تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

توليد نقشه آسيب حاصل از زمين لغزش با استفاده از تصاوير راداري و روش شبكه هاي عصبي پيچشي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي معتق, محمودرضا صاحبي, يزدان عامريان, محمد شريفي كيا, مهدي آخوندزاده هنزائي, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mehdi Motagh, Mahmod Reza Sahebi, Yazdan Amerian, , , Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : الناز علي اصل خياباني

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

ارائه روشي نوين جهت تناظريابي تصاوير ماهواره اي در حوزه مكان فركانس با رتبه محاسباتي پايين با تاكيد بر تصاوير شدت SAR

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, ياسر مقصودي مهراني, حسين عارفي, جلال اميني, مهدي مختارزاده, كوروش خوش الهام
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Yasser Maghsoudi Mehrani, , , Mahdi Mokhtarzadeh, Korosh Khoshelham
نام دانشجو : حميد جنتي

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

ارائه يك روش جامع جهت شناسايي بهترين خط جاروب در انواع تصاوير آرايه خطي به منظور بهبود فرآيند توليد ارتوفتو

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, مهدي مختارزاده, سعيد صادقيان, حسين عارفي, حميد عبادي, كوروش خوش الهام
Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh, , , Hamid Ebadi, Korosh Khoshelham
نام دانشجو : سيده شهرزاد آهوئي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

توليد اطلاعات مكاني و طيفي محتواي تصوير و مدلهاي رياضي جهت بهبود دقت طبقه بندي تصاوير سنجش از دور

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, علي اكبر متكان, سعيد صادقيان, محمدسعدي مسگري سقزلو, مهدي مختارزاده
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, , , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : حامد عاشوري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

مدلسازي الگوي زماني- مكاني انتشار بيماري مرگ شمشاد در جنگلهاي هيركاني مبتني بر داده هاي سنجش از دور

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, علي محمدزاده, مسعود ورشوساز, احد توكلي, محمدرضا سراجيان, هومن لطيفي, هومن لطيفي, روح اله اسماعيلي
Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mohammadzadeh, Masood Varshosaz, , , Hooman Latifi, Hooman Latifi, Rohollah Esmaeeli
نام دانشجو : فاطمه صبا

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

بروز رساني نيمه اتوماتيك عوارض شهري نقشه هاي رقومي شهري با استفاده از تصاوير نوري و راداري

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, سعيد صادقيان, مهدي مختارزاده
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, , Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : فتانه كياء

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

استفاده از داده هاي سري زماني راداري در تعيين جابجايي سدهاي خاكي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, بهزاد وثوقي, محمد شريفي كيا, بهزاد وثوقي
Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, Behzad Vosoghi, , Behzad Vosoghi
نام دانشجو : الناز علي اصل خياباني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

طبقه بندي گونه هاي درختي به كمك داده هاي چند زماني اپتيك و رادار در جنگلهاي شمال ايران (مطالعه موردي منطقه ناو اسالم)

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, هومن لطيفي, علي محمدزاده, داوود عاشورلو, هومن لطيفي
Mohammad Javad Valadanzoej, Hooman Latifi, Ali Mohammadzadeh, , Hooman Latifi
نام دانشجو : گلسا شيرازي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

تهيه نقشه در سطح زير پيكسل مبتني بر مدلهاي رگرسيون

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مجتبي جنتي, محمودرضا صاحبي, برات مجردي, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mojtaba Ganati, Mahmod Reza Sahebi, , Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : مهناز دستجاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

توسعه روشي نوين جهت حذف نويز از ابر نقاط با حفظ لبه هاي عوارض

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, علي حسيني نوه , ياسر مقصودي مهراني, عليرضا صفدري نژاد, ياسر مقصودي مهراني
Mohammad Javad Valadanzoej, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : سحر كمالو

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

تلفيق روشهاي مدلسازي داده مبنا و مدل مبنا جهت بازسازي سه بعدي عارضه ساختمان با استفاده از ابر نقطه حاصل از تصاوير

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, حسين عارفي, مهدي مختارزاده, علي حسيني نوه , علي محمدزاده, جلال اميني, سعيد صادقيان, حميد عبادي, هومن لطيفي
Mohammad Javad Valadanzoej, Hossein Arefi, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Ali Mohammadzadeh, , , Hamid Ebadi, Hooman Latifi
نام دانشجو : شيرين مليحي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

مرتبط سازي اتوماتيك ابرنقاط هوايي و زميني از منابع و مناظر مختلف در مناطق شهري

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, علي حسيني نوه , جلال اميني, حسين عارفي, ياسر مقصودي مهراني, علي حسيني نوه
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, , , Yasser Maghsoudi Mehrani, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : امين باغاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

ارزيابي توزيع بهينه خطوط با توجه به خصوصيات فيزيكي خط به منظور بهبود دقت مدلهاي رشنال

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, سميه ياوري , مهدي مختارزاده, جلال اميني, مهدي مختارزاده
Mohammad Javad Valadanzoej, Somayeh Yavari, Mahdi Mokhtarzadeh, , Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : بهروز مرادي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

ارائه روشي نوين و سريع به منظور تعيين بهترين خط جاروب در اتصال از فضاي زمين به فضاي تصوير در تصاوير با هندسه پويا

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مجتبي جنتي, مهدي مختارزاده, سعيد صادقيان, مهدي مختارزاده
Mohammad Javad Valadanzoej, Mojtaba Ganati, Mahdi Mokhtarzadeh, , Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : سيده شهرزاد آهوئي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

بررسي كاهش اثر اسپكل در طبقه بندي نظارت نشده تصاوير پلاريمتريك SAR

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, محمد شريفي كيا, ياسر مقصودي مهراني
Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : حميد جنتي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

بررسي تاثير عوارض كنترلي در مناطق مختلف بر دقت مدلهاي سه بعدي پارامتريك و غير پارامتريك

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, سميه ياوري , مهدي مختارزاده, سعيد صادقيان, مهدي مختارزاده
Mohammad Javad Valadanzoej, Somayeh Yavari, Mahdi Mokhtarzadeh, , Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : مريم پناهي خانشير

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

انتخاب باند از تصاوير فراطيفي با استفاده از الگوريتم ژنتيك بهبود يافته

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مجتبي جنتي, ياسر مقصودي مهراني, برات مجردي, ياسر مقصودي مهراني
Mohammad Javad Valadanzoej, Mojtaba Ganati, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : ياسر محمدي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

جداسازي طيفي تصاوير ابرطيفي با تاكيد بر كاهش اثر تغيير پذيري طيفي اعضاي خالص

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, ياسر مقصودي مهراني, محمودرضا صاحبي, يزدان عامريان, محمد شريفي كيا, برات مجردي, ياسر مقصودي مهراني
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahmod Reza Sahebi, Yazdan Amerian, , , Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : اميد غفاري علي آباد

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

تركيب وزن دار آشكارسازها براي بهبود دقت آشكارسازي اهداف معدني با استفاده از تصاوير ابرطيفي سنجنده Hymap

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, محمودرضا صاحبي, برات مجردي, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahmod Reza Sahebi, , Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : فرهاد دهقان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

بهبود كشف تغييرات از تصاوير ماهواره اي با حد تشخيص بالا با استفاده از الگوريتم ژنتيك بهبود يافته

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مجتبي جنتي, عباس ماليان, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده
Mohammad Javad Valadanzoej, Mojtaba Ganati, , Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : فهيمه يوسفي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

ارائه روشي نوين در باز نمونه برداري اپي پلار تصاوير ماهواره اي پوش بروم بر مبناي مدلهاي فيزيكي سنجنده

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, حميد عبادي, علي حسيني نوه , ياسر مقصودي مهراني, جلال اميني, سعيد صادقيان, علي حسيني نوه
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Hamid Ebadi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Yasser Maghsoudi Mehrani, , , Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : مجتبي جنتي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

بكارگيري اطلاعات پلاريمتري در تداخل سنجي راداري به منظور افزايش كيفيت فاز در مناطق غير شهري

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمد شريفي كيا, محمودرضا صاحبي, ياسر مقصودي مهراني, مهدي مختارزاده, علي اكبر متكان
Mohammad Javad Valadanzoej, , Mahmod Reza Sahebi, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahdi Mokhtarzadeh,
نام دانشجو : زهرا صادقي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

تعيين توصيفگرهاي بهينه جهت استخراج اتوماتيك راهها در مناطق شهري با استفاده از داده هاي ليدار و تصاوير نوري

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, سعيد صادقيان, هادي باباپور, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده, مسعود مشهدي حسين علي, علي محمدزاده
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, , , Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh, Masoud Mashhadi Hossienali, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : اصغر ميلان لك

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

ارزيابي دقت الگوريتم هاي مختلف تلفيق تصاوير ماهواره اي در شناسايي اكوسيستم هاي مرجاني خليج فارس

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, حميد عبادي, پرويز ضيائيان, حميد عبادي
Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, Hamid Ebadi, , Hamid Ebadi
نام دانشجو : ساسان هوشنگي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

مقايسه دو روش تداخل سنجي راداري مبتني بر پراكنش كننده هاي دائمي به منظور پايش فرو نشست

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مريم دهقاني, محمودرضا صاحبي, سعيد صادقيان, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, , Mahmod Reza Sahebi, , Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : حسام لطفي كراچي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

تصحيح هندسي خودكار تصاوير با حد تفكيك مكاني بالا از طريق تناظريابي با داده هاي پويشگر ليزري هوائي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, محمد سعادت سرشت, يزدان عامريان, حميد عبادي, علي محمدزاده, سعيد صادقيان, علي محمدزاده
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, , Yazdan Amerian, Hamid Ebadi, Ali Mohammadzadeh, , Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : عليرضا صفدري نژاد

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

زمين مرجع سازي اتوماتيك تصاوير با حد تفكيك بالاي ماهواره اي با استفاده از مدلهاي رياضي 3 بعدي غير پارامتريك

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, پرويز ضياييان, علي حسيني نوه , علي محمدزاده, محمد كريمي, سعيد صادقيان, علي محمدزاده
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, Parviz Zeeaean, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Karimi, Saeed Sadeghian, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : سميه ياوري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بروز رساني نقشه هاي بزرگ مقياس شهري با استفاده از تصاوير ماهواره اي با توان تفكيك بالا با تاكيد بر تشخيص تغييرات ساختمانها

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, سعيد صادقيان, علي حسيني نوه , علي حسيني نوه
Mohammad Javad Valadanzoej, Saeed Sadeghian, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : بهزاد آزادمرد حبيب آبادي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

پايش جابجايي سطح زمين ناشي از حركات تكتونيك به كمك تكنيك تداخل سنجي راداري

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, مهاسا روستايي, محمودرضا صاحبي, محمد شرفي كيا, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahasa Rostaee, Mahmod Reza Sahebi, Mohamad Sharafikia, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : اميررضا الهي پرست

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

بهينه سازي تلفيق تصاوير فراطيفي و اپتيك با حد تفكيك مكاني بالا به منظور افزايش دقت آشكارسازي تغييرات در مناطق شهري

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, يوسف رضايي, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده
Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : مرتضي بشيرپور

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

پيش بيني خشكسالي با استفاده از شبكه عصبي كلاس مبنا به وسيله شاخصهاي سنجش از دور و داده هاي زميني

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, محمدرضا مباشري, يوسف رضايي, محمدرضا مباشري
Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Reza Mobasheri, , Mohammad Reza Mobasheri
نام دانشجو : حامد حيدري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

برداري سازي اتوماتيك نتايج كشف راه از تصاوير ماهواره اي با حد تشخيص بالا بر اساس روشهاي خوشه بندي در فضاي تصوير

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, علي اكبر متكان, سعيد صادقيان, علي محمدزاده, حميد عبادي, علي محمدزاده, محمد طالعي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Aliakbar Matkan, Saeed Sadeghian, Ali Mohammadzadeh, Hamid Ebadi, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Taleai
نام دانشجو : فاطمه عامري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

تفكيك و تعيين سطح زير كشت گونه هاي مختلف نيشكر با استفاده از تصاوير ابرطيفي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, پرويز ضياييان, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده
Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, Parviz Zeeaean, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : ليدا ناطقي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

ارزيابي عملكرد برخي از سامانه هاي جوي در تصحيح اتمسفري تداخل سنجي راداري در باند X

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, مجيد آزادي, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, Magid Saeedi, Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : سيدمحمدجواد ميرزاده

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۵

طراحي قواعد شي گرا در يك سيستم استنتاج فازي جهت استخراج عارضه راه از تصاوير ماهواره اي با حد تفكيك بالا

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, مهدي علياري شوره دلي, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده, علي جباري, علي اكبر متكان, پرويز ضياييان, علي محمدزاده
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahmod Reza Sahebi, Ali Mohammadzadeh, Ali Jabbari, Aliakbar Matkan, Parviz Zeeaean, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : مريم نيك‌فر

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

آناليز طيف هاي بازتابندگي حاصل از مشاهدات ميداني براي ارقام مختلف گندم و جو ايراني و ارزيابي پتانسيل اين داده ها جهت طبقه بندي تصاوير سنجش از دوري

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده, سيدكاظم علوي پناه
Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh, Seyed kazem Alavipanah
نام دانشجو : بهنام بيگدلي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

طبقه بندي تصاوير پلاريمتري SAR بر اساس مدل سازي اطلاعات همسايگي و ويژگي هاي بافت

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي, علي اكبر متكان
Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi, Aliakbar Matkan
نام دانشجو : علي مسجدي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳

تعيين پوشش گياهي و تفكيك گونه ها در مناطق جنگلي شهري با استفاده از تصاوير ابرطيفي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, سعيد صادقيان, ياسر مقصودي مهراني, ياسر مقصودي مهراني
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, , Yasser Maghsoudi Mehrani, Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : مريم عظيمي هالم

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

شناسايي تغييرات ساختمانها پس از زلزله با استفاده از تلفيق تصاوير نوري و راداري

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, مريم دهقاني, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : طيبه مناقبي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

طبقه بندي دانش مبناي تصاوير پلاريمتري SAR با استفاده از اطلاعات فيزيكي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, مريم دهقاني, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : محسن جعفري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

مكان يابي نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي با استفاده از تصاوير سنجش از دوري با حد تفكيك مكاني پايين و GIS

نام اساتید: علي اكبر آبكار, محمدجواد ولدان زوج, محمد كريمي, سيدكاظم علوي پناه, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Aliakbar Abkar, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Karimi, , Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : سيده يگانه موسوي ميرك

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۹

ارزيابي و توسعه مدلهاي رياضي مبتني بر درون يابي جهت زمين مرجع سازي تصاوير راداري

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, سعيد صادقيان, حميد عبادي, مهدي فرنقي
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, , Hamid Ebadi, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : مهيار طالبي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

توسعه روش قطعه بندي در پردازش شي گراي تصاوير بزرگ مقياس به منظور كشف تغييرات شبكه راه ها

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, حميد عبادي, سعيد صادقيان, حميد عبادي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Hamid Ebadi, , Hamid Ebadi
نام دانشجو : فاطمه صباء

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

ارزيابي الگو و مدلهاي گسترش آتش سوزي جنگل با استفاده از داده هاي سنجش از دور

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, علي محمدزاده, علي سركارگراردكاني, سيدكاظم علوي پناه, ياسر مقصودي مهراني, ياسر مقصودي مهراني
Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mohammadzadeh, , , Yasser Maghsoudi Mehrani, Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : طاهره عسكري چافوچائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۴

تهيه نقشه تغييرات در مناطق شهري با استفاده از تلفيق تصاوير ابرطيفي و اپتيكي با حد تشخيص مكاني بالا

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, علي اكبر متكان, ياسر مقصودي مهراني, ياسر مقصودي مهراني
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, , Yasser Maghsoudi Mehrani, Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : رقيه زليكاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

بكارگيري روشهاي مبتني بر استفاده از زير فضاها در طبقه بندي تصاوير ابرطيفي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, برات مجردي, ياسر مقصودي مهراني
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : رضا آقائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۹

تشخيص تغييرات با استفاده از تصاوير سار و نوري به روش موجك

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج, علي اكبر متكان, مهدي مختارزاده, محمد كريمي
Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Karimi
نام دانشجو : فرناز كاظمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بررسي و تعيين ميزان تخريب ساختمانها در اثر زلزله با استفاده از منطق فازي و آناليز شي مبنا

نام اساتید: علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, سعيد صادقيان, حميد عبادي
Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi, , Hamid Ebadi
نام دانشجو : ميلاد جانعلي پور

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

اكتشاف چشمه هاي نفتي(هيدروكربني) با استفاده از روشهاي آشكارسازي هدف در تصاوير ابرطيفي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, برات مجردي, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : سيدعلي سيدين

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

بررسي و ارزيابي نتايج تلفيق تصاوير با قدرت تفكيك مكاني بالا با تصوير فراطيفي سنجنده هايپريون

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, سعيد صادقيان, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahmod Reza Sahebi, , Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : ربابه صادقي چهارده

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

بررسي روش جنگل تصادفي جهت بهبود طبقه بندي پوشش اراضي شهري با استفاده از تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, ياسر مقصودي مهراني, برات مجردي, ياسر مقصودي مهراني
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : امين قاسمي اسفهلان

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

ارزيابي عملكرد تبديل Curvelet در كاهش نويز Speckle تصاوير SAR

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, احد توكلي, ياسر مقصودي مهراني, ياسر مقصودي مهراني
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, , Yasser Maghsoudi Mehrani, Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : فاطمه ذاكري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

اندازه گيري جا به جايي سطح زمين به كمك تصاوير سنجنده TerraSAR-X با استفاده از تكنيك تداخل سنجي راداري

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مريم دهقاني, ياسر مقصودي مهراني, جلال اميني, ياسر مقصودي مهراني
Mohammad Javad Valadanzoej, MARYAM Dehghani, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : فاطمه السادات ميرشاهي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۴

آشكار سازي تغييرات مبتني بر ميدان هاي تصادفي ماركوف بر روي تصاوير SAR

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني, يوسف رضايي, محمد كريمي
Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : سارا صالحي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

استفاده از عوارض خطي در تصحيح هندسي تصاوير هوائي يا ماهواره اي بر اساس توابع كسري

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, حميد عبادي, سعيد صادقيان, حميد عبادي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Hamid Ebadi, , Hamid Ebadi
نام دانشجو : قنديل قادري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

ارزيابي عملكرد مدل هاي پارامتريك و غير پارامتريك در باز سازي هندسه اپي پولار تصاوير با هندسه خطي پوش بروم

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده
Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mohammadzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : مجتبي جنتي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

بهينه سازي توابع رشنال با استفاده از الگوريتم كلوني مورچه ها

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, علي محمدزاده
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : امين باغاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

تناظر يابي عوارض نقطه اي در تصاوير هوائي و ماهواره اي با استفاده از شبكه هاي عصبي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, حميد عبادي, محمد كريمي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Hamid Ebadi, Mohammad Karimi
نام دانشجو : سميرا بدرلو

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

بهبود روشهاي طبقه بندي به كمك تلفيق شبكه هاي عصبي و منطق فازي در تصاوير ابر طيفي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, علي محمدزاده, علي محمدزاده
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mohammadzadeh, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : نفيسه كاخاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

استخراج نيمه اتوماتيك راه از تصاوير اپتيك و راداري با حد تفكيك بالا

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمد كريمي, ياسر مقصودي مهراني, مريم دهقاني
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Karimi, Yasser Maghsoudi Mehrani, MARYAM Dehghani
نام دانشجو : الهه خصالي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

آشكارسازي و مدلسازي پديده زمين لغزش به كمك تداخل سنجي راداري

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مريم دهقاني, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, MARYAM Dehghani, Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : مهسا معدلت

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

مدل سازي پديده فرونشست ناشي از تونل سازي به كمك روش هاي عددي وتكنيك تداخل سنجي راداري

نام اساتید: حسن قاسم زاده, محمدجواد ولدان زوج, فرزين كلانتري
Hasan Ghasemzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Farzien Kalantari
نام دانشجو : عليرضا ايرواني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

استفاده از روشهاي شي گرا در طبقه بندي تصاوير ابرطيفي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : احمد هداوند

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

ارزيابي تركيب طبقه بندي كننده هاي پيكسلهاي مختلط به منظور بهبود تخمين حضور عوارض در سطح پيكسل

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, برات مجردي, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده
Mohammad Javad Valadanzoej, , Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : حامد قلي زاده

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۳

كشف و جبران اتوماتيك انقطاع موجود در راه هاي استخراج شده از تصاوير بزرگ مقياس ماهواره اي با استفاده از منطق فازي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, حميد عبادي, حميد عبادي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Hamid Ebadi, Hamid Ebadi
نام دانشجو : سيدمحمد هاشمي امين آبادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۳

طراحي و پياده سازي يك سيستم نيمه اتوماتيك جهت مانيتورينگ سازه هاي بزرگ با استفاده از روش فتوگرامتري برد كوتاه

نام اساتید: مسعود ورشوساز, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده
Masood Varshosaz, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : حسن تسليمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۳

ارزيابي روشهاي بهبود كيفيت هندسي تصاوير بزرگ مقياس بر اساس تخمين PSF تصوير

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, علي اكبر آبكار, حميد عبادي, حميد عبادي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Aliakbar Abkar, Hamid Ebadi, Hamid Ebadi
نام دانشجو : مجتبي منوري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۱۷

استفاده از پارامترهاي اضافي در مدل پارامترهاي مداري به منظور بهبود دقت تصحيح هندسي تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, حميد عبادي, حميد عبادي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Hamid Ebadi, Hamid Ebadi
نام دانشجو : عليرضا صفدري نژاد

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بهبود تجزيه خطي طيفي با استفاده از نتايج طبقه بندي كنند هاي نرم

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده, برات مجردي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh,
نام دانشجو : راضيه رامك

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۳

تهيه نقشه هاي كاربري اراضي بر اساس طبقه بندي شي گراي تصاوير سنجش از دوري

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, علي محمدزاده
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Ali Mohammadzadeh, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : محسن قلوبي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۳

تشخيص لكه هاي نفتي توسط سنجنده رادار با روزنه مجازي

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج, علي اكبر آبكار, علي اكبر آبكار
Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej, Aliakbar Abkar, Aliakbar Abkar
نام دانشجو : صفورا شهسوارحقيقي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۳

بهبود الگوريتم تداخل سنجي راداري مبتني بر پراكنش كننده هاي دائمي به منظور اندازه گيري ميزان جابجايي سطح زمين

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي, مريم دهقاني
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi, MARYAM Dehghani
نام دانشجو : زهرا صادقي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۲

كاهش نويز speckle به وسيله فيلترهاي adaptive

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج, علي محمدزاده, علي محمدزاده
Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mohammadzadeh, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : عظيم حيدريان

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

بررسي و پياده سازي روش هاي پردازش موازي بر روي داده هاي فراطيفي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, علي محمدزاده, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mohammadzadeh, Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : هادي زلفي گل

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

بررسي و ارزيابي تصاوير ultracam جهت توليد و به هنگام رساني نقشه هاي بزرگ مقياس پوششي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, علي محمدزاده, علي محمدزاده
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mohammadzadeh, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : سعيد عظيمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۳

ارائه سيستمي فازي جهت استخراج اتوماتيك شبكه راه ها در تصاوير ماهواره اي بر اساس توسعه روش هاي خوشه بندي در فضاي تصوير

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, محمدرضا ملك, علي محمدزاده
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Reza Malek, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : مژ گان حسن پور كراني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۳

طبقه بندي تصاوير ابرطيفي با استفاده از ماشين بردار پشتيبان

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : زيبا زرين

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۰۳

استخراج خودكار ساختمان از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا با استفاده از منحني هاي فعال

نام اساتید: حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج
Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : سلمان احمدي

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۲۸

استخراج خودكار اجزا خالص و جداسازي در تصاوير ابرطيفي

نام اساتید: محمدرضا مباشري, محمدجواد ولدان زوج
Mohammad Reza Mobasheri, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : يوسف رضايي

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۲۰

شناسايي اهداف در تصاوير فرا طيفي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, برات مجردي
Mohammad Javad Valadanzoej,
نام دانشجو : ساناز نگهباني

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۲۰

استفاده از استخراجگر

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمدرضا مباشري
Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Reza Mobasheri
نام دانشجو : محسن قمري اصل

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۲۰

شناسايي اهداف در تصاوير فرا طيفي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, برات مجردي
Mohammad Javad Valadanzoej,
نام دانشجو : ساناز نگهباني

تاریخ:

بررسي نقش

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمدجواد ولدان زوج
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : مسعود طايفي فيجاني

تاریخ:

استخراج اطلاعات

نام اساتید: حميد عبادي, محمدجواد ولدان زوج
Hamid Ebadi, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : آسيه رحيمي گلدانلو

تاریخ:

انتخاب

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمدجواد ولدان زوج
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : مجيد خليفه قلي

تاریخ:

آناليز جدا سازي و تشخيص آنامولي براي تعيين اهداف در تصاوير فرا طيفي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج
Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : سيدرضا صوفباف

تاریخ:

استخراج راه بصورت نيمه اتوماتيك از تصاوير ماهواره اي با رزولوشن هاي مختلف

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج
Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : فاطمه عامري

تاریخ:

تعيين نرخ جابجايي گسلها با استفاده از INSAR

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمدرضا مباشري
Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Reza Mobasheri
نام دانشجو : هيرش فتاحي

تاریخ:

بررسي امكان تفكيك محصولات كشاورزي با استفاده از داده هاي سنجش از دور

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمدجواد ولدان زوج
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : حامد فهيم نژاد

تاریخ:

تلفيق سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و الگوريتم هاي هوشمند پردازش تصوير با استفاده از تصاوير بزرگ مقياس فضايي جهت كمك به مديريت بحران

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج
Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : مجيد كياورز مقدم

تاریخ:

ارائه الگوريتم مناسب جهت طبقه بندي پيكسلهاي Mixed به روش نظارت نشده در تصاوير فرا طيفي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي
Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi
نام دانشجو : اميد غفاري علي آباد

تاریخ:

طراحي و توسعه الگوريتمي مناسب به منظور طبقه بندي پيكسلهاي مختلط به روش نظارت شده در تصاوير ابر طيفي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمدرضا مباشري
Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Reza Mobasheri
نام دانشجو : امير معيني راد

تاریخ:

ارائه مدلي جهت توليد مدل سه بعدي واقعي از توپوگرافي سطح زمين (DTM) از داده هاي ليدار مناطق Bare land

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, سعيد صادقيان
Mohammad Javad Valadanzoej, Saeed Sadeghian
نام دانشجو : علي بليغ جهرمي

تاریخ:

ارائه الگوريتم مناسب جهت تعيين مناطق با پتانسيل شروع مالاريا با استفاده از تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: محمدرضا مباشري, محمدجواد ولدان زوج
Mohammad Reza Mobasheri, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : ابوالفضل احمديان

تاریخ:

طراحي و توسعه مدل مناسب جهت حذف خطاهاي اتمسفري از تصاوير رادار با تاكيد بر داده هاي ENVISAT

نام اساتید: محمدرضا مباشري, محمدجواد ولدان زوج
Mohammad Reza Mobasheri, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : سينا ادهم خياباني

تاریخ:

تلفيق داده هاي GPS و INSAR در تعيين جابجايي ناشي از فرو نشت

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمدرضا مباشري
Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Reza Mobasheri
نام دانشجو : ماني امروني حسيني

تاریخ:

مدلسازي برآورد محصول نيشكر با استفاده از پارامتر هاي زميني و تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: محمدرضا مباشري, محمدجواد ولدان زوج
Mohammad Reza Mobasheri, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : ساناز شفيعيان

تاریخ:

تلفيق الگوريتم ژنتيك و آناليز كلاسه بندي براي استخراج اتوماتيك راهها از عكسهاي ماهواره اي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي
Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi
نام دانشجو : حسام الدين دهقانيان

تاریخ:

تهيه مدلي جهت تعيين بهترين مكانهاي اسكان موقت در هنگام وقوع بحران (زلزله) به كمك RS وGIS

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, علي منصوريان
Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mansourian
نام دانشجو : كريم نقدي

تاریخ:

ارائه متدي جهت استفاده از استخراج ويژگي و تركيب طبقه بندي كننده ها براي طبقه بندي داده هاي فرا طيفي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمدرضا مباشري
Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Reza Mobasheri
نام دانشجو : مجيد رحيم زادگان

تاریخ:

استخراج ويژگي به منظور طبقه بندي تصاوير فرا طيفي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, حميد ابريشمي مقدم
Mohammad Javad Valadanzoej, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : برات مجردي

تاریخ:

استخراج اتوماتيك راههاي اصلي از تصاوير ماهواره اي رنگي بزرگ مقياس با استفاده از منطق فازي و توابع مورفولوژي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج
Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : علي محمدزاده

تاریخ:

استخراج اتوماتيك عارضه راه از تصاوير بزرگ مقياس فضايي با تركيب اطلاعات طيفي و بافت تصوير در الگوريتم شبكه هاي عصبي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي
Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi
نام دانشجو : مهدي مختارزاده

تاریخ:

تعيين نرخ و مدلسازي فرو نشست زمين تحت تاثير استخراج آبهاي زير زميني با استفاده از تكنيك تداخل سنجي راداري

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, 0 ساعتچي
Mohammad Javad Valadanzoej,
نام دانشجو : مريم دهقاني

تاریخ:

شناسايي ساختمان هاي تخريب شده ناشي از زلزله با استفاده از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا و اخذ شده بعد از حادثه

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, سعيد صادقيان
Mohammad Javad Valadanzoej, Saeed Sadeghian
نام دانشجو : سجاد احدزاده

تاریخ:

استخراج نيمه اتوماتيك ساختمان از تصاوير با حد تشخيص بالا و داده هاي ليدارLidar

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : نيما اخطاري

تاریخ:

بررسي روش هاي مختلف تلفيق تصاوير سنجش از دور با تاكيد بر مناطق شهري

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : محمدرضا اسمعيلي

تاریخ:

استخراج پيكسل هاي خالص مواد معدني با استفاده از روش هاي هندسي و آماري در تصاوير فرا طيفي به منظور طبقه بندي تصوير

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : مرتضي حيدري مظفر

تاریخ:

آشكار سازي تغييرات مكاني يخچال طبيعي علم چال با استفاده از تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : مهساسادات موسوي

تاریخ:

استخراج نيمه اتوماتيك ساختمان هاي با بافت سنتي از روي تصاوير هوايي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي
Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi
نام دانشجو : نسرين روشني مايان عليا

تاریخ:

طراحي و پياده سازي نرم افزاري جهت تعيين زمان گذر ماهواره هاي تجاري با قدرت هاي تفكيك گوناگون از يك منطقه مشخص

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, سعيد صادقيان
Mohammad Javad Valadanzoej, Saeed Sadeghian
نام دانشجو : سيدياسر محسني زنوزي

تاریخ:

به روز رساني نقشه هاي 1:25000 به صورت نيمه اتوماتيك توسط تصاوير IRS-P5

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, سعيد صادقيان
Mohammad Javad Valadanzoej, Saeed Sadeghian
نام دانشجو : مريم نيك فر

تاریخ:

به روز رساني نيمه اتوماتيك نقشه هاي 1:2000 به كمك تصاوير هوايي Ultra Cam

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي
Mohammad Javad Valadanzoej, Hamid Ebadi
نام دانشجو : روح اله يزدان

تاریخ:

تجزيه و تحليل ويژگيهاي طيفي و فضايي آتش و اهداف زمينه براي شناسائي و تفكيك در داده هاي سنجش از دور

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, علي منصوريان
Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mansourian
نام دانشجو : علي سركارگراردكاني

تاریخ:

مطالعه فرونشست سطح زمين ناشي از استخراج چاه هاي نفتي به كمك تداخل سنجي راداري

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : پريسا حقيقت مهر

تاریخ:

استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات مكاني به منظور پي جويي ذخاير معدني فلزي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : محمد مقري فريز

تاریخ:

كشف اتوماتيك شبكه راه از تصاوير بزرگ مقياس ماهواره اي با استفاده از اطلاعات بافت زاويه اي در سيستم هاي تصميم گيري فازي

نام اساتید: مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج
Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : محمدعلي صالحي امين خسمخي

تاریخ:

پتانسيل يابي معدني با بهره گيري از سنجش از دور و GIS

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج
Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : امين مهرمنش

تاریخ:

تهيه نقشه موضوعي فرسايش خاك در حوضه هاي آبريز با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات مكاني

نام اساتید: محمودرضا صاحبي, محمدجواد ولدان زوج, يوسف رضايي
Mahmod Reza Sahebi, Mohammad Javad Valadanzoej,
نام دانشجو : محمدرضا فرزين پور

تاریخ:

ارزيابي شريان هاي حياتي (راه ها) پس از وقوع زلزله با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات مكاني

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعي, علي محمدزاده
Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Taleai, Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : آتنا حقيقت طلب

تاریخ:

كاربرد فتوگرامتري برد كوتاه در تشخيص بيماري اسكوليوسيس

نام اساتید: مسعود ورشوساز, محمدجواد ولدان زوج
Masood Varshosaz, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : اكرم جعفر آقايي

تاریخ:

آناليز تصاوير ابر طيفي به منظور استخراج اطلاعات با روش Projection Pursuit

نام اساتید: مسعود ورشوساز, محمدجواد ولدان زوج
Masood Varshosaz, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : بهرام صالحي

تاریخ:

مدلسازي الگوي زماني- مكاني انتشار بيماري مرگ شمشاد در جنگلهاي هيركاني مبتني بر داده هاي سنجش از دور

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, هومن لطيفي, روح اله اسماعيلي
Mohammad Javad Valadanzoej, Hooman Latifi, Rohollah Esmaeeli
نام دانشجو : فاطمه صبا

تاریخ:

ارائه مدلي جهت هشدار بهنگام چالابهاي مستعد رشد پشه آنوفل ناقل بيماري مالاريا بر مبناي داده هاي سنجش از دور و آب و هوا

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, احمدعلي حنفي بجد, عليرضا صفدري نژاد, عليرضا برهاني داريان
Mohammad Javad Valadanzoej, Ahmad Hanafibajd, Alireza Safdarinejad, Alireza Borhani Darian
نام دانشجو : فهيمه يوسفي

تاریخ:

ثبت هندسي اتوماتيك تصوير به نقشه با استفاده از خطوط كنترل به منظور به روز رساني پايگاه داده

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, علي حسيني نوه
Mohammad Javad Valadanzoej, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : نيره معظمي گودرزي

تاریخ:

ارائه روش تناظريابي خودكار تصاوير ماهواره اي پوش بروم بر مبناي هندسه اپي پلار

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مجتبي جنتي
Mohammad Javad Valadanzoej, Mojtaba Ganati
نام دانشجو : مهران دائميان خلجان

تاریخ:

شناسايي التراسيون هاي ناشي از تراوشات هيدروكربني با استفاده از روشهاي تفكيك طيفي (مطالعه موردي جنوب شهر اهواز)

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, اميد غفاري علي آباد
Mohammad Javad Valadanzoej, Omid Ghafarialiabadi
نام دانشجو : محمدصادق طالبي

تاریخ:

تلفيق اطلاعات طيفي و مكاني در جداسازي طيفي با ديدگاه محلي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, اميد غفاري علي آباد
Mohammad Javad Valadanzoej, Omid Ghafarialiabadi
نام دانشجو : عليرضا دانش فر

تاریخ:

آناليز سريهاي زماني داده هاي تداخل سنجي راداري در برآورد تغيير شكل زمين در مقياس بزرگ

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج
Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : ناصر اميني

تاریخ:

پايش نحوه جابجائي زمين در مناطق لغزش با استفاده از آناليز سري زماني تداخل سنجي راداري

نام اساتید: ياسر مقصودي مهراني, محمدجواد ولدان زوج, مهدي خوش لهجه آذر
Yasser Maghsoudi Mehrani, Mohammad Javad Valadanzoej, Mehdi Khoshlahjehazar
نام دانشجو : مهسا مظفري

تاریخ:

طبقه بندي نرم محصولات زراعي در سري زماني تصاوير با توان تفكيك مكاني پايين به كمك تصاوير چند طيفي با توان تفكيك مكاني بالا

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, عليرضا صفدري نژاد
Mohammad Javad Valadanzoej, Alireza Safdarinejad
نام دانشجو : عليرضا طاهري دهكردي

تاریخ:

كاهش اعوجاجات هندسي و راديومتري تصاوير پهپاد مبناي سنجنده فراطيفي پوشبروم BaySpec OCI-F به كمك كاليبراسيون ميداني و پردازش تصاوير فريم همزمان

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, عليرضا صفدري نژاد
Mohammad Javad Valadanzoej, Alireza Safdarinejad
نام دانشجو : مجتبي اخوندي خضراباد

تاریخ:

بررسي غلظت فلزات سنگين در خاك و محصولات كشاورزي با استفاده از فناوري سنجش از دور و ارتباط آن با وضعيت سلامت افراد

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, عليرضا صفدري نژاد, پروين ياوري
Mohammad Javad Valadanzoej, Alireza Safdarinejad, Parvin Yavari
نام دانشجو : سيداروين فخري

تاریخ:

روشي نوين جهت بررسي نياز آبي محصولات زراعي با استفاده از داده هاي سنجش از دوري در راستاي تامين اهداف امنيت غذايي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج
Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : فائزه سادات هاشمي

تاریخ:

بهبود نتايج تجزيه خطي سري هاي زماني شاخص گياهي EVI در تفكيك محصولات زراعي از طريق اصلاح روند فيلترگذاري و نرم سازي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, عليرضا صفدري نژاد
Mohammad Javad Valadanzoej, Alireza Safdarinejad
نام دانشجو : سحر روستايي

تاریخ:

امكان سنجي طبقه بندي زود هنگام محصولات كشاورزي پيش از پايان فصل زراعي با استفاده ازتصاوير ماهواره اي در شهرستان شهريار

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج
Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : امير رحمتي

تاریخ:

تشخيص خودكار عارضه راه با رويكرد شي مبنا تحليل تصوير جهت بروز رساني پايگاه داده مكاني با استفاده از تصاوير با حد تشخيص بالا

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج
Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : حميدرضا عزيزي

تاریخ:

ارائه روشي نوين جهت تناظريابي متراكم تصاوير هوايي و فضايي در حوزه مكان- فركانس با پيچيدگي محاسباتي پايين

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, كوروش خوش الهام
Mohammad Javad Valadanzoej, Korosh Khoshelham
نام دانشجو : حميد جنتي

تاریخ:

مطالعه و مدلسازي بيماري ليشمانيوز جلدي (سالك) مرطوب در اثر تغييرات عوامل محيطي به كمك سنجش از دور و سيستم اطلاعات مكاني

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, علي منصوريان, سودابه اعلاتاب
Mohammad Javad Valadanzoej, Ali Mansourian, Sodabeh Ealatab
نام دانشجو : فاطمه پرتودزفولي

تاریخ:

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, مهدي معتق
Mohammad Javad Valadanzoej, Mehdi Motagh
نام دانشجو : الناز علي اصل خياباني

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج
Mohammad Javad Valadan Zoej
نام دانشجو : حميد جنتي