مطالعه بررسي و مدلسازي جريان ردياب ها در سيستم تشخيص سرطان

نام اساتید: مجيد سلطاني, محمدحسين حامدي
Majid Soltani, Mohammad Hossin Hamedi
نام دانشجو : نيلوفر فساييان

استفاده از روش معكوس در محاسبه خواص بافت بر مبناي اطاعات بيمارستاني

نام اساتید: مجيد سلطاني, سيدسعيد خلفوند, افسانه مجري
Majid Soltani, Seyed saeid Khalafvand, Afsaneh Mojra
نام دانشجو : محمد جباري فر

استفاده از روش معكوس در بدست اوردن غلظت راديو دارو

نام اساتید: مجيد سلطاني, افسانه مجري
Majid Soltani, Afsaneh Mojra
نام دانشجو : رضا صوابي

تحليل عددي يك طرح جديد بادگير براي استفاده در مناطق گرم و خشك

نام اساتید: مجيد سلطاني, سيروس آقانجفي
Majid Soltani, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : مصيب پاشنگ

طراحي ساختمانهايي با مصرف انرژي صفر

نام اساتید: مجيد سلطاني, سيروس آقانجفي
Majid Soltani, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : هادي مرادي

مدلسازي حركت ردياب در سيستمهاي PET

نام اساتید: مجيد سلطاني, محمدرضا شاه نظري
Majid Soltani, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : متينه ايقائي

مدلسازي و شبيه سازي شبكه آئورتي

نام اساتید: مجيد سلطاني, افسانه مجري
Majid Soltani, Afsaneh Mojra
نام دانشجو : ياسمن عميدپور

بررسي رفتار فيزيكي و شيميايي و تغييرات ساختار پيچشي پيتايد C6M1 در محيط هاي نمكي و چربي با استفاده از روش ديناميك مولكول ذرات

نام اساتید: مجيد سلطاني, مهرزاد شمس
Majid Soltani, Mehrzad Shams
نام دانشجو : محمد روستائي

مطالعه ي سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي در ساختمان هاي سنتي ايران و بهينه سازي عملكرد آن ها براي استفاده در ساختمان هاي جديد در مناطق گرم و خشك

نام اساتید: مجيد سلطاني, مسعود ضيابشرحق
Majid Soltani, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : اميرحسام صفوي شاملو

كاربرد انرژي هاي نو در سيستم هاي تهويه مطبوع

نام اساتید: مجيد سلطاني, سيروس آقانجفي, سيد علي بهبهاني نيا
Majid Soltani, Cyrus Aghanajafi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : عليرضا محبي فريد

بررسي فني، اقتصادي مبردهاي نسل جديد در سيكل هاي تبريد

نام اساتید: مجيد سلطاني, افسانه مجري
Majid Soltani, Afsaneh Mojra
نام دانشجو : محمدعلي جعفري

بررسي طراحي و ساخت زير تراشه به منظور مطالعه تاثير غلظت هاي مختلف داروهاي ضد سرطاني و همچنين تركيبات مختلف آنها برروي زيست پذيري سلول هاي سرطاني

نام اساتید: مجيد سلطاني, افسانه مجري
Majid Soltani, Afsaneh Mojra
نام دانشجو : عرفان طاعتي زاده

بررسي رفتار دمايي - هيدروليكي - مكانيكي يك مخزن زمين گرمايي شكافدار طبيعي

نام اساتید: مجيد سلطاني, افسانه مجري
Majid Soltani, Afsaneh Mojra
نام دانشجو : علي رضا كاظمي

طراحي و ساخت بستر زير سيالاتي به منظور مطالعه دارو رساني سرطان با تاثير لنف

نام اساتید: مجيد سلطاني, محمدرضا شاه نظري
Majid Soltani, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : علي داودآبادي فراهاني

هيبريد سيكل هاي CCHP ,CHP و ذخيره سازي انرژي در انها به وسيله تكنيك هواي فشرده

نام اساتید: مجيد سلطاني, آزاده شهيديان
Majid Soltani, Azadeh Shahidian
نام دانشجو : آرمين محسني اردهالي

شبيه سازي و بهينه سازي ميكروپمپ ديافراگمي

نام اساتید: مجيد سلطاني, سيروس آقانجفي
Majid Soltani, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : سيدمجتبي حسني گنگرج

شبيه سازي و بررسي سيستم هاي ذخيره سازي به كمك هواي فشرده و بهينه سازي سيستم با بازيابي انرژي

نام اساتید: مجيد سلطاني, سيروس آقانجفي
Majid Soltani, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : محمد طايفه

مدلسازي ارزيابي ريسك ابتلا به سرطلن پستان به كمك يادگيري ماشين

نام اساتید: مجيد سلطاني, مجيد قاسمي
Majid Soltani, Majid Ghasemi
نام دانشجو : علي سرمدي

افزودن نانو سيالات به سيكل تركيبي تبريد جذبي- تراكمي به منظور افزايش راندمان سيكل

نام اساتید: مجيد سلطاني, محمدرضا شاه نظري
Majid Soltani, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : سيدمصطفي بابايي

ساخت مشخصه يابي و بررسي زيست سازگاري نيتينول لايه نازك جهت استفاده در ميكروبات هاي مغناطيسي پزشكي

نام اساتید: مجيد سلطاني, محمدرضا شاه نظري
Majid Soltani, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : مريم شهراسبي

مدلسازي بر مبناي تصوير غلظت دارو در بافت سرطاني و سالم

نام اساتید: مجيد سلطاني, مهرزاد شمس
Majid Soltani, Mehrzad Shams
نام دانشجو : محمدمسعود مومني

طراحي و بهينه سازي فرايند محبوس سازي استفاده از CO2 در واحدهاي نيروگاهي - پتروشيمي

نام اساتید: مجيد سلطاني, مسعود ضيابشرحق, افسانه مجري
Majid Soltani, Masoud Ziabasharhagh, Afsaneh Mojra
نام دانشجو : محمد هاتفي

مدلسازي ذخيره سازي دي اكسيدكربن در تله هاي ساختاري زمين

نام اساتید: مجيد سلطاني, افسانه مجري
Majid Soltani, Afsaneh Mojra
نام دانشجو : آرميدا بهرامي

تحليل و بررسي تركيب سيستم ذخيره ساز انرژي حرارتي و هواي فشرده

نام اساتید: مجيد سلطاني, مسعود ضيابشرحق, مجيد بازارگان
Majid Soltani, Masoud Ziabasharhagh, Majid Bazargan
نام دانشجو : مهديه اديب

بررسي شدت مصرف انرژي در سردخانه هاي صنعتي در سراسر دنيا به منظور ترسيم افق پيش روي صنعت سردخانه

نام اساتید: مجيد سلطاني, مسعود ضيابشرحق, مجيد قاسمي
Majid Soltani, Masoud Ziabasharhagh, Majid Ghasemi
نام دانشجو : محمدمهدي دشتي

نقش سيستم هاي BIPV در كاهش بارهاي سرمايشي ساختمان

نام اساتید: مجيد سلطاني, مسعود ضيابشرحق, افسانه مجري
Majid Soltani, Masoud Ziabasharhagh, Afsaneh Mojra
نام دانشجو : هادي فكري

مدلسازي انتقال نانو داروها به تومور به كمك حامل

نام اساتید: مجيد سلطاني, مسعود ضيابشرحق, مجيد قاسمي
Majid Soltani, Masoud Ziabasharhagh, Majid Ghasemi
نام دانشجو : شايان احمدي مباركه

طراحي واحد هضم بي هوازي بخش تجزيه پذير و ارگانيك زباله شهري

نام اساتید: مجيد سلطاني, مهرزاد شمس
Majid Soltani, Mehrzad Shams
نام دانشجو : علي نظري

امكان سنجي و شبيه سازي توليد هيدروژن و سوخت ديزل با استفاده از انرژي باد

نام اساتید: مجيد سلطاني, مهرزاد شمس
Majid Soltani, Mehrzad Shams
نام دانشجو : محمد توكلي طامه