بررسي كمانش در صفحات تركدار با سوراخ مركزي

نام اساتید: مهناز ذاكري, علي مظفري, مجتبي فرخ
Mahnaz Zakeri, Ali Mozaffari, Mojtaba Farrokh
نام دانشجو : مريم نيازي

بررسي تاثير ترك منشعب از سوراخ مركزي در صفحات نازك سازه هاي هوايي

نام اساتید: مهناز ذاكري, علي مظفري, مجتبي فرخ
Mahnaz Zakeri, Ali Mozaffari, Mojtaba Farrokh
نام دانشجو : محمد ابراهيمي ممقاني

بررسي تاثير ترك بر بار كمانشي صفحات سوراخدار با سوراخ بيضي شكل

نام اساتید: مهناز ذاكري, مجتبي فرخ, علي مظفري
Mahnaz Zakeri, Mojtaba Farrokh, Ali Mozaffari
نام دانشجو : شيرزاد ايران مهر

تحليل اثر ترك منتخب از سطح مركزي با تغير زاويه ترك بر بار كمانشي صفحه

نام اساتید: مهناز ذاكري, علي مظفري, مجتبي فرخ
Mahnaz Zakeri, Ali Mozaffari, Mojtaba Farrokh
نام دانشجو : عليرضا وحيدمشتاق

بررسي تاثير بريدگي بر بار كمانشي پوسته استوانه اي

نام اساتید: مهناز ذاكري, سعيد ايراني, علي مظفري
Mahnaz Zakeri, Saeid Irani, Ali Mozaffari
نام دانشجو : ميثم قصابي

طراحي مقدماتي دستگاه پا شش سرد

نام اساتید: مهناز ذاكري, مجتبي فرخ, علي مظفري
Mahnaz Zakeri, Mojtaba Farrokh, Ali Mozaffari
نام دانشجو : احسان صادقي

مدلسازي و طراحي مخزن تحت فشار براي دستگاه پا شش سرد

نام اساتید: مهناز ذاكري, علي مظفري, مجتبي فرخ
Mahnaz Zakeri, Ali Mozaffari, Mojtaba Farrokh
نام دانشجو : مسلم شاهيوند

طراحي سازه ها دي تحت بارگذاري با جرم متحرك

نام اساتید: مهناز ذاكري, سعيد ايراني, علي مظفري, مجتبي فرخ
Mahnaz Zakeri, Saeid Irani, Ali Mozaffari, Mojtaba Farrokh
نام دانشجو : زهرا بيات

طراحي سازه ها دي تحت بار گذاري بات جرم متحرك

نام اساتید: مهناز ذاكري, سعيد ايراني, مجتبي فرخ, علي مظفري
Mahnaz Zakeri, Saeid Irani, Mojtaba Farrokh, Ali Mozaffari
نام دانشجو : نيلوفر ورزنه

تدوين نرم افزار طراحي مفهومي سازه بدنه جك هيدروليكي تلسكوپي

نام اساتید: مهناز ذاكري
Mahnaz Zakeri
نام دانشجو : فريبا زنگنه

طراحي سازه گهواره جهت كاربرد مكانيزم بالابر

نام اساتید: مهناز ذاكري, علي مظفري, مجتبي فرخ
Mahnaz Zakeri, Ali Mozaffari, Mojtaba Farrokh
نام دانشجو : زينب آقاجاني

تحليل رفتار كمانش صفحات تقويت شده ايزوگريد حاوي ترك

نام اساتید: مهناز ذاكري, مجتبي فرخ
Mahnaz Zakeri, Mojtaba Farrokh
نام دانشجو : صبا شيرزادي

تحليل استاتيكي و كمانشي بر روي سازه هاي براي سيستم هاي ماهواره بر

نام اساتید: مهناز ذاكري, علي مظفري
Mahnaz Zakeri, Ali Mozaffari
نام دانشجو : نفيسه عبدالمحمدي

تاریخ:

ساخت افزايشي سه بعدي و كاربرد آن در سازه هاي هوافضايي

نام اساتید: مهناز ذاكري
Mahnaz Zakeri
نام دانشجو : حسين كاوه نيا

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

بررسي اثرات متقابل عوامل تمركز تنش در سازه

نام اساتید: مهناز ذاكري, علي مظفري
Mahnaz Zakeri, Ali Mozaffari
نام دانشجو : عرفان كوهي