تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

بررسي پراكنش آلاينده هاي هواي ناشي از فرودگاه مهر آباد با استفاده از مدل AERMOD

نام اساتید: مهسا معماريان فرد, فريدون وفايي, فريدون وفايي, جناب آقاي دكتر حسين هاشمي
Mahsa Memarian, Feraydoon Vafaei, Feraydoon Vafaei,
نام دانشجو : مجتبي كاربين

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

مدلسازي پخش آلاينده PM10 با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني و ارتباط آن با پارامترهاي هواشناسي

نام اساتید: مهسا معماريان فرد, افشين خشند, افشين خشند, جناب آقاي دكتر حسين هاشمي
Mahsa Memarian, Afshin Khoshand, Afshin Khoshand,
نام دانشجو : سميه سرابي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

ارائه مدل زمين آماري آلاينده هاي معيار هوا و ارزيابي شاخص هاي آماري آن در مناطق 22 گانه شهر تهران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي

نام اساتید: مهسا معماريان فرد, فريدون وفايي, فريدون وفايي, جناب آقاي دكتر حسين هاشمي
Mahsa Memarian, Feraydoon Vafaei, Feraydoon Vafaei,
نام دانشجو : سروش شريعت زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

بهينه سازي جانمايي ايستگاه هاي سنجش آلاينده هاي معيار هواي شهر تهران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي

نام اساتید: مهسا معماريان فرد, جناب آقاي دكتر مجيد شفيع پور مطلق, عليرضا بازارگان, عليرضا بازارگان
Mahsa Memarian, , Alireza Bazargan, Alireza Bazargan
نام دانشجو : پدرام فهيمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

مدل هيبريدي - پيش بيني غلظت آلاينده ازن با استفاده از رش تحليل مولفه هاي اصلي در مناطق شهري

نام اساتید: مهسا معماريان فرد, جناب آقاي دكتر مجيد شفيع پور مطلق, سيداميرالدين صدر نژاد, سيداميرالدين صدر نژاد
Mahsa Memarian, , Seyed Amireddin Sadrnezhad, Seyed Amireddin Sadrnezhad
نام دانشجو : بيتا رضائي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

مدل سازي زماني ازن تروپوسفري و تحليل ارتباطي آن با سازندهاي فتوشيميايي با در نظر گرفتن عوامل هواشناسي

نام اساتید: مهسا معماريان فرد, احمد عامري , فريدون وفايي, فريدون وفايي
Mahsa Memarian, , Feraydoon Vafaei, Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : وحيد مهدي پور

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

مدل عددي پخش ريزگردهاي در مناطق شهري و بررسي اثر پارامترهاي هواشناسي مرتبط با آن

نام اساتید: مهسا معماريان فرد, مجيد احتشامي, مجيد احتشامي, اميد پورعلي
Mahsa Memarian, Majied Ehteshami, Majied Ehteshami, Omid Pourali
نام دانشجو : آزاد بهرامي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

مدلسازي پخش آلاينده مونوكسيد كربن در بزرگراه هاي كلان شهرها و راهكارهاي كنترل آن

نام اساتید: مهسا معماريان فرد, سيامك بوداقپور, اميد پورعلي
Mahsa Memarian, Siyamak Boudaghpour, Omid Pourali
نام دانشجو : شكوفه ستارزاده

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

ارزيابي پهنه بندي گاز رادن با استفاده از GIS و روشهاي كنترل آن در ساختمانها

نام اساتید: مهسا معماريان فرد, سيداميرالدين صدر نژاد, مجيد احتشامي, كاظم خوشدل
Mahsa Memarian, Seyed Amireddin Sadrnezhad, Majied Ehteshami,
نام دانشجو : افروز نعمت زاده

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

مدلسازي توزيع مكاني الاينده اوزن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافياييGIS و ارتباط آن با پارامترهاي هواشناسي

نام اساتید: سيداميرالدين صدر نژاد, مهسا معماريان فرد, علي اصغر آل شيخ, مجيد احتشامي
Seyed Amireddin Sadrnezhad, Mahsa Memarian, Alesheikh ALi Asghar, Majied Ehteshami
نام دانشجو : سحر جزايري مغانلو

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

مدل توزيع آلاينده منواكسيد كربن در شهر تهران با استفاده از جي آي اس و ارائه روش پالايش آن

نام اساتید: مهسا معماريان فرد, سيداميرالدين صدر نژاد, علي اصغر آل شيخ
Mahsa Memarian, Seyed Amireddin Sadrnezhad, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : مرتضي احصائي فر

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴

تصفيه گازهاي خروجي از اگزوز وسايط نقليه با استفاده از فتاوري نانو به منظور حذف فلزات كاتاليزوري گرانقينت در مبدلهاي كاتاليستي

نام اساتید: سيداميرالدين صدر نژاد, مهسا معماريان فرد, حامد ارزاني, مجيد احتشامي
Seyed Amireddin Sadrnezhad, Mahsa Memarian, , Majied Ehteshami
نام دانشجو : عبدالرشيد بلوچ زهي شه بخش