تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

محاسبه انرژي نانو لوله هاي كربني تك ديواره درنزديكي نقطه فرمي با استفاده از رابطه پاشندگي با حضور ميدان مغناطيسي

نام اساتید: رضا افضل زاده, مجيد واعظ زاده, محمود جعفري, محمود جعفري, محمد رضا سعيدي
Reza Afzalzadeh, Majid Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari,
نام دانشجو : سياوش احمدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

تاثير لايه هاي گرافن بر توان سلولهاي خورشيدي

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, محمود جعفري, محمود جعفري, محمد رضا سعيدي
Majid Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari,
نام دانشجو : محمد شمس

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

افزايش ميزان كلسيم رساني به بافت استخواني ، براي خنثي كردن اثر ميكرو جاذبه بر استخوان هاي بدن فضانوردان با تحريك مغناطيسي كانالهاي يوني

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, محمود جعفري, محمود جعفري, محمد رضا سعيدي
Majid Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari,
نام دانشجو : شادي تشكري

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

بررسي اثر امواج فرا صوت بر تومور سرطاني

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, محمود جعفري, محمود جعفري, محمد رضا سعيدي
Majid Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari,
نام دانشجو : ستاره اقائي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

وابستگي ضريب شكست به قطبش در مراكز تهي نيتروژن

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, سيدحسين اسدپور خمسي, محمود جعفري, فاطمه رضايي, محمد رضا سعيدي
Majid Vaezzadeh, Seyedhossein Asadporkhamsi, Mahmoud Jafari, Fatemeh Rezaei,
نام دانشجو : محمدامين كيوان

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

تحليل و بررسي نظري تاثيرات دما بر عملكرد ماده جاذب CH3NH3PbI3 در سلول خورشيدي پروسكايت هاليد آلي-معدني

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, محمود جعفري, رضا افضلي, محمدرضا رياحي دهكردي
Majid Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Reza Afzali, Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : حميد شاهيوندي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

بررسي خواص پلاسمونيك گرافن دوپ شده بل پتاسيم با ااستفاده از DFT

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, محمود جعفري, رضا افضلي, حسين حمزه پور
Majid Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Reza Afzali, Hossein Hamzehpour
نام دانشجو : كاظم زهور

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

محاسبه ضريب انبساط گرمايي نانو لوله هاي كربني با استفاده از يك پتانسيل بس ذره اي براي استفاده در درمان تومورهاي مغزي

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, اباذر حاج نوروزي, محمدرضا سعيدي, محمود جعفري, محمود جعفري
Majid Vaezzadeh, , Mohamadreza Saeedi, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : زينب مرادي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

مقايسه سنسورهاي گازي مبتني برگرافندر تقريب هاي LDA و GGA

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, محمود جعفري, محمود جعفري
Majid Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : حامد اسدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

برهم كنش امواج فراصوت با حباب هاي هوا

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, محمود جعفري, محمود جعفري
Majid Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : اميرحسين بهروز

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

تحليل و بررسي آستانه تخريب القايي ليزرهاي فوق سريع در لايه هاي نازك اپتيكي نانو كامپوزيت

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, محمود جعفري, رضا افضلي, محمود صداقتي زاده
Majid Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Reza Afzali, Mahmood Sedaghatizadeh
نام دانشجو : حسين شاه رخ آبادي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

بررسي اثرات پوسته و شكل هندسي در تعيين فركانس جذب پلاسموني نانو ذارت طلا و نقره

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, محمود جعفري, رضا افضلي, محمود صداقتي زاده
Majid Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Reza Afzali, Mahmood Sedaghatizadeh
نام دانشجو : هاجر زارعي سه دهي زاده

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

بررسي فركانس نوساني نانو ميله ها و نانو خوشه ها در تومورهاي مغزي به وسيله امواج فرا صوت

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, محمود جعفري, محمود جعفري
Majid Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مازيار ترك فر

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

كنترل ضريب شكست نانو ساختارهاي نيمه رسانا

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, رضا افضلي, رضا افضلي
Majid Vaezzadeh, Reza Afzali, Reza Afzali
نام دانشجو : محسن جمشيدنژادبناب

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۰

مدل سازي نظري و شبيه سازي كامپيوتري جذب مولكول گاز روي صفحه گرافن آلاييده

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, محمود جعفري, رضا افضلي, حسين حمزه پور
Majid Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Reza Afzali, Hossein Hamzehpour
نام دانشجو : ابراهيم محمدي منش

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

بررسي جذب گاز هيدروژن در نانو ذرات گرافن

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, رضا افضلي, رضا افضلي
Majid Vaezzadeh, Reza Afzali, Reza Afzali
نام دانشجو : علي پاك نيت

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

محاسبه خواص الكتروني و اپتيكي HgSe در حالت نانو و بالك بر اساس نظريه DFT

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, محمود جعفري, محمود جعفري
Majid Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : امين جلالي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

بررسي ليزرهاي فيبري پالسي مورد استفاده در گداخت هسته اي

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, رضا افضلي, رضا افضلي
Majid Vaezzadeh, Reza Afzali, Reza Afzali
نام دانشجو : افسانه كربلائي آقائي ليمودهي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۵

بهينه سازي آينه ضد بازتاب ليزرهاي Nd:YAG با استفاده از امواج حاصل از تابش ليزر اگزايمر به روش LSP

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, محمود جعفري, محمود جعفري
Majid Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : ساناز عباسي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵

بررسي جذب گازها روي صفحه ي گرافن آلاييده

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, مهدي واعظ زاده, مهدي واعظ زاده
Majid Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : روح انگيز اشتري فارغ

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۱

محاسبه ضرايب عبور و انعكاس نانو ساختارهاي چاه هاي كوانتومي چندتايي

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, رضا افضلي, رضا افضلي
Majid Vaezzadeh, Reza Afzali, Reza Afzali
نام دانشجو : زهرا خدام دربارمحمدي

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۱۸

مدل سازي و بهينه سازي عوامل موثر در رشد نانولولههاي كربني به روش رسوب بخار شيميايي

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, رضا افضلي, محمود جعفري, علي ذاكري
Majid Vaezzadeh, Reza Afzali, Mahmoud Jafari, Ali Zakeri
نام دانشجو : محمدرضا سعيدي

تاریخ:

بررسي ومحاسبه فركانس جذب نانو ذرات طلا

نام اساتید: مجيد واعظ زاده
Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : طيبه روهنده

تاریخ:

تحليل كلاسيكي اثر جوز فسون

نام اساتید: مجيد واعظ زاده
Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : اميرحسين فيروزخاني

تاریخ:

بررسي امار گيري تحريك نانووگنت هاي فريتين بوسيله تشديد ميدان مغناطيسي

نام اساتید: مجيد واعظ زاده
Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : اباذر حاج نوروزي

تاریخ:

مطالعه نظري رشد نانو لوله هاي كربني دو ديواره در روش رشد رسوب شيميايي فاز بخار به كمك حرارت

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, محمدرضا سعيدي
Majid Vaezzadeh, Mohamadreza Saeedi
نام دانشجو : حميد شاهيوندي

تاریخ:

بهينه سازي نظري رشد نانو تيوب هاي كربني تحت تاثير ميدان الكتريكي

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, محمدرضا سعيدي
Majid Vaezzadeh, Mohamadreza Saeedi
نام دانشجو : فرزانه بدخشان

تاریخ:

بررسي نظري كاشت يون هاي نيتروژن و دي اكسيد كربن بر روي ويفر هاي سيليكوني

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, سيدمحسن صالح كوتاهي, سيدمحسن صالح كوتاهي, محمدرضا سعيدي
Majid Vaezzadeh, Seyed Mohsen Salehkoutahi, Seyed Mohsen Salehkoutahi, Mohamadreza Saeedi
نام دانشجو : جليل شهمرادي ورچشمه

تاریخ:

بررسي تاثير ميدان مغناطيسي در بهينه سازي رشد نانو تيوب هاي كربني

نام اساتید: مجيد واعظ زاده, محمدرضا سعيدي
Majid Vaezzadeh, Mohamadreza Saeedi
نام دانشجو : مژگان منصوري

تاریخ:

استفاده از امواج فراصوت براي درمان بافت هاي فيبروتبك در كبد چرب

نام اساتید: رضا افضل زاده, وحيد خاكي زاده, مجيد واعظ زاده
Reza Afzalzadeh, Vahid Khakyzadeh, Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : علي ميرزاحيدري

تاریخ:

تاثير ميدان الكتريكي بر روي تغيير فركانس جذب گاز پلاسموني فلز - آشكارسازهاي هوشمند

نام اساتید: مجيد واعظ زاده
Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : سينا الماسي