از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

معاون پژوهشي وفناوري دانشكده فيزيك

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه فيزيك جامد