مشخصات فردی

نام: محمدجواد

نام خانوادگی: ولدان زوج


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: valadanzouj@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱ ۸۸۷۸۶۲۱۲

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadJavadValadanZoej


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری

گرایش: سنجش از دور

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری