ارزيابي دوربين هاي استريو جهت مدلسازي سه بعدي

نام اساتید: مسعود ورشوساز, مهدي مختارزاده
Masood Varshosaz, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : سبحان موحدي

بررسي روشهاي توليد و سيستم هاي توليد تصاوير پانوراماي كروي

نام اساتید: مسعود ورشوساز, مهدي مختارزاده
Masood Varshosaz, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : مجتبي خزائي

پروژه

نام اساتید: مسعود ورشوساز
Masood Varshosaz
نام دانشجو : مهيار طالبي

مرتب سازي ابرنقاط به دست آمده از طريق دوربين هاي استريو

نام اساتید: مسعود ورشوساز, مهدي مختارزاده
Masood Varshosaz, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : هومن اسفندياري