از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ تا تاریخ :

عضو كار گروه نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت امور آموزشي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ تا تاریخ :

عضويت در كميسيون تخصصي علوم پايه هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

رئيس دانشكده فيزيك

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ تا تاریخ :

نماينده دانشكده فيزيك در شوراي برنامه ريزي و توسعه آموزشي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

كميته تخصصي علوم دانشكده