تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

بررسي و مقايسه نشست و تسليح ستون هاي سنگي بر ظرفيت باربري رس نرم

نام اساتید: محمود رضا عبدي, اميدرضا باراني لنباني, اميدرضا باراني لنباني, غلامحسين توكلي مهرجودي
Mahmood Reza Abdi, Omied Reza Barani Lenbani, Omied Reza Barani Lenbani,
نام دانشجو : هادي اسدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

تاثير شكل و ابعاد انكر در بهبود اندر كنش ماسه-ژئوگريد تحت مكانيزم برش مستقيم

نام اساتید: محمود رضا عبدي, اميدرضا باراني لنباني, اميدرضا باراني لنباني, علي خاكبازان
Mahmood Reza Abdi, Omied Reza Barani Lenbani, Omied Reza Barani Lenbani,
نام دانشجو : سعيد مهدوي نيا

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

تاثير درجه تراكم و دانه بندي بر اندركنش ماسه-ژئوگريد انكردار در آزمايش برش مستقيم

نام اساتید: محمود رضا عبدي, اميدرضا باراني لنباني, اميدرضا باراني لنباني, علي خاكبازان
Mahmood Reza Abdi, Omied Reza Barani Lenbani, Omied Reza Barani Lenbani,
نام دانشجو : فاطمه اقاملايي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

بررسي تاثير و تعيين درصد بهينه هيدروكسيد كلسيم و نيترات كلسيم بر واگرايي خاك هاي رسي

نام اساتید: محمود رضا عبدي, فرزين كلانتري, جناب آقاي دكتر محمد حسن بازيار, فرزين كلانتري
Mahmood Reza Abdi, Farzien Kalantari, , Farzien Kalantari
نام دانشجو : وحيد رحماني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

بررسي رفتار مقاومتي و تراكمي مخلوط هاي پلي استايربن- ماسه

نام اساتید: محمود رضا عبدي, اميدرضا باراني لنباني, جناب آقاي دكتر محمد حسن بازيار, اميدرضا باراني لنباني
Mahmood Reza Abdi, Omied Reza Barani Lenbani, , Omied Reza Barani Lenbani
نام دانشجو : مريم كاظمي ابيانه

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

بررسي تاثير زاويه اندر كنش ماسه- ژئوگريد تحت آزمايش برش مستقيم

نام اساتید: محمود رضا عبدي, سيدناصر مقدس تفرشي, جناب آقاي دكتر علي اكبر حشمتي, سيدناصر مقدس تفرشي
Mahmood Reza Abdi, Seyed Naser Moghadas Tafreshi, , Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : انوشه حسين آبادي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

مقايسه جذب انرژي الياف پلي پپلين و الياف الاستيك افزوده شده به خاك

نام اساتید: محمود رضا عبدي, اميدرضا باراني لنباني, جناب آقاي دكتر صابر ماهاني, اميدرضا باراني لنباني
Mahmood Reza Abdi, Omied Reza Barani Lenbani, , Omied Reza Barani Lenbani
نام دانشجو : محمدرضا شجاعي موحد

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

تاثير بافت خاك بر مخلوط هاي ماسه - الياف پلي پروپيلن

نام اساتید: محمود رضا عبدي, محمود قضاوي, جناب آقاي دكتر محمد علي ارجمند, محمود قضاوي
Mahmood Reza Abdi, Mahmood Ghazavie, , Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : هادي راشد

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

تاثير شكل هندسي الياف بر رفتار مقاومتي و شكل پذيري مخلوط هاي ماسه - الياف

نام اساتید: محمود رضا عبدي, محمود قضاوي, جناب آقاي دكتر سعيد غفارپور جهرمي, محمود قضاوي
Mahmood Reza Abdi, Mahmood Ghazavie, , Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : محمد اخلاقيان

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

بررسي و مقايسه تاثير تثبيت و تسليح ستون ماسه اي بر رفتار ظرفيت باربري نشست رس هاي نرم

نام اساتید: محمود رضا عبدي, اميدرضا باراني لنباني, اميدرضا باراني لنباني, جناب آقاي دكتر سعيد گيتي پور
Mahmood Reza Abdi, Omied Reza Barani Lenbani, Omied Reza Barani Lenbani,
نام دانشجو : محمدحسين ملك زاد

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

بررسي كارايي لايه نازك خاك درشت دانه بر عملكرد بيرون كشش ژئو گريد در خاكهاي رسي تحت درصد رطوبت هاي مختلف

نام اساتید: محمود رضا عبدي, محمود قضاوي, سيدناصر مقدس تفرشي, مصطفي زين الديني, علي قنبري, عباس قلندرزاده
Mahmood Reza Abdi, Mahmood Ghazavie, Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Mostafa Zeinoddini, ,
نام دانشجو : حامد ميرزائي فر

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

بررسي و مقايسه كارآيي لايه هاي ماسه و ژئوتكستايل برسرعت تحكيم رس هاي نرم

نام اساتید: محمود رضا عبدي, اميدرضا باراني لنباني, اميدرضا باراني لنباني, جناب آقاي دكتر محسن صابر ماهاني
Mahmood Reza Abdi, Omied Reza Barani Lenbani, Omied Reza Barani Lenbani,
نام دانشجو : محمدهادي رهبر

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

بررسي تاثير هيدروكسيد كلسيم برواگرايي خاكهاي رسي

نام اساتید: محمود رضا عبدي, سيدناصر مقدس تفرشي, سيدناصر مقدس تفرشي, جناب آقاي دكتر نادر شريعتمداري
Mahmood Reza Abdi, Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Seyed Naser Moghadas Tafreshi,
نام دانشجو : حميد طهراني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

بكارگيري انكرها با آرايش هاي مختلف به منظور افزايش اندر كنش خاك - ژئوگريد در آزمايش برش مستقيم

نام اساتید: محمود رضا عبدي, محمود قضاوي, محمود قضاوي, جناب آقاي دكتر ارجمند
Mahmood Reza Abdi, Mahmood Ghazavie, Mahmood Ghazavie,
نام دانشجو : مهدي پوررمضان چافجيري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

مطالعه تاثير زبري سطح تماس بر اندكنش خاك ژئوسنتييك ها در آزمايش برش مستقيم

نام اساتید: محمود رضا عبدي, سيدناصر مقدس تفرشي, جناب آقاي دكتر كاظم فخاريان, سيدناصر مقدس تفرشي
Mahmood Reza Abdi, Seyed Naser Moghadas Tafreshi, , Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : مهدي صفدري سه گنبد

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

مقايسه تاثير سولفات هاي سديم و كلسيم بر مقاومت و تورم كائولينيت تثبيت شده با آهك

نام اساتید: محمود رضا عبدي, اميدرضا باراني لنباني, اميدرضا باراني لنباني, جناب آقاي دكتر علي خاكبازان
Mahmood Reza Abdi, Omied Reza Barani Lenbani, Omied Reza Barani Lenbani,
نام دانشجو : اميرحسين عسكريان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

بررسي تاثير خصوصيات خميري بر رفتار مقاومتي و شكل پذيري رس تثبيت شده با آهك

نام اساتید: محمود رضا عبدي, مجيد مرادي, محمود قضاوي, محمود قضاوي
Mahmood Reza Abdi, , Mahmood Ghazavie, Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : امير چهره گشاي آذر

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

مطالعه تاثير خصوصيات خميري خاك رسي بر اندر كنش خاك-الياف پلي پروپيلن

نام اساتید: محمود رضا عبدي, حسن قاسم زاده, حسن قاسم زاده, محسن صابر ماهاني
Mahmood Reza Abdi, Hasan Ghasemzadeh, Hasan Ghasemzadeh,
نام دانشجو : عليرضا منيعي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بررسي تاثير طول الياف بر مقاومت فشاري و كششي خاك هاي ريز دانه شده و تسليح شده

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : فرنود شيخ حسيني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

مقايسه تثبيت و تسليح لايه هاي درشت دانه سطحي بر ظرفيت باربري رس نرم در مقياس كوچك

نام اساتید: محمود رضا عبدي, سيدناصر مقدس تفرشي, علي خاكبازان
Mahmood Reza Abdi, Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Ali Khakbazan
نام دانشجو : يوسف عسگردون

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

سهم اعضاي مقاطع عرضي در اندركنش ماسه-زئوگريد در آزمايش برش مستقيم

نام اساتید: محمود رضا عبدي, حسن قاسم زاده
Mahmood Reza Abdi, Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : شاهين زينالي برزنديق

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

بررسي كارآيي لايه هاي نازك ماسه اي و ژئوتكستايل ...

نام اساتید: محمود رضا عبدي, محمود قضاوي
Mahmood Reza Abdi, Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : آرش جليلوند

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

ارزيابي اندر كنش خاكهاي ريز دانه و ژئوگريد در برگرفته شده در لايه هاي نازك ماسه اي تحت آزمايشي بيرون كشش

نام اساتید: محمود رضا عبدي, سيدناصر مقدس تفرشي, سيداميرالدين صدر نژاد, محمود قضاوي, فرزين كلانتري, سيدبهرام بهشتي اول
Mahmood Reza Abdi, Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Seyed Amireddin Sadrnezhad, Mahmood Ghazavie, Farzien Kalantari, Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : عليرضا زنديه

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

مقايسه تاثير درجه تراكم ( دانسيته نسبي) و دانه بندي در اندر كنش ماسه ژئو گريد و ماسه ژئوتكستايل

نام اساتید: محمود رضا عبدي, حسن قاسم زاده, حسين صالح زاده
Mahmood Reza Abdi, Hasan Ghasemzadeh, Hossein Salehzadeh
نام دانشجو : كاوه مماني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۸

بررسي و مقايسه تاثير آهك و الياف پرو پيلن بر مقاومت كششي و فشارهاي خاك هاي رس

نام اساتید: محمود رضا عبدي, سيدناصر مقدس تفرشي, سيد مجدالدين مير محمد حسيني
Mahmood Reza Abdi, Seyed Naser Moghadas Tafreshi,
نام دانشجو : مازيار رهبرعرباني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۹

تاثير مواد افزودني آهك، سولفات و الياف پلي پروپيلن بر فشار ناشي از تورم رس هاي فعال

نام اساتید: محمود رضا عبدي, سيدناصر مقدس تفرشي, علي اكبر حشمتي
Mahmood Reza Abdi, Seyed Naser Moghadas Tafreshi,
نام دانشجو : حسينعلي محمدرحيمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

مقايسه تاثير الياف پلي پروپيلن بر CBR خاك هاي ريز دانه و درشت دانه

نام اساتید: محمود رضا عبدي, حسن قاسم زاده, محمد علي ارجمند
Mahmood Reza Abdi, Hasan Ghasemzadeh,
نام دانشجو : شهرام حشمت پور

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۲

تاثير الياف پلي پروپلين در جلوگيري از توسعهتركهاي كششي خاك رس

نام اساتید: محمود رضا عبدي, علي خاكبازان, محمود قضاوي
Mahmood Reza Abdi, , Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : محمدحسن مرادخاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۰۲

تاثير الياف در كنترل تورم خاكهاي ريز دانه سولفاته تثبيت شده با آهك

نام اساتید: محمود رضا عبدي, سعيد گيتي پور, سيدناصر مقدس تفرشي
Mahmood Reza Abdi, , Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : علي آذري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۸

بررسي تاثير ابعاد نمونه بر مقاومت فشاري و شكل پذيري خاك رس مسلح به الياف

نام اساتید: محمود رضا عبدي, مجيد مرادي, محمود قضاوي
Mahmood Reza Abdi, , Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : علي انتظاري ملكي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۳

مقايسه تاثير ستون هاي ماسهاي با لايه هاي ماسه اي مسلح و غير مسلح بر رفتار فشار - نشست خاك هاي رسي نرم

نام اساتید: محمود رضا عبدي, عباس قلندر زاده, حسن قاسم زاده
Mahmood Reza Abdi, , Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : هوشمند تيراندازي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

مقايسه رفتار مخلوط هاي رس - ماسه و رس - خرده لاستيك

نام اساتید: محمود رضا عبدي, محمود قضاوي, دكتر صالح زاده
Mahmood Reza Abdi, Mahmood Ghazavie,
نام دانشجو : حسين جلالي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

اثار تثبيت و تسليح مزمان با الياف پلي ژروژيلن و اهك بر رفتار تورمي و انقباصي خاك هاي رسي

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : سيداحسان ميرحسيني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

بررسي رفتار مخلوط هاي ماسه الياف پلي پروژيلن مسلح به زئو سنتتيك ها

نام اساتید: محمود رضا عبدي, فرزين كلانتري
Mahmood Reza Abdi, Farzien Kalantari
نام دانشجو : سهيل رضائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۱

بررسي تاثير مخلوط ماسه الياف مسلح به زئوسنتتيك ها بر رفتار بار -نشست خاك هاي رسي نرم

نام اساتید: محمود رضا عبدي, محمود قضاوي
Mahmood Reza Abdi, Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : محمدصابر اسدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۰

بررسي تاثير اندازه ذرات ماسه و ابعاد چشمه هاي زئوگريد بر اندر كنش خاك و زئوگريد

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : مهرداد اتفاق

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

مطالعه و برسي اثر محصور شدگي و نرخ بار گذاري بر اند كنش خاك ژئو سنتتيك ها (ژئوگريدو ژئوتكستايل)

نام اساتید: محمود رضا عبدي, محمود قضاوي
Mahmood Reza Abdi, Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : محمود معمارزاده

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي تاثير گردسيليكا برخصوصيات تورمي - انقباضي خاكهاي رسي

نام اساتید: محمود رضا عبدي, خاكبازان, فرزين كلانتري
Mahmood Reza Abdi, , Farzien Kalantari
نام دانشجو : اميدرضا سبا

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۳

بررسي اثرات خرده لاستيك برخواص مهندسي خاك رس تثبيت شده با آهك

نام اساتید: خاكبازان, محمود رضا عبدي, فرزين كلانتري, سعيد گيتي پور
, Mahmood Reza Abdi, Farzien Kalantari, Saeed Gitipor
نام دانشجو : عليرضا فراهاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بررسي تاثير دانه بندي و دانسيته خاك بر اندر كنش ماسه و مسلح كننده

نام اساتید: محمود رضا عبدي, محمود قضاوي
Mahmood Reza Abdi, Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : ميثم تقوي فر

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

تسليح خاك رس تثبيت شده با آهك

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : مهدي رفيعي نيا

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۱۰

بررسي رابطه بين نتايج آزمايش برش مستقيم با جعبه كوچك و بزرگ و تاثير عوامل مختلف بر آن

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : بهنام فتاحي

تاریخ:

بررسي تاثير آرايشهاي مختلف زئوسينتتيك ها بر پارامترهاي مقاومت برشي خاك هاي ريزدانه تحت شرايط

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : بازيار شفيع زاده روشني

تاریخ:

بررسي آزمايشگاهي اثر ژئوگريد بر رفتار خاكهاي رسي

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : مهدي آقاداداشي

تاریخ:

ارزيابي اندر كنش خاكهاي ريز دانه و ژيوگريد در بر گرفته شده در لايه هاي نازك ماسه اي

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : محمد علي ارجمند

تاریخ:

تاثير ابعاد نمونه و دانسيته نسبي بر رفتار خاكهاي مسلح شده با الياف مصنوعي

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : احسان افتخاري

تاریخ:

بررسي تاثير آلودگيهاي نفتي بر خصوصيات فيزيكي و مكانيكي خاكهاي درشت دانه

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : احسان حسيني بحري

تاریخ:

بررسي تاثير رطوبت بر پارامترهاي مقاومت برشي ماسه با دانه بندي و درجه تراكم هاي مختلف

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : حميدرضا افشارنژاد

تاریخ:

بررسي تاثير سرباره فولادسازي ذوب آهن اصفهان بر دوام خاك هاي تثبيت شده با آهك

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : مسيح طهماسبي بلداجي

تاریخ:

بررسي تاثير ژئومكانيكي دانه بندي و دانسيته در پديده سيماني شدن ماسه

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : كاوه شكيبانيا

تاریخ:

ارزيابي عددي رفتار صندوقه هاي مكشي تحت بارهاي مورب

نام اساتید: مصطفي زين الديني, محمود رضا عبدي
Mostafa Zeinoddini, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : داود محبي نيا

تاریخ:

تحليل inplace سازه جاكت با پي صندوقه اي تحت تاثير بارهاي محيطي

نام اساتید: مصطفي زين الديني, محمود رضا عبدي
Mostafa Zeinoddini, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : بابك سعيدي

تاریخ:

تاثير سرباره بر خصوصيات كائولينيت تثبيت شده با آهك

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : فرهاد چرخياري

تاریخ:

بررسي آزمايشگاهي نفوذ و بيرون كشش صندوقه هاي مكشي در خاك هاي ماسه اي

نام اساتید: مصطفي زين الديني, محمود رضا عبدي
Mostafa Zeinoddini, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : سيامك كاكاسلطاني

تاریخ:

بررسي تآثيردانه بندي بر رفتار خاك مسلح شده با الياف مصنوعي

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : امير هاشمي

تاریخ:

مقاومت و رفتار مكانيكي خاكهاي رسي مسلح شده با الياف كوتاه پلي پروپيلن تثبيت شده با سيمان

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : اشكان ابوذرجيرندهي

تاریخ:

اثرات استفاده همزمان آهك و الياف پلي پروپلين بر خصوصيات مقاومتي خاكهاي ريز دانه

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : حسن خياط بهارلوئي

تاریخ:

اثرات اندازه و مقياس نمونه بر روي نتايج آزمايش برش مستقيم نمونه هاي خاك مسلح

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : حسين كهن ترابي

تاریخ:

بررسي اندر كنش بين مخلوط هاي ماسه - خرده لاستيك و ژئو گريد

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : مينا فريد

تاریخ:

بررسي رفتار خاك رسي مسلح شده با الياف تحت شراطي زهكشي شده و زهكشي نشده تععين درصد مناسب از مقدار و طول الياف.دانسيته

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : علي ملكي

تاریخ:

تاثير خرده لاستيك بر خصوصيات مقاومتي خاكهاي رسي تحت شرايط زهكشي شده نشده

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : فرخ جلالي مسلم

تاریخ:

تاثير شاخص خميري بر خصوصيات مقاومتي و شكل پذيري رس هاي مسلح شده با الياف و تثبيت شده با آهك

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : ليلا شفيعي چافي

تاریخ:

بررسي تاثير بكارگيري پگ(گيره) جهت بهبود اندر كنش خاك-ژئوگريد تحت بارگذاري هاي بيرون كشش و برش مستقيم

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : يوسف عسگردون

تاریخ:

ارزيابي بكارگيري تركيبات آهك با نانورس و خاكستر پوسته برنج در تثبيت و خاك هاي لوس

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : زهرا جليل زاده

تاریخ:

مقايسه رفتار مقاومتي و شكل پذيري مخلوط هاي ماسه- خرده لاستيك و ماسه- خرده ژئوفوم

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : زهرا قاسمي

تاریخ:

تاثير نانورس و سيمان بر خصوصيات مقاومتي و شكل پذيري خاك رس

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : حسام درويشي

تاریخ:

تاثير نانو رس و آهك بر خصوصيات مقاومتي و شكا پذيري خاك رس

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : محمدمهدي سپهري پور

تاریخ:

تاثير نانو رس و آهك بر خصوصيات تر - خشك شدگي و يخ زدگي - ذوب شدگي خاك لس

نام اساتید: محمود رضا عبدي
Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : علي نادري