طبقه بندي 6 كلاسه اپيزودهاي آپنه هنگام خواب با استفاده از EEG تك كاناله

نام اساتید: مريم محبي آشتياني
Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : محمدحسين بهبودي

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

افتراق آپنه انسدادي از مركزي با استفاده از پردازش سيگنال هاي مغزي

نام اساتید: مريم محبي آشتياني, حسين حسيني نژادمحبتي
Maryam Mohebi Ashtieani, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : علي غفورزاده

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

تشخيص خواب آلودگي راننده با استفاده از ويژگيهاي استخراج شده از سيگنال EEG

نام اساتید: مريم محبي آشتياني, حميد خالوزاده
Maryam Mohebi Ashtieani, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : رضا گنابادي

تاریخ:

طبقه بندي 5 كلاسه مراحل مختلف خواب با استفاده از روش هاي يادگيري ماشين

نام اساتید: مريم محبي آشتياني
Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : سارا يعقوبي ماشيمياني

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

بررسي، شبيه سازي و تست عملي سيگنال هاي EEG براي تشخيص بيماري كور رنگي در چشم

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, مريم محبي آشتياني, علي خادم
Farhad Akbari Boroumand, Maryam Mohebi Ashtieani, Ali Khadem
نام دانشجو : حسن حاجي زاده كورآباد

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

تشخيص احساسات با استفاده از پردازش سيگنالهاي مغزي و روشهاي يادگيري ماشين

نام اساتید: مريم محبي آشتياني, حسين حسيني نژادمحبتي
Maryam Mohebi Ashtieani, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : محمدعلي اعتمادي نائين

تاریخ:

تشخيص زود هنگام آلزايمر با استفاده از پردازش سيگنال هاي مغزي

نام اساتید: مريم محبي آشتياني
Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : سيدمحمدرضا خاتمي