بررسي آشكارسازهاي نوري

نام اساتید: مجيد واعظ زاده
Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : حسن سهراب پور

شبيه سازي آشكارسازي يك جسم ساده در مايع توسط امواج فرا صوتي

نام اساتید: مجيد واعظ زاده
Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : محمد جوادنيا

بررسي موج دريافتي با بردارهاي نرمال مختلف در نرم افزار كامسول

نام اساتید: مجيد واعظ زاده
Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : اميد پوردكان

تاثير ميدان مغناطيسيبر درمان پوكي استخوان

نام اساتید: مجيد واعظ زاده
Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : شادي تشكري

بررسي اثر دمابرضريب تقويت ترانزيستور

نام اساتید: مجيد واعظ زاده
Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : حامد مرادي

بررسي ونحوه ساخت سيستمهاي خورشيدي

نام اساتید: مجيد واعظ زاده
Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : محمدجواد واعظي

پنل جاذب اكوستيكي ارتقا يافته

نام اساتید: مجيد واعظ زاده
Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : ميلاد بابائي

شبيه سازي حركت نانو ذرات در ميدان الكترومغناطيسي با كامسول

نام اساتید: مجيد واعظ زاده
Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : نرگس جمشيدي خامنه

نظريه دينامو خورشيدي

نام اساتید: مجيد واعظ زاده
Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : زهرا علي اكبرزاده

آشكارسازي تابش هاوكينگ

نام اساتید: مجيد واعظ زاده
Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : سيدسجاد طبسي

مطالعه رشد نانو تيوب كربني

نام اساتید: مجيد واعظ زاده
Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : حسين رضايي مزرعه

نوسانات كوانتومي در جهان اوليه

نام اساتید: مجيد واعظ زاده
Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : بهار نصرتي