سال: ۱۳۹۹

سيستم هاي تصميم يار

نویسندگان: محمدهادي زاهدي, زينب دهقان
ISBN: ۹۷۸۹۶۴۱۴۰۷۳۰۰

سال: ۱۳۹۹

طراحي، پياده سازي و استانداردهاي متداول در تاسيس مراكز داده

نویسندگان: اميرحسين مهاجرزاده, محمدهادي زاهدي, عباسعلي رضايي, ايمان مجتهدين يزدي
ISBN: ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۸۹۷۹-۸

سال: ۱۳۹۹

سيستم هاي تصميم يار

نویسندگان: محمدهادي زاهدي, زينب دهقان
ISBN: ۹۷۸۹۶۴۱۴۰۷۳۰۰

سال: ۱۳۹۹

طراحي، پياده سازي و استانداردهاي متداول در تاسيس مراكز داده

نویسندگان: اميرحسين مهاجرزاده, محمدهادي زاهدي, عباسعلي رضايي, ايمان مجتهدين يزدي
ISBN: ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۸۹۷۹-۸

سال: ۱۳۹۷

نگارش مقاله و پايان‌نامه (ويژه دانشجوهاي فني- مهندسي و تحصيلات تكميلي)

نویسندگان: محمدهادي زاهدي, عباسعلي رضايي, زينب دهقان
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۷۸۹۶۳۷

سال: ۱۳۹۵

شبيه سازي و مدل سازي شبكه يك رويكرد كاربردي

Network modeling and simulation : a practical perspective

نویسندگان: مصطفي اخوان صفار, محمدهادي زاهدي
ISBN: ۹۷۸-۶۰۰-۹۵۲۰۸-۰-۸