سال: ۱۳۹۷

مباني رياضيات در GIS

The mathematics of GIS

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, اميرمصطفي حاتمي, مرضيه معماريان فرد
ISBN: ۹۷۸۶۲۲۶۰۲۹۰۶۳

سال: ۱۳۹۵

الگوسازي پديده هاي محيط زيست با استفاده از متلب

Environmental modeling using Matlab

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, مرضيه معماريان فرد, ع. بلوچ زهي, م. ناصري راد
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۷۸۶۷۲۷۳