از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه ريزپردازنده