سال: ۱۳۹۵

بادگير با سطوح خيس شونده متحرك

Wind tower with moving wetted surfaces

همکاران: عليرضا دهقاني سانيج, مجيد سلطاني
موضوع :
Renewable energies (wind energy), and HVAC