از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تا تاریخ :

مدير گروه آموزشي بايومكانيك

از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ تا تاریخ :

عضو كارگروه راه اندازي مجموعه زيست مهندسي و فناوري با رويكرد آموزشي و پژوهشي در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ تا تاریخ :

سرپرست گروه مبتكرانه زيست فناوري پيشرفته

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه تحقيقاتي تاسيسات وانرژي

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

مسئول راه اندازي گروه آموزشي بيومكانيك

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

عضويت در شوراي انتشارات