از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه مقاومت مصالح

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي سازه هاي پيشرفته هوافضايي

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

مدير گروه سازه هاي هوايي