تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

طراحي و توسعه سامانه GIS تحت وب براي تصاوير پانوراما

نام اساتید: ابوالقاسم صادقي نياركي, مسعود ورشوساز, هاني رضاييان, محمد طالعي, محمد طالعي
Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Masood Varshosaz, , Mohammad Taleai, Mohammad Taleai
نام دانشجو : عادل زنگانه

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

به كار گيري يك روش خوشه بندي جهت طراحي تعداد و توزيع نقاط كنترل زميني در پروژه هاي فتوگرامتري پهپاد مبنا

نام اساتید: مسعود ورشوساز, ياسر مقصودي مهراني, امير شاهرخ اميني, ياسر مقصودي مهراني
Masood Varshosaz, Yasser Maghsoudi Mehrani, Amirshahrokh Amini, Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : فاطمه بخشي استادكلايه

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

ساخت سيستمي براي طراحي شبكه و طراحي مسير ربات نقشه بردار به منظور مدلسازي آثار باستاني

نام اساتید: علي حسيني نوه , مسعود ورشوساز, افشين نوابي, مهدي مختارزاده, عباس ماليان, مهدي مختارزاده
Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Masood Varshosaz, Afshin Navabi, Mahdi Mokhtarzadeh, , Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : نيلوفر بهي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

ارزيابي يك سيستم بر پايه تكنيك سايه موير مبتني بر روش شيفت فاز براي مدلسازي بدن انسان

نام اساتید: مسعود ورشوساز, عباس ماليان, علي حسيني نوه , علي حسيني نوه
Masood Varshosaz, , Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : مسعود خسروي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

بررسي امكان استفاده از روش فتوگرامتري پهپاد مبنا به منظور اندازه گيري جابجايي نقاط سد

نام اساتید: علي حسيني نوه , مسعود ورشوساز, عباس ماليان, حميد عبادي, محمد مهدي علي زاده اليزئي
Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Masood Varshosaz, , Hamid Ebadi, Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei
نام دانشجو : مريم احمدي باغ

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

استخراج مدل سه بعدي حركات صورت انسان با استفاده از تصاوير ويديويي جهت توليد انيميشن

نام اساتید: مسعود ورشوساز, علي حسيني نوه , حميد عبادي, عباس ماليان, حميد عبادي
Masood Varshosaz, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Hamid Ebadi, , Hamid Ebadi
نام دانشجو : زينب احمديان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

ارائه يك روش جديد براي محاسبه سرعت وسايل نقليه با استفاده از تكنيك Region Growing

نام اساتید: مسعود ورشوساز, محسن سرياني, علي محمدزاده, امير شاهرخ اميني, علي محمدزاده
Masood Varshosaz, Mohsen Sariani, Ali Mohammadzadeh, , Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : علي كرمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

طراحي و پياده سازي الگوريتمي به منظور مكانيابي بهينه ايستگاههاي ليزر اسكنر زميني با تاكيد بر كاهش نواحي پنهان

نام اساتید: مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت, علي حسيني نوه , حميد عبادي, ياسر مقصودي مهراني, اميرشاهرخ اميني, علي حسيني نوه
Masood Varshosaz, , Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Hamid Ebadi, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : مرتضي حيدري مظفر

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

طراحي، ايجاد و ارزيابي سيستم اسكنر استريو پانوراما با تاكيد براستخراج اطلاعات هندسي جهت مدلسازي سه بعدي فضاهاي شهري

نام اساتید: مسعود ورشوساز, امير شاهرخ اميني, حميد عبادي, عباس ماليان, حميد عبادي
Masood Varshosaz, Amirshahrokh Amini, Hamid Ebadi, , Hamid Ebadi
نام دانشجو : وحيد موسوي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

استفاده از فناوري اطلاعات مكاني در تحليل پديده هاي جغرافيائي قرآن كريم

نام اساتید: مسعود ورشوساز, محمدرضا ملك, مجيد معارف, محمدرضا ملك
Masood Varshosaz, Mohammad Reza Malek, Majid Maaref, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : مسعود اكبري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

طراحي و توسعه يك سيستم نوين استريو پانوراما جهت استخراج اطلاعات هندسي از محيط

نام اساتید: مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت, جلال اميني, عباس ماليان, حميد عبادي, مهدي مختارزاده, محمدرضا ملك, مهدي مختارزاده
Masood Varshosaz, , , , Hamid Ebadi, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Reza Malek, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : امير شاهرخ اميني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

طراحي و پياده سازي يك سيستم فتوگرامتري جهت مدلسازي اعضا بدن با تاكيد بر روش Shape From Silhouette

نام اساتید: مسعود ورشوساز, عباس ماليان, مهدي فرنقي, علي حسيني نوه
Masood Varshosaz, , Mahdi Farnaghi, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : بهاره بيگدلي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۴

ارزيابي قابليت تلفيق سنجنده هاي ماهواره اي نوري و راداري با حد تفكيك بالا در تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس

نام اساتید: مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Masood Varshosaz, , Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : فرهاد گودرز

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۴

امكان سنجي استفاده از دوربين هاي غير متريك بر روي وسايل پرواز فوق سبك جهت استخراج اطلاعات هندسي

نام اساتید: مسعود ورشوساز, محمدجواد ولدان زوج, محمدجواد ولدان زوج
Masood Varshosaz, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : ميلاد رمضاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۳

طراحي و پياده سازي يك سيستم نيمه اتوماتيك جهت مانيتورينگ سازه هاي بزرگ با استفاده از روش فتوگرامتري برد كوتاه

نام اساتید: مسعود ورشوساز, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده
Masood Varshosaz, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : حسن تسليمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

ارائه روشي جهت بهبود كيفيت هندسي داده هاي ليزر اسكنر زميني

نام اساتید: مسعود ورشوساز, علي محمدزاده, مسعود ورشوساز
Masood Varshosaz, Ali Mohammadzadeh, Masood Varshosaz
نام دانشجو : الناز محمدزنجاني پور

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بررسي مدل هاي كاليبرسيون لنزهاي fisheye جهت توليد تصاوير Spherical Panorama

نام اساتید: مسعود ورشوساز, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده
Masood Varshosaz, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : وحيد ابراهيمي زاده

تاریخ:

بررسي كنترل كيفيت تجهيزات صنعتي به روش فتوگرامتري برد كوتاه

نام اساتید: مسعود ورشوساز
Masood Varshosaz
نام دانشجو : امير شاهرخ اميني

تاریخ:

پيش بيني سرعت وسايل نقليه در خيابانهاي شهري با استفاده از سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

نام اساتید: مسعود ورشوساز, منصور حاجي حسينلو
Masood Varshosaz, Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : علي حسيني نوه احمد آباديان

تاریخ:

ارزيابي جايگاه فتوگرامتري برد كوتاه در اندازه گيري سازه هاي عمراني بزرگ

نام اساتید: مسعود ورشوساز
Masood Varshosaz
نام دانشجو : عليرضا شيرخاني

تاریخ:

ارائه متدي جهت تشخيص ساختمانها در مناطق شهري با استفاده از داده هاي ليدار

نام اساتید: مسعود ورشوساز
Masood Varshosaz
نام دانشجو : مرتضي اسدي قفري

تاریخ:

طراحي يك سيستم تلفيقي فتوگرامتري و نورساخت يافته جهت مدلسازي عوارض در فضاهاي داخلي و آزمايشگاهي

نام اساتید: مسعود ورشوساز, امير شاهرخ اميني
Masood Varshosaz, Amirshahrokh Amini
نام دانشجو : علي ابذل

تاریخ:

ارائه الگوريتمي جهت بهبود دقت مثلث بندي دلوني

نام اساتید: مسعود ورشوساز
Masood Varshosaz
نام دانشجو : داود شجاعي

تاریخ:

طراحي و پياده سازي سيستمي جهت رديابي عوارض متحرك با استفاده از تصاوير

نام اساتید: مسعود ورشوساز
Masood Varshosaz
نام دانشجو : پوريا راز

تاریخ:

ارزيابي فتوگرامتري برد كوتاه براي جابجايي سنجي ديواره هاي مهار شده به روش نيلينگ

نام اساتید: مسعود ورشوساز, حميد عبادي, حميد عبادي
Masood Varshosaz, Hamid Ebadi, Hamid Ebadi
نام دانشجو : فريد اسماعيلي

تاریخ:

توسعه يك سامانه تصوير مبنا جهت اعتبار سنجي تعيين موقعيت مطلق UAV

نام اساتید: مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت, برات مجردي
Masood Varshosaz, ,
نام دانشجو : عليرضا آفري

تاریخ:

تلفيق سيستمهاي فتوگرامتري و سيستمهاي CAD- Based با تاكيد بر ايجاد ارتباط منطقي ميان عوارض به صورت آني

نام اساتید: مسعود ورشوساز, حميد عبادي
Masood Varshosaz, Hamid Ebadi
نام دانشجو : فرشيد فرنود احمدي

تاریخ:

ارزيابي و تحليل روشهاي تناظريابي تصاوير غير متريك در فتوگرامتري برد كوتاه و توسعه يك روش بهبود يافته

نام اساتید: مسعود ورشوساز, حميد عبادي
Masood Varshosaz, Hamid Ebadi
نام دانشجو : سيدعبداله كيانژاد تجنكي

تاریخ:

كاربرد فتوگرامتري برد كوتاه در تشخيص بيماري اسكوليوسيس

نام اساتید: مسعود ورشوساز, محمدجواد ولدان زوج
Masood Varshosaz, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : اكرم جعفر آقايي

تاریخ:

آناليز تصاوير ابر طيفي به منظور استخراج اطلاعات با روش Projection Pursuit

نام اساتید: مسعود ورشوساز, محمدجواد ولدان زوج
Masood Varshosaz, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : بهرام صالحي

تاریخ:

بررسي پيشرفتهاي سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت منابع آب و مشاركت در مديريت بهينه سازي دائمي داده و بهبود تكنيك در مديريت سيستمها

نام اساتید: مسعود ورشوساز
Masood Varshosaz
نام دانشجو : صمد رجا

تاریخ:

بررسي قابليتهاي فتوگرامتري برد كوتاه در زمينه كاربردهاي صنعتي

نام اساتید: مسعود ورشوساز
Masood Varshosaz
نام دانشجو : احمد زماني

تاریخ:

بدست آوردن مدل ارزش(Cost Model) شبكه راههاي ايران در محيط سيستم اطلاعات مكاني

نام اساتید: مسعود ورشوساز
Masood Varshosaz
نام دانشجو : ابوالقاسم صادقي نياركي

تاریخ:

كاربرد فتوگرامتري در ترسيم و بازسازي آثار باستاني

نام اساتید: مسعود ورشوساز
Masood Varshosaz
نام دانشجو : محمدحسن عسگري ركن ابادي

تاریخ:

نمايش هندسي يك ساختمان براي يك سيستم اطلاعاتي سه بعدي(3D GIS)

نام اساتید: مسعود ورشوساز
Masood Varshosaz
نام دانشجو : جمشيد نوري

تاریخ:

تشخيص و بازيابي سه بعدي تابلوهاي ترافيكي معابر شهري با تاكيد بر حل مشكلات ناشي از نواحي پنهان، دوران و تغيير مقياس

نام اساتید: مسعود ورشوساز
Masood Varshosaz
نام دانشجو : روح الله يزدان

تاریخ:

ارائه راهكاري مبتني بر استفاده از دوربين هاي همه جهته براي آشكارسازي موانع ثابت و متحرك اطراف پهپاد

نام اساتید: مسعود ورشوساز
Masood Varshosaz
نام دانشجو : سميرا بدرلو

تاریخ:

ارزيابي توانايي الگوريتم SIFT براي تناظريابي تصاوير پهپاد و هوايي زمين مرجع شده

نام اساتید: مسعود ورشوساز
Masood Varshosaz
نام دانشجو : پيام خوش راه

تاریخ:

بهينه سازي تاثير نقاط گرهي در مثلث بندي هوائي تصاوير پهپاد به روش تصميم گيري چند معياره

نام اساتید: مسعود ورشوساز, فابيو ريموندينو
Masood Varshosaz, Fabio Remondino
نام دانشجو : وحيد موسوي

تاریخ:

پياده سازي سيستمي جهت شناسايي مصدومان در سوانح طبيعي با استفاده از پهپاد

نام اساتید: مسعود ورشوساز, علي حسيني نوه , محمد سعادت سرشت, علي حسيني نوه
Masood Varshosaz, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, , Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : مرضيه قاسمي مباركي

تاریخ:

نقشه برداري تغييرات ارتفاعي سطح با استفاده ار تصاوير پهپاد فتوگرامتري بدون نقطه كنترل زميني

نام اساتید: مسعود ورشوساز, مهدي مختارزاده, عليرضا صفدري نژاد
Masood Varshosaz, Mahdi Mokhtarzadeh, Alireza Safdarinejad
نام دانشجو : سامان زارع

تاریخ:

پايش مكاني- زماني خشكي زمينهاي كشاورزي با استفاده از سري زماني تصاوير اپتيك

نام اساتید: هومن لطيفي, مسعود ورشوساز
Hooman Latifi, Masood Varshosaz
نام دانشجو : فاطمه كوچكي راسته كناري

تاریخ:

برآورد تاثير پارامترهاي ارتفاع، پوشش و فاصله كانوني بر روي دقت نهايي نقشه تهيه شده به روش فتوگرامتري پهپاد مبنا با استفاده از شبيه سازي نرم افزاري

نام اساتید: مسعود ورشوساز
Masood Varshosaz
نام دانشجو : مصطفي كرمي زرندي

تاریخ:

توسعه يك روش كاليبراسيون ميداني جهت تصحيح خطاي Rolling shutter در تصاوير پهپاد

نام اساتید: مسعود ورشوساز
Masood Varshosaz
نام دانشجو : سجاد صيادي

تاریخ:

به كارگيري تكنيك هاي يادگيري عميق جهت تشخيص انسان در تصاوير پهپاد

نام اساتید: مسعود ورشوساز
Masood Varshosaz
نام دانشجو : عليرضا سلطاني