مشخصات فردی

نام: محمود رضا

نام خانوادگی: عبدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: abdi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MahmoodRezaAbdi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - سازه

گرایش: خاک و پی

واحد سازمانی: مهندسی عمران