سال: ۱۳۹۸

ارائه يك روش تصوير-مبنا و مستقل از پردازش نشانكها ي سامانه رهياب در تشخيص وقوع حملات تداخل پارازيت و ارزياب ي صحت تعيين موقعيت مطلق پهپاد

نویسندگان: عليرضا آفري, مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت, برات مجردي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۳
تا صفحه: ۲۹

سال: ۱۳۹۸

راهكاري نوين در ماشين بينايي و فتوگرامتري براي بازيابي موقعيت نسبي ماتريس اساسي SVD دوربينها در تصاوير استريو با استفاده از تجزيه

نویسندگان: مسعود ورشوساز, عليرضا آفري, محمد سعادت سرشت, برات مجردي
عنوان مجله: رايانش نرم و فناوري اطلاعات
از صفحه: ۷۶
تا صفحه: ۸۸

سال: ۱۳۹۸

حذف سايه خودروها در تصاوير ويدئويي با استفاده از ويژگي آنتروپي و فاصله اقليدسي

نویسندگان: علي كرمي, مسعود ورشوساز, محسن سرياني, محمد شكري
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Spoofing Detection of Civilian UAVs Using Visual Odometry

نویسندگان: مسعود ورشوساز, عليرضا آفري, Mojaradi, Saadatseresht, Ghanbari Parmehr
عنوان مجله: ISPRS International Journal of Geo-Information
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

مقايسة الگوريتم هاي تناظريابي براي تهية تور مجازي

نویسندگان: عادل زنگانه, ابوالقاسم صادقي نياركي, مسعود ورشوساز
عنوان مجله: AUT Journal of Modeling and Simulation
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۶۴

سال: ۱۳۹۸

آشكارسازي وقوع تداخل پارازيت در ناوبري پهپاد با استفاده از تعيين HODمسير بصري و توصيفگر مسير

نویسندگان: عليرضا آفري, مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت, برات مجردي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۵
تا صفحه: ۳۰

سال: ۱۳۹۸

آشكارسازي وقوع تداخل پارازيت در ناوبري پهپاد با استفاده از تعيين مسير بصري و توصيفگر مسير HOD

نویسندگان: عليرضا آفري, مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت, برات مجردي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۵
تا صفحه: ۳۰

سال: ۱۳۹۸

مقايسه الگوريتم هاي تناظريابي براي تهيه تور مجازي

نویسندگان: عادل زنگانه, ابوالقاسم صادقي نياركي, مسعود ورشوساز
عنوان مجله: گردشگري و توسعه
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۶۴

سال: ۱۳۹۸

شناسايي خودرو در تصاوير يو اي وي با استفاده از الگوريتم سيفت بارويكرد خوشه بندي عوارض موضعي

نویسندگان: فريبرز قرباني, حميد عبادي, مسعود ورشوساز
عنوان مجله: فصلنامه علمي پژوهشي اطلاعات جغرافيايي (سپهر)
از صفحه: ۲۳
تا صفحه: ۳۶

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Development of a new dual?pattern fringe projection scanner

نویسندگان: Ali Abzal, محمد سعادت سرشت, مسعود ورشوساز
عنوان مجله: PHOTOGRAMMETRIC RECORD
از صفحه: ۶۳
تا صفحه: ۸۴

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Development of a novel simplification mask for multi-shot optical scanners

نویسندگان: علي ابذل, محمد سعادت سرشت, مسعود ورشوساز
عنوان مجله: ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING
از صفحه: ۱۲
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۷

جابه جايي سنجي سازه هاي بزرگ با استفاده از فتوگرامتري پهپاد مبنا

نویسندگان: مريم احمدي باغ, مسعود خسروي, علي حسيني نوه , مسعود ورشوساز
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۵
تا صفحه: ۲۴

سال: ۱۳۹۷

ارائه يك سيستم جديد اسكنراستريوپانوراما برمبناي دوربينهاي استريو

Development of a New Stereo-Panorama Scanner Based on Stereo Cameras

نویسندگان: وحيد موسوي, مسعود ورشوساز
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۶۵
تا صفحه: ۸۵

سال: ۱۳۹۶

استفاده از ويژگي هاي بافتي در تكنيك تفاضل فريم جهت حذف سايه در تصاوير اخذ شده از خودروها

نویسندگان: علي كرمي, مسعود ورشوساز, محسن سرياني
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۸۱
تا صفحه: ۱۹۹

سال: ۱۳۹۶

به كار گيري تصاوير ويدئويي و تارگتهاي كد دار در مدلسازي اعضا بدن با استفاده از تصاوير نيمرخ

نویسندگان: بهاره بيگدلي, مسعود ورشوساز, علي ابذل
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱۱
تا صفحه: ۲۱

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

Monocular vision based obstacle detection

نویسندگان: سميرا بدرلو, مسعود ورشوساز
عنوان مجله: International Journal of Earth Observation and Geomatics Engineering
از صفحه: ۱۲۲
تا صفحه: ۱۳۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

The performance evaluation of multi0image 3D reconstruction software with different sensors

نویسندگان: وحيد موسوي, مسعود خسروي, مريم احمدي, نگار نوري, شيوا حق شناس, علي حسيني نوه , مسعود ورشوساز
عنوان مجله: MEASUREMENT
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۶

جبران حركت دوربينهاي كنترل نظارتي با استفاده از ثبت تصاوير متوالي در شناسايي خودروها

نویسندگان: علي كرمي, محسن سرياني, مسعود ورشوساز
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۲۳
تا صفحه: ۴۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Optimal Placement of a Terrestrial Laser Scanner with an Emphasis on Reducing Occlusions

نویسندگان: Morteza Heidari Mozaffar, مسعود ورشوساز
عنوان مجله: PHOTOGRAMMETRIC RECORD
از صفحه: ۳۷۴
تا صفحه: ۳۹۳

سال: ۱۳۹۵

ارزيابي جانمايي دستگاه ليزر اسكنر زميني در پروژه هاي برداشت نقشه برداري

نویسندگان: مرتضي حيدري مظفر, مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۵۷
تا صفحه: ۷۶

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Ratcheting behaviour of corroded steel tubes under uniaxial cycling An experimental investigation

نویسندگان: مصطفي زين الديني, محمد پيكانو, مسعود ورشوساز, اميرمحمد عزتي, سيد ج زكوي
عنوان مجله: JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
از صفحه: ۲۳۴
تا صفحه: ۲۴۶

سال: ۱۳۹۴

شناسايي نواحي پنهان با استفاده از تكنيك استخراج لبه در تصوير فاصله دستگاه ليزر اسكنر زميني

نویسندگان: مرتضي حيدري مظفر, مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۲۷
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۳۹۳

Evaluating a New Stereo Panorama System based on Stereo Cameras

نویسندگان: امير شاهرخ اميني, مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت
عنوان مجله: International Journal of Scientific Research in Inventions and New Ideas
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Development of a New Stereo-Panorama System Based on off-The-Shelf Stereo Cameras

نویسندگان: امير شاهرخ اميني, مسعود ورشوساز, Mohammad Saadatseresht
عنوان مجله: PHOTOGRAMMETRIC RECORD
از صفحه: ۲۰۶
تا صفحه: ۲۲۳

سال: ۱۳۹۳

ارائه مدلي پارامتريك و كامل جهت كاليبراسيون ليزراسكنرهاي زميني

نویسندگان: الناز محمدزنجاني پور, مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۸۱
تا صفحه: ۹۲

سال: ۱۳۹۳

مقايسه بهبود دقت مدلي پارامتريك جهت كاليبراسيون ليزراسكنر زميني با مدل هاي موجود

نویسندگان: الناز محمدزنجاني پور, مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

تركي ب لب ه هاي دو بعدي و س ه بعدي براي يافت ن نواحي پن هان در اب رنق اط لي زر اسكنرهاي زميني

نویسندگان: مرتضي حيدري مظفر, مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت
عنوان مجله: رايانش نرم و فناوري اطلاعات
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Displacement measurement of the soil nail walls by using close range photogrammetry and introduction of CPDA method

نویسندگان: فريد اسماعيلي, مسعود ورشوساز, حميد عبادي
عنوان مجله: MEASUREMENT
از صفحه: ۳۴۴۹
تا صفحه: ۳۴۵۹

سال: ۱۳۹۲

Displacement Measurement of Soil Nail Walls using Close Range photogrammetry

نویسندگان: فريد اسماعيلي, مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت
عنوان مجله: Prodedia Engineering
از صفحه: ۵۱۶
تا صفحه: ۵۲۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: تايلند / Thailand

3D Environment modeling using Stereo Panorama Method - State of the Art

نویسندگان: امير شاهرخ اميني, مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت
عنوان مجله: International Journal of Geoinformatics
از صفحه: ۳۷
تا صفحه: ۴۷

سال: ۱۳۹۱

بررسي جامع مدل سازي محيط با استفاده از روش استريو پانوراما

نویسندگان: امير شاهرخ اميني, مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۵۵
تا صفحه: ۶۸

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

DEVELOPMENT OF A NEW LASER TRIANGULATION SYSTEM BASED ON AN OPTICAL FRAME OF REFERENCE

نویسندگان: علي ابذل, مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت
عنوان مجله: PHOTOGRAMMETRIC RECORD
از صفحه: ۲۹۳
تا صفحه: ۳۰۶

سال: ۱۳۹۰

Development of a New Testfield to Model Errors in Terrestrial Laser Scanner Data

نویسندگان: الناز محمدزنجاني پور, مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت
عنوان مجله: International Geoinformatics Research and Development Journal
از صفحه: ۴۴
تا صفحه: ۵۰

سال: ۱۳۹۰

شمارش خودكار درختان در تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا به كمك عملگرهاي مورفولوژيك

نویسندگان: سيدباقر فاطمي نصرآبادي, محمدرضا مباشري, مسعود ورشوساز
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۱۰۳
تا صفحه: ۱۱۶

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: آمريكا / USA

Real world representation of a road network for route planning in GIS

نویسندگان: ابوالقاسم صادقي نياركي, مسعود ورشوساز, Keihum Kim, Jason J. Jung
عنوان مجله: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
از صفحه: ۱۱۹۹۹
تا صفحه: ۱۲۰۰۸

سال: ۱۳۸۸

Processing Visually Realistic Textures of Buildings in Urban Areas

نویسندگان: مسعود ورشوساز
عنوان مجله: International Geoinformatics Research and Development Journal
از صفحه: ۲۳
تا صفحه: ۳۷

سال: ۱۳۸۷

Projection Pursuit and Lowpass Filtering for Preprocessing of Hypespectral Images

نویسندگان: بهرام صالحي, محمدجواد ولدان زوج, مسعود ورشوساز
عنوان مجله: WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL
از صفحه: ۷۸۵
تا صفحه: ۷۹۶