از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

تدوين درس رويكردهاي آماري در پذيرش داده هاي بيولوژي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

مدير گروه مهندسي پزشكي