از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ تا تاریخ :

مدير گروه اموزشي خاك وپي

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

عضويت حقيقي در هيئت مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

عضئ تحريريه علمي پژوهشي پژوهش در مهندسي عمران

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

عضوهيات تحريريه علمي پژوهشي پژوهش هاي تجربي در مهندسي عمران

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۲/۱۳

مدير گروه خاك وپي