محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

بررسي عوامل موثر بر زمان سفر با استفاده از مدل رگرسيون خطي چند متغيره با روش هاي مستحكم شده و FGLS

نویسندگان: منصور حاجي حسينلو, سيد احسان سيد ابريشمي, سيدعلي قائمي

Mansour Hajie Hossienloo, S.Ehsan s.Abrishami, Seyed Ali Ghaemi

عنوان همایش: يازدهمين كنگره ملي مهندسي عمران

11 th International congress civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

پيش بيني شدت تصادفات عابرين پياده در شبكه هاي درون شهري با استفاده از شبكه عصبي فازي

نویسندگان: منصور حاجي حسينلو, آرمان چهكندي نژاد

Mansour Hajie Hossienloo, Arman Chahkandi nezhad

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

The 17th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

اثر سنجي سياست هاي حمل و نقل همگاني در بهبود شاخص هاي پايداري حمل و نقل با بكارگيري مدل هاي پويايي سيستم (مطالعه موردي كلانشهر مشهد)

نویسندگان: منصور حاجي حسينلو, مهدي برجي, مهدي استادي جعفري

Mansour Hajie Hossienloo, Mahdi Borji, Mehdi ostadi

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

16th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

Analysis injury severity of different fixed objects-related crashes on two-lane rural roads

نویسندگان: عليرضا جعفري اناركولي, منصور حاجي حسينلو, مهدي حسين پور

Alireza Jafari, Mansour Hajie Hossienloo, mehdi Hosseinpour

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

16th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

تحليل و مقايسه اثرات كاهنده تعداد تصادفات واژگوني در آزاد راه هاي ايران با رويكرد استفاده از دوربين هاي ثبت سرعت سيار توسط پليس در برابر دوربين هاي ثابت وزارت راه و شهرسازي مطالعه موردي آزاد راه زنجان-قزوين

نویسندگان: منصور حاجي حسينلو, محمد جزرونقي, محمد خلجي, سمانه شاددل

Mansour Hajie Hossienloo, Mohammad gjazronagi, Mohammad Hassan khalaji, samaneh Shaddel

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

16th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

كاهش تصادفات آزادراه هاي ايران با استفاده از مهندسي تخلفات

نویسندگان: منصور حاجي حسينلو, علي رضا مهدوي

Mansour Hajie Hossienloo, Alireza Mahdavi

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري و سومين كنفرانس و نمايشگاه تخصصي انبوه سازان مسكن و ساختمان استان تهران

4th National Conference on Applied Research in Civil Engineering Architecture and Urban Management and 3rd Conference and Exibition of Mass Housing and Building of Tehran

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

تاثير پارامترهاي انتخاب وسيله سفر در راستاي كاهش سهم وسايل نقليه شخصي

نویسندگان: منصور حاجي حسينلو, شهاب كبيري رناني

Mansour Hajie Hossienloo, Shahab Kabiri Renani

عنوان همایش: پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

15th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

بررسي ت ثير سياست قيمت گذاري راه بر رفتار دارندگان خودرو شخصي در شرايط مختلف آب و هوايي، (مطالعه موردي شهر تهران)

نویسندگان: عباس ذوالفقاري, منصور حاجي حسينلو, مهدي يزدان پناه

Abas Zolfaghari, Mansour Hajie Hossienloo,

عنوان همایش: پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

15th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

مكان يابي بهينه پاركينك هاي عمومي در بافت مركزي شهر اصفهان به كمك روش AHP در محيط GIS

نویسندگان: سيدمحمدرضا سنبلستان, منصور حاجي حسينلو, محمدسعيد منجم, مجيد فاضلي

Seyed mohammad reza Sonbolestan, Mansour Hajie Hossienloo, Mohammad Saeid Monajjem,

عنوان همایش: پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

15th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۸

Presenting a willingness to pay model using stated preference data a case study in Tehran

نویسندگان: منصور حاجي حسينلو, عباس ذوالفقاري

Mansour Hajie Hossienloo, Abas Zolfaghari

عنوان همایش: سومين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري

3th International Congress on Civil Engineering Architecture and Urban Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

Exploring the effects of roadway features on causes of crashes using a series of neural networks

نویسندگان: منصور حاجي حسينلو, عليرضا جعفري اناركولي

Mansour Hajie Hossienloo, Alireza Jafari

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده اي

4th International Road Trafficd Accidents Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

Daylight and darkness differences in injury severity risks of crashes using ordered probit models

نویسندگان: عليرضا جعفري اناركولي, منصور حاجي حسينلو

Alireza Jafari, Mansour Hajie Hossienloo

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده اي

4th International Road Trafficd Accidents Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

بررسي كارايي شبكه هاي عصبي در پيش بيني غلظت مونوكسيد كربن

نویسندگان: منصور حاجي حسينلو, شهاب كبيري رناني

Mansour Hajie Hossienloo, Shahab Kabiri Renani

عنوان همایش: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

10th International Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

تاثيرپذيري مستقيم آلاينده هاي هوا از تردد وسايل نقليه و تعيين آلاينده پايه براي ساخت و اعتبارسنجي شبكه هاي حمل و نقل

نویسندگان: منصور حاجي حسينلو, شهاب كبيري رناني

Mansour Hajie Hossienloo, Shahab Kabiri Renani

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

14th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

وابستگي تخلفات رانندگي تحت تاثير ويژگي هاي مختلف مسير در راه هاي دو خطه برون شهري

نویسندگان: منصور حاجي حسينلو, عليرضا جعفري اناركولي

Mansour Hajie Hossienloo, Alireza Jafari

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

14th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

Comparative analysis of GIS aided methods to identify pedestrian crash hotspots in urban networks

نویسندگان: منصور حاجي حسينلو, عليرضا جعفري اناركولي, ايمان اله قياسي

Mansour Hajie Hossienloo, Alireza Jafari, Imanollah Ghiasi

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

14th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

بهينه سازي سرعت با استفاده از ميزان هزينه هاي اجتماعي ناشي از تصادفات و زمان سفر

نویسندگان: منصور حاجي حسينلو, سلمان عقيدي خيرآبادي, سيدعلي قائمي

Mansour Hajie Hossienloo, Salman Aghidi Kheyrabadi, Seyed Ali Ghaemi

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

14th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

بررسي تاثير عرض شانه راه هاي دوخطه بر رفتار راننده هاي وسايل نقليه سنگين با استفاده از شبيه ساز رانندگي

نویسندگان: سالار صادقي گيلانده, منصور حاجي حسينلو, احسان يحيي زاده

Salar Sadeghi ghilandeh, Mansour Hajie Hossienloo,

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

14th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

تاثير گاردريل بر رفتار عملكردي راننده وسايل نقليه سنگين در راههاي دو خطه

نویسندگان: سالار صادقي گيلانده, منصور حاجي حسينلو, احسان يحيي زاده

Salar Sadeghi ghilandeh, Mansour Hajie Hossienloo,

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

14th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

تعيين سرعت بهينه بر اساس ميزان انتشار آلاينده هاي ترافيكي

نویسندگان: منصور حاجي حسينلو, عباس ذوالفقاري, سلمان عقيدي خيرآبادي

Mansour Hajie Hossienloo, Abas Zolfaghari, Salman Aghidi Kheyrabadi

عنوان همایش: دومين كنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري

2nd international congress of structure architecture and urban development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

جمع اوري اطلاعات لازم براي رفتارسنجي سفركنندگان تحت تاثير عوارض ورود به بزرگراه به روش رجحان بيان شده، مطالعه موردي شهر تهران

نویسندگان: منصور حاجي حسينلو, عباس ذوالفقاري, مهدي يزدان پناه

Mansour Hajie Hossienloo, Abas Zolfaghari,

عنوان همایش: دومين كنگره بين المللي سازه، معماري و توسعه شهري

2nd International Congress on Structure Architecture Urban Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

نقش ايمني وسايل نقليه سنگين باري در تصادفات شبكه هاي درون شهري

نویسندگان: ابرج احمدي ديزج, منصور حاجي حسينلو, حسن عابدي, اباصلت احمدي

, Mansour Hajie Hossienloo, ,

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي تصادفات جاده اي سوانح ريلي و هوايي

3rd National Conference on Roadway Railway and Arial Accidents

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

بررسي تاثير مديريت تصادفات ترافيكي در آلودگي هواي تونل هاي درون شهري

نویسندگان: مولود ايزدخواه, منصور حاجي حسينلو

, Mansour Hajie Hossienloo

عنوان همایش: پنجمين همايش ملي مديريت ترافيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

كاربرد منطق فازي در مدل سازي تصادفات بزرگراه هاي درون شهري

نویسندگان: منصور حاجي حسينلو, احسان عباسي

Mansour Hajie Hossienloo,

عنوان همایش: پنجمين همايش ملي مديريت ترافيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

بررسي رفتار رانندگان خودروهاي سنگين در طراحي هاي مختلف راه

نویسندگان: منصور حاجي حسينلو, سالار صادقي گيلانده

Mansour Hajie Hossienloo, Salar Sadeghi ghilandeh

عنوان همایش: پنجمين همايش ملي مديريت ترافيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

بررسي ت ثير جايگاه ايستگاه هاي سوخت رساني بر شبكه معابر مجاور ايستگاه

نویسندگان: منصور حاجي حسينلو, شهاب كبيري رناني, ابراهيم سنگ سفيدي

Mansour Hajie Hossienloo, Shahab Kabiri Renani,

عنوان همایش: پنجمين همايش ملي مديريت ترافيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

بررسي به كارگيري هم زمان ميدان و چراغ راهنمايي در تقاطع ها

نویسندگان: منصور حاجي حسينلو, ميرحامد فرزين, سيدحامد مينو فام

Mansour Hajie Hossienloo, , saied hamed minoofam

عنوان همایش: پنجمين همايش ملي مديريت ترافيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

مطالعه نقش سرعت وسايل نقليه در هزينه هاي اجتماعي تصادفات

نویسندگان: منصور حاجي حسينلو, عباس ذوالفقاري, سلمان عقيدي خيرآبادي

Mansour Hajie Hossienloo, Abas Zolfaghari, Salman Aghidi Kheyrabadi

عنوان همایش: پنجمين همايش ملي مديريت ترافيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

بررسي نقش وضعيت لاستيك وسيله نقليه در بروز سوانح رانندگي

نویسندگان: منصور حاجي حسينلو, سيد تيمور حسيني, مهدي دري

Mansour Hajie Hossienloo, ,

عنوان همایش: پنجمين همايش ملي مديريت ترافيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷

بررسي تاثير تصادفات ترافيكي در جريان ترافيك تونل هاي درون شهري

نویسندگان: منصور حاجي حسينلو, مولود ايزدخواه

Mansour Hajie Hossienloo,

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري

International Conference on Civil Engineering Architecture Urban Sustainable Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

مطالعه تاثير جريان ترافيك بر آلودگي هواي شبكه ترافيكي درون شهري

نویسندگان: منصور حاجي حسينلو, سيدعلي قائمي, سلمان عقيدي خيرآبادي

Mansour Hajie Hossienloo, Seyed Ali Ghaemi, Salman Aghidi Kheyrabadi

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱

مروري بر معماري سيستم هاي خودكار جاده اي

نویسندگان: محمد اذانگو, احمدرضا تحسيري, منصور حاجي حسينلو

Mohammad Azangoo, Ahmad Reza Tahsiri, Mansour Hajie Hossienloo

عنوان همایش: دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

12th International Conference on Traffic and Transportation Engineering