از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

عضو شوراي انضباطي تجديد نظر دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۰۱

عضويت دركميته انضباطي دانشجويان (بدوي وتجديد نظر)

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه علمي -ترويجي يريت ترافيك

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

عضويت در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

رييس اداره امور دانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

مشاور رئيس دانشگاه در امور ايثارگران