طراحي و ساخت مكانيزم خنك كننده ي ترموكوپل نيمه هادي

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : محمدعلي خداپرست