مشخصات فردی

نام: مجید

نام خانوادگی: احتشامی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ehteshami@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MajiedEhteshami


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی -ابیاری

گرایش: محیط زیست

واحد سازمانی: مهندسی عمران