تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

بررسي تاثير دوچرخه سواري در ترافيك شبكه هاي درون شهري(مطالعه موردي شهر قزوين)

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, محمدسعيد منجم, علي ادريسي, علي ادريسي, محمود ضفارزاده
Mansour Hajie Hossienloo, Mohammad Saeid Monajjem, Ali Edrisi, Ali Edrisi,
نام دانشجو : ندا كشاورز محمديان

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

تاثير محيط بر روي انتخاب پياده روي براي سفرهاي كوتاه(مطالعه موردي شهر تهران)

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, علي ادريسي, محمدسعيد منجم, محمدسعيد منجم, جناب آقاي دكتر محمد رضا احدي
Mansour Hajie Hossienloo, Ali Edrisi, Mohammad Saeid Monajjem, Mohammad Saeid Monajjem,
نام دانشجو : محمد جوكار

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تحليل تاثير ويژگي هاي روان شناختي رانندگان در بروز تصادفات ترافيكي شبكه هاي درون شهري

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, مهدي يزدان پناه, علي ادريسي, جناب آقاي دكتر امير رضا ممدوحي, علي ادريسي
Mansour Hajie Hossienloo, Mehdi Yazdanpanah, Ali Edrisi, , Ali Edrisi
نام دانشجو : حسن جعفري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

تحليل نقش عوامل روان شناختي در انتخاب شيوه سفرهاي كاري در شبكه هاي دورن شهري

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, مهدي يزدان پناه, علي ادريسي, جناب آقاي دكتر امير رضا ممدوحي, علي ادريسي
Mansour Hajie Hossienloo, Mehdi Yazdanpanah, Ali Edrisi, , Ali Edrisi
نام دانشجو : مبينا فقاني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

بررسي ميزان اثر بخشي اجراي طرح هاي ترافيكي بر آلودگي هوا

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, محمدسعيد منجم, علي ادريسي, محمود صفارزاده , حسين هاشمي
Mansour Hajie Hossienloo, Mohammad Saeid Monajjem, Ali Edrisi, ,
نام دانشجو : شهاب كبيري رناني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

بررسي نقش عوامل مربوط به جريان ترافيك و ويژگي هاي رانندگان در رخداد تصادفات ترافيكي در بزرگراههاي درون شهري با استفاده از مدل هاي فازي

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, محمدسعيد منجم, علي ادريسي, منصور فخري, محمود صفارزاده, علي توكلي كاشاني
Mansour Hajie Hossienloo, Mohammad Saeid Monajjem, Ali Edrisi, Mansor Fakhri, ,
نام دانشجو : احسان عباسي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

مكان يابي مراكز امداد و نجات جاده اي با استفاده از منطق فازي در GIS (مطالعه موردي جاده زنجان-طارم)

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, محمدسعيد منجم, علي ادريسي, جناب آقاي دكتر محمود صفارزاده, علي ادريسي
Mansour Hajie Hossienloo, Mohammad Saeid Monajjem, Ali Edrisi, , Ali Edrisi
نام دانشجو : علي احمدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

اولويت بندي تقاطع ها درون شهري بر اساس عوامل موثر بر ايمني عابرين پياده

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, علي ادريسي, جناب آقاي دكتر امير رضا ممدوحي, منصور فخري, منصور فخري
Mansour Hajie Hossienloo, Ali Edrisi, , Mansor Fakhri, Mansor Fakhri
نام دانشجو : علي كرمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

بررسي شبكه اتوبوسراني الكتريكي در تهران و تاثير آن در محيط زيست

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, علي ادريسي, منصور فخري, منصور فخري, جناب آقاي دكتر امير رضا ممدوحي
Mansour Hajie Hossienloo, Ali Edrisi, Mansor Fakhri, Mansor Fakhri,
نام دانشجو : محمدحسين عباسي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

مطالعه انتخاب وسيله سرويس مدارس در كلان شهر تهران

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, علي ادريسي, محمدسعيد منجم, محمدسعيد منجم, جناب آقاي دكتر محمدرضا احدي
Mansour Hajie Hossienloo, Ali Edrisi, Mohammad Saeid Monajjem, Mohammad Saeid Monajjem,
نام دانشجو : حسن حيدرزاده شهري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

پيش بيني تصادفات عابرين پياده در شبكه هاي درون شهري با استفاده از روش شبكه عصبي فازي

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, علي ادريسي, منصور فخري, علي ادريسي, جناب آقاي دكتر محمدرضا احدي
Mansour Hajie Hossienloo, Ali Edrisi, Mansor Fakhri, Ali Edrisi,
نام دانشجو : آرمان چهكندي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

مكانيابي و اولويت بندي مراكز اورژانس در جاده هاي برون شهري با استفاده از نرم افزار GIS

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, محمدسعيد منجم, علي ادريسي, علي ادريسي, جناب آقاي دكتر محمدرضا احدي
Mansour Hajie Hossienloo, Mohammad Saeid Monajjem, Ali Edrisi, Ali Edrisi,
نام دانشجو : محمدرضا نجف زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

بررسي عوامل موثر بر تصادفات موتور سيكلت و اولويت بندي آن ها در شبكه هاي درون شهري

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, علي ادريسي, محمد رضا احدي , محمدسعيد منجم, محمدسعيد منجم
Mansour Hajie Hossienloo, Ali Edrisi, , Mohammad Saeid Monajjem, Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : علي سميعي نسب

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

تحليل عوامل روانشناختي در انتخاب شيوه حمل و نقل سفر با استفاده از مدل هاي انتخاب تركيبي

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, محمدسعيد منجم, علي ادريسي, محمود قضاوي, محمود صفار زاده , سيد احسان سيد ابريشمي
Mansour Hajie Hossienloo, Mohammad Saeid Monajjem, Ali Edrisi, Mahmood Ghazavie, ,
نام دانشجو : مهدي يزدان پناه

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

بررسي ميزان شرايط تاثير شرايط آب و هوايي در تصميمات سفر در شبكه درون شهري

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, علي ادريسي, امير رضا ممدوحي, محمدسعيد منجم, محمدسعيد منجم
Mansour Hajie Hossienloo, Ali Edrisi, , Mohammad Saeid Monajjem, Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : جواد كيمياگر

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

مدلسازي رفتار انتخاب وسيله سفر درون شهري تحت تاثير سياست هاي بهبود حمل و نقل همگاني و قيمت گذاري تراكمي

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, محمود صفار زاده , محمدسعيد منجم, علي ادريسي
Mansour Hajie Hossienloo, , Mohammad Saeid Monajjem, Ali Edrisi
نام دانشجو : محمد كريمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

بررسي نقش پارامترهاي انساني و ترافيكي در بهبود حمل و نقل عمومي با استفاده از روش پويايي سيستم ها

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, محمدسعيد منجم, علي ادريسي, محمود صفارزاده
Mansour Hajie Hossienloo, Mohammad Saeid Monajjem, Ali Edrisi,
نام دانشجو : مهدي برجي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

شناسايي و اولويت بندي نقاط حادثه خيز در راه هاي برون شهري با استفاده ازGIS

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, محمدسعيد منجم, محمدرضا احدي, منصور فخري
Mansour Hajie Hossienloo, Mohammad Saeid Monajjem, , Mansor Fakhri
نام دانشجو : عباس خدائي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

بررسي اثر قيمت گذاري راه بر آلودگي هوا در شبكه هاي درون شهري، مطالعه موردي تهران

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, منصور فخري, محمدسعيد منجم, محمود صفار زاده
Mansour Hajie Hossienloo, Mansor Fakhri, Mohammad Saeid Monajjem,
نام دانشجو : عباس ذوالفقاري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

تحليل رفتار راننده در شرايط مختلف راه و محيط در ايمني ترافيك

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, محمدسعيد منجم, علي ادريسي, محمد رضا احدي
Mansour Hajie Hossienloo, Mohammad Saeid Monajjem, Ali Edrisi,
نام دانشجو : سالار صادقي گيلانده

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

بررسي تاثير ويزگي هاي جريان ترافيك بر وقوع تصادفات ارافيكي

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, علي ادريسي, محمدسعيد منجم, محمد رضا احدي
Mansour Hajie Hossienloo, Ali Edrisi, Mohammad Saeid Monajjem,
نام دانشجو : سيدعلي حسيني زاده

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۹

شناسايي نقاط حادثه خيز برمبناي درك راننده مسير در راه هاي دو خطه برون شهري

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, علي ادريسي, محمدسعيد منجم, محمود صفارزاده
Mansour Hajie Hossienloo, Ali Edrisi, Mohammad Saeid Monajjem,
نام دانشجو : عليرضا جعفري اناركولي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

بررسي تاثير تصادفات ترافيكي در جريان ترافيك و آلودگي هواي درون شهري

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو
Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : مولود ايزدخواه

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷

مطالعه و بررسي سيستم اتوبوس هاي تندرو بي ار تي با استفاده از تحليل ارزش و شبيه سازي ترافيكي

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, منصور فخري, محمدسعيد منجم
Mansour Hajie Hossienloo, Mansor Fakhri, Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : مهران نباتي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۵

بررسي آلودگي شبكه ترافيكي درون شهري بر اساس شبيه ساي ترافيكي

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, محمدسعيد منجم
Mansour Hajie Hossienloo, Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : سيدعلي قائمي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

ژيش بيني تصادفات ترافيكي وسايل نقليه سنگين در جاده هاي برون شهري

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, منصور فخري, محمدسعيد منجم
Mansour Hajie Hossienloo, Mansor Fakhri, Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : عماد سخاوتي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

بررسي و انتخاب سيستم حمل و نقل عمومي مناسب براي دسترسي به فرودگاه

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, محمدسعيد منجم
Mansour Hajie Hossienloo, Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : سيدعلي تقي زاده

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

تعيين محدوديت سرعت بهينه بر اساس معيارهاي ايمني ترافيك و محيط زيست

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, منصور فخري, علي ادريسي
Mansour Hajie Hossienloo, Mansor Fakhri, Ali Edrisi
نام دانشجو : سلمان عقيدي خيرآبادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۰۸

مكان يابي پست هاي امدادي درشبكه هاي درون شهري

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, منصور فخري, محمدسعيد منجم
Mansour Hajie Hossienloo, Mansor Fakhri, Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : رضا رمضان تباركامي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۱۲

پيش بيني تصادفات عابرين پياده درتقاطع هاي چراغدار

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, محمدسعيد منجم
Mansour Hajie Hossienloo, Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : ميرحامد فرزين

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۲۹

مكان يابي ايستگاههاي پمپ بنزين درشبكه هاي ترافيكي درون شهري بااستفاده از جي آي اس

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, منصور فخري, محمدسعيد منجم
Mansour Hajie Hossienloo, Mansor Fakhri, Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : شهاب كبيري رناني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۰

مدل انتخاب نوع بهينه تقاطع غير همسطح

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, منصور فخري
Mansour Hajie Hossienloo, Mansor Fakhri
نام دانشجو : آرين امير ا مجدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۰

مكان يابي نقاط حادثه خيز تصادفات عابرين پياده در شبكه هاي درونشهر ي با استفاده از GIS

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, منصور فخري
Mansour Hajie Hossienloo, Mansor Fakhri
نام دانشجو : ايمان اله قياسي

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۳/۲۳

كاربرد شبكه هاي عصبي - فازي در تحليل تصادفات جاده اي

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, منصور فخري
Mansour Hajie Hossienloo, Mansor Fakhri
نام دانشجو : مهدي سهرابي مشتقين

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۳/۱۹

بررسي ومطالعه چراغهاي هوشمند در تقاطع ها وتاثير زيست محيطي آن در تهران

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو
Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : سميه سادات عظيمي

تاریخ: ۱۳۸۴/۰۷/۲۴

بررسي حد اقل فاصله ايمني خودرو ها در جريان ترافيك

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو
Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : هادي احدي سقرچي

تاریخ:

شبيه سازي تصادفات ترافيكي با استفاده از برنامه رايانهاي

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو
Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : وحيد كريمي مشاور

تاریخ:

پيش بيني سرعت وسايل نقليه در خيابانهاي شهري با استفاده از سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

نام اساتید: مسعود ورشوساز, منصور حاجي حسينلو
Masood Varshosaz, Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : علي حسيني نوه احمد آباديان

تاریخ:

تحليل ظرفيت و بهينه سازي جريان ترافيك در شبكه هاي درون شهري با استفاده از نرم افزار CORSIM و HCM

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, همايون خسروي
Mansour Hajie Hossienloo,
نام دانشجو : ميثم شريفيان

تاریخ:

كاربرد GIS در تعيين نقاط حادثه خيز شبكه هاي درون شهري

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, منصور فخري
Mansour Hajie Hossienloo, Mansor Fakhri
نام دانشجو : ياسر ابراهيمي سرست

تاریخ:

بهينه سازي مكان ايستگاههاي CNG در شبكه هاي بين شهري

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, بيژن نامدارزنگنه, محمدسعيد منجم
Mansour Hajie Hossienloo, , Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : برمك ابراهيم زاده

تاریخ:

شبيه سازي برخورد وسايل نقليه با عابرين پياده

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو
Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : محمد سلاطي

تاریخ:

مطالعه تاثير موسيقي بر روي رفتار رانندگي و ايمني ترافيك

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو
Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : امين اصغري

تاریخ:

انتخاب بهينه تقاطع غيرهمسطح براي يك محل خاص براساس تحليل هاي ترافيكي و اقتصادي

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو
Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : سيدكمال سيدحسين

تاریخ:

پيش بيني سطح شدت صدمات در تصادفات رانندگي براساس منطق فازي

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو
Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : ايمان اقايان

تاریخ:

بهينه سازي تخصيص ترافيك براي وسايل نقليه امدادي در مديريت بحران

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو
Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : حميدرضا معززي

تاریخ:

مكانيابي بهينه محل عبور عابرين پياده در شبكه هاي ترافيكي درون شهري

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, محمدسعيد منجم
Mansour Hajie Hossienloo, Mohammad Saeid Monajjem
نام دانشجو : وحيد ترقي

تاریخ:

مدلسازي تصادفات ترافيكي جهت ارتقاءايمني با استفاده از روش هاي آماري پيشرفته

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, 00 احدي
Mansour Hajie Hossienloo, Aaa Aaa
نام دانشجو : مژگان معتمد

تاریخ:

بررسي تاثير شرايط آب و هوايي در زمان بندي چراغهاي راهنمايي و رانندگي در تقاطع ها

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو
Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : مهدي وكيل علي آبادي

تاریخ:

تعيين موقعيت بهينه پاركينگ هاي درون شهري و نوع ان ها بر اساس معيارهي ترافيكي با استفاده از GIS

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو
Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : اسماعيل بلال ورنوسفاد راني

تاریخ:

مدل پيشنهادي براي ارزيابي و انتخاب سيستم حمل و نقل عمومي بهينه در شبكه هاي درون شهري

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو
Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : محمد حاجي جعفري

تاریخ:

بررسي تاثير مدل تخصيص شبكه ترافيكي در كاهش آلودگي هاي زيست محيطي

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو
Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : آيدين مساحي

تاریخ:

بررسي اثر جوانساز بر خصوصيات قير و مخلوط هاي آسفالتي در بازيافت گرم در جا

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو
Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : احسان حقيقت خرازي

تاریخ:

مطالعه اثر بخشي مهندسي تخلفات رانندگي در كاهش تصادفات ترافيكي آزاد راه هاي ايران

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو
Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : علي رضا مهدوي

تاریخ:

ارائه مدلسازي توليد و جذب بار با استفاده از رويكرد اقتصاد سنجي و پويا شناسي سيستم

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو
Mansour Hajie Hossienloo
نام دانشجو : سيدعلي قائمي

تاریخ:

بررسي تصادفات ترافيكي بر اساس ويژگي هاي جريان ترافيك در مبادي ورودي شهرها

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, علي ادريسي
Mansour Hajie Hossienloo, Ali Edrisi
نام دانشجو : علي مكاري طرقبه

تاریخ:

بررسي رفتار راننده در وقوع تصادفات در مبادي ورودي شهرها

نام اساتید: منصور حاجي حسينلو, علي ادريسي
Mansour Hajie Hossienloo, Ali Edrisi
نام دانشجو : مجيد غواصيه