از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

دبير كميته انتشارات همايش ملي تبادل تجربه هاي دانشگاهها و مراكر آموزشي در اجراي آموزش الكترونيكي در

از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

دبير كميته انتشارات همايش ملي تبادل تجربه هاي دانشگاهها و مراكر آموزشي در اجراي آموزش الكترونيكي

از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ تا تاریخ :

عضو كارگروه تخصصي آموزش عالي الكترونيكي وزارت علوم

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ تا تاریخ :

عضو و رئيس شوراي سياست گذاري و راهبردي مدرسه كسب و كار دانشگاه خواجه نصير

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

عضو كميته علمي كنفرانس يادگيري و ياددهي الكترونيكي

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ تا تاریخ :

دبير سيزدهمين كنفرانس يادگيري و ياددهي الكترونيكي ايران

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ تا تاریخ :

مسئول كانون بسيج اساتيد دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

عضو شوراي راهبردي دفتر مطالعات آموزش ، تحقيقات و فناوري

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ تا تاریخ :

عضو كار گروه تحول و برنامه ريزي آموزشي مركز دانشگاه هاي مجازي جهان اسلام

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ تا تاریخ :

مديرمركزآموزش هاي الكترونيك

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ تا تاریخ :

عضو كارگروه ارتقاء در توسعه ي آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ تا تاریخ :

عضو كارگروه روابط عمومي دانشگاه