammadzadeh

عنوان همایش:

ISPRS Congress 2008