مشخصات فردی

نام: مریم

نام خانوادگی: محبی آشتیانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m.mohebbi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MaryamMohebiAshtieani


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی

گرایش: مهندسی پزشکی

واحد سازمانی: مهندسی برق