تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

كنترل كيفي آب با روش گياهپالايي توسط گياه vetiver

نام اساتید: مجيد احتشامي, فريدون وفايي, فريدون وفايي, ناصر مهردادي
Majied Ehteshami, Feraydoon Vafaei, Feraydoon Vafaei,
نام دانشجو : مهدي محمودپورممقاني

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

بررسي كيفي آبهاي زيرزميني و مدل سازي آن جهت مصارف مختلف

نام اساتید: مجيد احتشامي, فريدون وفايي, فريدون وفايي, جناب آقاي دكتر ناصر مهردادي
Majied Ehteshami, Feraydoon Vafaei, Feraydoon Vafaei,
نام دانشجو : ابوالفضل عباسي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

برداشت آب از ترازهاي مختلف سد براي بهبود كيفيت آب (مطالعه موردي سد يامچي )

water abstraction from different dam levels to improve water quality ( case study yamchi dam )

نام اساتید: مجيد احتشامي, محمدرضا صبور, محمدرضا صبور, مهردادي
Majied Ehteshami, Mohammad Reza Sabour, Mohammad Reza Sabour,
نام دانشجو : رئوف قنبري اردي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

بررسي تاثير پارمترهاي كل جامدات محلول و هدايت الكتريكي آب سطحي بر آب زير زميني با در نظر داشتن پهنه بندي و مشخصات اراضي

نام اساتید: مجيد احتشامي, محمدرضا صبور, سيامك بوداقپور, جناب آقاي دكتر احمد عامري, سيامك بوداقپور
Majied Ehteshami, Mohammad Reza Sabour, Siyamak Boudaghpour, , Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : سپهر دانشگر

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

بررسي تاثير پارامترهاي سختي و قليائيت آب سطحي بر آب زير زميني با در نظر داشتن پهنه بندي

نام اساتید: مجيد احتشامي, محمدرضا صبور, سيامك بوداقپور, جناب آقاي دكتر احمد عامري, سيامك بوداقپور
Majied Ehteshami, Mohammad Reza Sabour, Siyamak Boudaghpour, , Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : اميربهزاد پرهام فر

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

بررسي عملكرد سيستم تلفيقي رآكتور بيولوژيكي بستر متحرك مجهز به غشا به منظور تصفيه پساب صنايع نفت فرا ساحل

نام اساتید: مجيد احتشامي, فريدون وفايي, سيامك بوداقپور, سيدبهرام بهشتي اول, حسين گنجي دوست, امير حسام حسني
Majied Ehteshami, Feraydoon Vafaei, Siyamak Boudaghpour, Seyed Bahram Beheshti Avval, ,
نام دانشجو : حميده حامدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

ارزيابي زيست محيطي عوامل موثر در بهره برداري سيستم هاي آبياري زير سطحي

نام اساتید: مجيد احتشامي, افشين خشند, جناب آقاي دكتر ناصر مهردادي, افشين خشند
Majied Ehteshami, Afshin Khoshand, , Afshin Khoshand
نام دانشجو : حسام الدين اسدي جوزاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

مديريت و ارتقاء زيست محيطي فرايند كنترل كيفي تصفيه آب شرب

نام اساتید: مجيد احتشامي, محمدرضا صبور, محمدرضا صبور, محمدرضا مهرنيا
Majied Ehteshami, Mohammad Reza Sabour, Mohammad Reza Sabour,
نام دانشجو : حسين اكبريان تفاقي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

بررسي نحوه انتشار شوري در خاك به كمك نرم افزار Saltmod

نام اساتید: مجيد احتشامي, محمدرضا صبور, فريدون وفايي, فريدون وفايي, جناب آقاي دكتر تقي عبادي
Majied Ehteshami, Mohammad Reza Sabour, Feraydoon Vafaei, Feraydoon Vafaei,
نام دانشجو : اميرحسين باوفا

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

شبيه سازي پارامترهاي كيفي آب مخازن با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي

نام اساتید: مجيد احتشامي, سيامك بوداقپور, سيامك بوداقپور, جناب آقاي دكتر مجتبي اردستاني
Majied Ehteshami, Siyamak Boudaghpour, Siyamak Boudaghpour,
نام دانشجو : عليرضا رحمتي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

ارزيابي ريسك سيستم آبرساني شهري ( مطالعه موردي قم )

نام اساتید: مجيد احتشامي, سيامك بوداقپور, سيامك بوداقپور, جناب آقاي دكتر ناصر مهردادي
Majied Ehteshami, Siyamak Boudaghpour, Siyamak Boudaghpour,
نام دانشجو : هادي عبدالمطلبي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

مكانيابي محل دفن پس ماندهاي جامد با استفاده از مدلهاي AHP و فازي AHP و سيستم اطلاعات مكاني GIS( مطالعه موردي شهرستان اراك )

نام اساتید: مجيد احتشامي, مهسا معماريان فرد, مهسا معماريان فرد, جناب آقاي دكتر احمد عامري
Majied Ehteshami, Mahsa Memarian, Mahsa Memarian,
نام دانشجو : محمد زاهدي پور

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

بررسي اولويت مديريت پسماند الترونيك در شهر تهران به روش FUZZY-AHP

نام اساتید: مجيد احتشامي, افشين خشند, مهسا معماريان فرد, مهسا معماريان فرد, جناب آقاي دكتر تقي عبادي
Majied Ehteshami, Afshin Khoshand, Mahsa Memarian, Mahsa Memarian,
نام دانشجو : كيان رحيمي دهبان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

تخمين انتشار الاينده هاي هواناشي از حوضچه هاي تبخيري فاضلاب

نام اساتید: مجيد احتشامي, مهسا معماريان فرد, احمد عامري, مهسا معماريان فرد
Majied Ehteshami, Mahsa Memarian, Ahmad Ameri, Mahsa Memarian
نام دانشجو : سارا صادقي لفمجاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

بررسي و تخمين تغييرات زماني و مكاني پارامترهاي كيفي آب رودخانه با استفاده از مدل هاي هوشمند

نام اساتید: مجيد احتشامي, سيامك بوداقپور, سيامك بوداقپور, جناب آقاي دكتر احمد عامري
Majied Ehteshami, Siyamak Boudaghpour, Siyamak Boudaghpour,
نام دانشجو : سعيد كنعاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

تحليل و بهينه سازي سيستم هاي تصفيه پس آب به كمك آناليز اكسرژي

نام اساتید: مجيد احتشامي, مهسا معماريان فرد, مهسا معماريان فرد, اميد پورعلي
Majied Ehteshami, Mahsa Memarian, Mahsa Memarian, Omid Pourali
نام دانشجو : معين حامدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

اثر روييدني هاي دريايي بر ارتعاشات ناشي از جريان سازه هاي استوانه اي دريايي

نام اساتید: مصطفي زين الديني, مجيد احتشامي, سعيدرضا صباغ يزدي, سعيد اصيل قره باغي, حسن قاسم زاده, محمد سعيد سيف, اميد نائيني سيد تقي
Mostafa Zeinoddini, Majied Ehteshami, Saeid Reza Sabagh Yazdi, Saeed Asil Gharebaghi, Hasan Ghasemzadeh, ,
نام دانشجو : آرش بختياري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

بررسي كاهش آلودگي در تالاب هاي شهري

نام اساتید: مجيد احتشامي, مهسا معماريان فرد, مهسا معماريان فرد, اميد پورعلي
Majied Ehteshami, Mahsa Memarian, Mahsa Memarian, Omid Pourali
نام دانشجو : بهروز كهزادبگي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

بررسي حذف سرب از محيط هاي آبي براساس فرآيند جذب زيستي و مقايسه كارايي جاذب ها

نام اساتید: مجيد احتشامي, مهسا معماريان فرد, مهسا معماريان فرد, اميد پورعلي
Majied Ehteshami, Mahsa Memarian, Mahsa Memarian, Omid Pourali
نام دانشجو : حميدرضا ذوالفقاري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

پيش بيني نحوه انتقال و انتشار آلاينده هاي نمكي در خاك

نام اساتید: مجيد احتشامي, سيامك بوداقپور, اميد پورعلي
Majied Ehteshami, Siyamak Boudaghpour, Omid Pourali
نام دانشجو : فاطمه عبداللهي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

مدلسازي عملكرد غشا نانو لوله ي كربني در حذف فلزات سنگين و آلاينده هاي نفتي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي

نام اساتید: مجيد احتشامي, سيامك بوداقپور, اميد پورعلي
Majied Ehteshami, Siyamak Boudaghpour, Omid Pourali
نام دانشجو : خدارحم فرجودي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

بررسي كيفي و كمي آب زيرزميني با هدف جلوگيري از پيشروي آب شور ، مطالعه موردي آبخوان دشت شريف آباد

نام اساتید: مجيد احتشامي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيامك بوداقپور
Majied Ehteshami, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : فرزاد محمدي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

استفاده از انرزي خورشيدي در نمك زدايي از اب شور

نام اساتید: مجيد احتشامي, محمدرضا صبور
Majied Ehteshami, Mohammad Reza Sabour
نام دانشجو : نازنين نخعي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

مدلسازي حركت فلزات سنگين در خاك با استفاده از نرم افزار

نام اساتید: مجيد احتشامي, محمدرضا صبور, سيامك بوداقپور
Majied Ehteshami, Mohammad Reza Sabour, Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : احمد صفائي پور

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳

تجزيه و تحليل عدم قطعيت براي تصفيه خانه هاي فاضلاب نوع لجن فعال

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي, علي حقيقي, فريدون وفايي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami, , Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : رضا ترك زبان

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

تحليل تغييرات زماني و تنلوبي كيفي آب هاي زير زميني

نام اساتید: مجيد احتشامي
Majied Ehteshami
نام دانشجو : محمد خراساني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸

جذب زيستي كادميوم از محلول آبي توسط جاذب هاي طبيعي ( دانه گياهان : انار، وليك سرخ، اسفند، خارشتر، جغجغه

نام اساتید: مجيد احتشامي, فريدون وفايي, تقي عبادي, بهناز دهر آزما
Majied Ehteshami, Feraydoon Vafaei, ,
نام دانشجو : علي ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

مدلسازي حركت بار رسوب در رودخانه ارس با استفاده از روش اجزاء محدود

نام اساتید: مجيد احتشامي, سيداميرالدين صدر نژاد
Majied Ehteshami, Seyed Amireddin Sadrnezhad
نام دانشجو : سياوش پوريوسفي مرخالي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

بررسي راندمان نانو فيلتر اسيون كاهش بار آلودگي آبهاي زير زميني از كروم و مس

نام اساتید: مجيد احتشامي, محمدرضا صبور, سيامك بوداقپور, ناصر مهردادي
Majied Ehteshami, Mohammad Reza Sabour, Siyamak Boudaghpour,
نام دانشجو : محمدعلي جيوار

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۸

بررسي وپخش و اثار كاهش الودگي سرب در خاك كناره بزرگراها

نام اساتید: مجيد احتشامي, سيداميرالدين صدر نژاد, حسن قاسم زاده
Majied Ehteshami, Seyed Amireddin Sadrnezhad, Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : ميثم يوسفي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۳

مديريت زيست محيطي ضايعات توليدي در صنايع سنگ ساختماني

نام اساتید: مجيد احتشامي, محمدرضا صبور
Majied Ehteshami, Mohammad Reza Sabour
نام دانشجو : اسماعيل يعقوب نيا وشمه سرائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۳

مدل سازي انتقال هيدروكربن هاي نفتي با استفاده از نرم افزار HYDRUS

نام اساتید: مجيد احتشامي, محمدرضا صبور, رضا مكنون, فريدون وفايي
Majied Ehteshami, Mohammad Reza Sabour, , Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : سياوش فياض شاهاندشتي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۰۸

كاربرد روش در مقايسه با در مكان يابي موقعيت هايي با كمترين خطرات زيست محيطي شهري

نام اساتید: مجيد احتشامي, محمدرضا صبور, محمود رضا عبدي
Majied Ehteshami, Mohammad Reza Sabour, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : رضا قناتيان نجف آبادي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

نحوه انتشار فسفردر منابع اب زيرزميني مطالعه موردي اراضي شاليزارهاي شمال كشور

نام اساتید: محمدرضا صبور, مجيد احتشامي, فريدون وفايي
Mohammad Reza Sabour, Majied Ehteshami, Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : سياوش دولتي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

مدلسازي و آناليز حركت نفت سفيد در محيط هاي خاكي

نام اساتید: محمدرضا صبور, مجيد احتشامي, محمود رضا عبدي
Mohammad Reza Sabour, Majied Ehteshami, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : محسن كاربخش راوري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۱

تعيين بهترين سناريوي دفع پسماندهاي جامع صنعتي از نقطه نظرفني واقتصادي وزيست محيطي - مطالعه موردي يكي ازشهركهاي صنعتي تهران

نام اساتید: محمدرضا صبور, مجيد احتشامي, فريدون وفايي
Mohammad Reza Sabour, Majied Ehteshami, Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : داريوش نوري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۰۵

مدل سازي - آلودگين هاي زيست محيطي - ارزيابي ويست محيطي نشت نيترات - اثرات نيترات برمنابع آ ب ومحيط زيست

نام اساتید: مجيد احتشامي, محمدرضا صبور, سيامك بوداقپور
Majied Ehteshami, Mohammad Reza Sabour, Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : آرمين سفيدكارلنگرودي

تاریخ:

كنترل ارزيابي كمي و كيفي آلودگي آبهاي زيرزميني دشت كهورستان و تهيه مدل رياضي آن

نام اساتید: مجيد احتشامي, سيامك بوداقپور
Majied Ehteshami, Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : علي يزداني شهربابكي

تاریخ:

بررسي اثر جريان و موج در تعيين موقعيت پل ميانگذر در درياچه اروميه

نام اساتید: مصطفي زين الديني, مجيد احتشامي
Mostafa Zeinoddini, Majied Ehteshami
نام دانشجو : آرش بختياري

تاریخ:

پاكسازي خاكهاي ما سه اي آلوده به فرآورده هاي نفتي با استفاده از محلول شوينده

نام اساتید: محمدرضا صبور, مجيد احتشامي
Mohammad Reza Sabour, Majied Ehteshami
نام دانشجو : برديا طبيعت نژاد

تاریخ:

بررسي ميزان جذب فراورده نفتي در خاك هاي ماسه اي

نام اساتید: محمدرضا صبور, مجيد احتشامي
Mohammad Reza Sabour, Majied Ehteshami
نام دانشجو : افشين خشند

تاریخ:

مدلسازي سيستم هاي معكوس باشبكه هاي عصبي

نام اساتید: مجيد احتشامي
Majied Ehteshami
نام دانشجو : اسماعيل سلامي شهيد

تاریخ:

پيش بيني صدمات در پيكره سدهاي بتني با استفاده از داده هاي اندازه گيري شده از ابزار دقيق

نام اساتید: سيداميرالدين صدر نژاد, حسن قاسم زاده, مجيد احتشامي
Seyed Amireddin Sadrnezhad, Hasan Ghasemzadeh, Majied Ehteshami
نام دانشجو : سياوش ابراهيمي تركماني

تاریخ:

تصفيه پيشرفته مبتني بر فناوري غشايي به نظور حذف ميكروپلاستيك از پساب تصفيه خانه فاضلاب

نام اساتید: مجيد احتشامي
Majied Ehteshami
نام دانشجو : غلامرضا درويشي

تاریخ:

بهسازي و ارتقا كيفي فاضلاب حاوي مشتقات نفتي

نام اساتید: مجيد احتشامي, سيامك بوداقپور
Majied Ehteshami, Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : محمد عجم

تاریخ:

بررسي و پيش بيني كيفيت آب هاي سطحي رود نمين اردبيل توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي و مقايسه آن با ؟

نام اساتید: مجيد احتشامي
Majied Ehteshami
نام دانشجو : سعيد ثابت ابي بگلو

تاریخ:

بررسي آلودگي در تالاب هاي شهري(مطالع موردس شهر سمنان)

نام اساتید: مجيد احتشامي
Majied Ehteshami
نام دانشجو : احمدرضا سلطان پورقراچه

تاریخ:

بررسي و ارزيابي چرخه عمر محصولات صنايع فولاد با استفاده از نرم افزار OpenLCA

نام اساتید: مجيد احتشامي, محمدرضا صبور
Majied Ehteshami, Mohammad Reza Sabour
نام دانشجو : مازيار رمضاني موزيرجي

تاریخ:

پتانسيل مدلسازي همست آب، انرژي و غذا

نام اساتید: مجيد احتشامي
Majied Ehteshami
نام دانشجو : ازاده صفوي

تاریخ:

ارتقاء كفيت منابع آب حاصل از پسماندهاي ميادين ميوه و تره بار

نام اساتید: مجيد احتشامي
Majied Ehteshami
نام دانشجو : عرفان نبوي

تاریخ:

بررسي ظرفيت هاي همبست آب، انرژي و محيط زيست در رونق اقتصادي و توسعه پايدار

نام اساتید: مجيد احتشامي
Majied Ehteshami
نام دانشجو : سيدميثم ميرنظامي ميرمحله

تاریخ:

ارزيابي و بهينه سازي كيفيت آب در مخازن و شبكه توزيع آب شهري با استفاده از شاخص هاي مختلف كيفي مدل WQL در محيط GIS (پايلوت شهر آبيك)

نام اساتید: مجيد احتشامي
Majied Ehteshami
نام دانشجو : مجيد صداقت تبار

تاریخ:

ارزيابي كيفيت آب رودخانه شاهرود و پيش بيني روند تغيير پارامترهاي كيفي با استفاده از نرم افزار Qual2kw

نام اساتید: مجيد احتشامي
Majied Ehteshami
نام دانشجو : مجيد صداقت تبار