مشخصات فردی

نام: منصور

نام خانوادگی: حاجی حسینلو


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mansour@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MansourHajieHossienloo


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: راه و ترابری

واحد سازمانی: مهندسی عمران