محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

Comparison of soil-geogrid interaction enhancement by increasing friction or passive soil resistance at interface

نویسندگان: مهدي صفدري سه گنبد, محمود رضا عبدي

Mahdi Safdari Seh Gonbad, Mahmood Reza Abdi

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران

4th Iranian Conference on Geotechnical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

استفاده از حسگرهاي غير تماسي در بررسي رفتار كششي خاك ها و لزوم توجه به كاليبراسيون دقيق حسگرها

نویسندگان: عباس قلندرزاده, ليلا شفيعي چافي, محمود رضا عبدي

Abbas Ghalandarzadeh, Leila Shafiei Chafi, Mahmood Reza Abdi

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران

4th Iranian Conference on Geotechnical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

بررسي تاثير شكل هندسي الياف بر رفتار مقاومتي و شكل پذيري مخلوط هاي ماسه - الياف

نویسندگان: محمود رضا عبدي, محمد اخلاقيان

Mahmood Reza Abdi, Mohammad Akhlaghian

عنوان همایش: يازدهمين كنگره ملي مهندسي عمران

11 th International congress civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

Efects of roughness on soil- geogrid interaction in direct shear mode

نویسندگان: محمود رضا عبدي, مهدي صفدري سه گنبد

Mahmood Reza Abdi, Mahdi Safdari Seh Gonbad

عنوان همایش: يازدهمين كنگره ملي مهندسي عمران

11 th International congress civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

تعيين درصد بهينه آهك در خاك رسي تسليح شده با الياف و تثبيت شده با آهك

نویسندگان: محمود رضا عبدي, ليلا شفيعي چافي

Mahmood Reza Abdi,

عنوان همایش: يازدهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

11th International congress civil engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

بررسي اندركنش خاك هاي ماسه اي - ژئوگريد در آزمايش بيرون كشش

نویسندگان: محمود رضا عبدي, حامد ميرزائي فر

Mahmood Reza Abdi, HAMED MIRZAEIFAR

عنوان همایش: دهمين كنگره ملي مهندسي عمران

10 National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

مطالعه تاثير خصوصيات خميري خاك رسي بر اندركنش خاك - الياف پلي پروپيلن

نویسندگان: محمود رضا عبدي, عليرضا منيعي

Mahmood Reza Abdi, Alireza Maniey

عنوان همایش: دهمين كنگره ملي مهندسي عمران

10 National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

بررسي تاثير خصوصيات خميري بر رفتار مقاومتي و شكل پذيري خاك رس تثبيت شده با آهك

نویسندگان: محمود رضا عبدي, امير چهره گشاي آذر

Mahmood Reza Abdi, Amir Chehregoshaye azar

عنوان همایش: دهمين كنگره ملي مهندسي عمران

10 National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

تاثير طول و مقدار الياف بر مقاومت كششي و فشاري خاك هاي ريزدانه تسليح شده با الياف و تثبيت شده با آهك

نویسندگان: محمود رضا عبدي, فرنود شيخ حسيني

Mahmood Reza Abdi, Farnood Sheikh hoseini

عنوان همایش: پنجمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك

5th International Conference on Geotechnical Engieering and Soil Mechanics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

بررسي آزمايشگاهي بيرون كشش ژئوگريد در خاك ماسه اي با استفاده از روش PIV و مطالعه عددي با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS

نویسندگان: محمود رضا عبدي, حامد ميرزائي فر

Mahmood Reza Abdi, HAMED MIRZAEIFAR

عنوان همایش: پنجمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك

5th International Conference on Geotechnical Engieering and Soil Mechanics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

بررسي رفتار بيرون كشش ژئوگريد در خاك ماسه اي با استفاده از روش PIV

نویسندگان: محمود رضا عبدي, حامد ميرزائي فر

Mahmood Reza Abdi, HAMED MIRZAEIFAR

عنوان همایش: نهمين كنگره ملي مهندسي عمران

9th National Congress On Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲

بررسي تاثير تسليح لايه ي ماسه اي با ژئوگريد و ژئوتكستايل بر ظرفيت باربري بسترهاي رسي نرم

نویسندگان: محمود رضا عبدي, يوسف عسگردون

Mahmood Reza Abdi, Yousof Asgardun

عنوان همایش: دومين كنفرانس مل ي مكانيك خاك و مهندسي پي

2nd Iranian Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲

بررسي تاثير تثبيت با سيمان لايه ي ماسه اي بر ظرفيت باربري بستر رس نرم

نویسندگان: محمود رضا عبدي, يوسف عسگردون

Mahmood Reza Abdi, Yousof Asgardun

عنوان همایش: دومين كنفرانس مل ي مكانيك خاك و مهندسي پي

2nd Iranian Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲

مقايسه كارآيي لايه هاي نازك ماسه اي و ژئوتكستايل در تامين زهكشي لايه هاي رسي

نویسندگان: محمود رضا عبدي, آرش جليلوند

Mahmood Reza Abdi, Arash Jalilvand

عنوان همایش: دومين كنفرانس مل ي مكانيك خاك و مهندسي پي

2nd Iranian Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲

بررسي عددي سه بعدي بيرون كشش ژئوگريد در خاك ماسه اي با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS

نویسندگان: محمود رضا عبدي, حامد ميرزائي فر

Mahmood Reza Abdi, HAMED MIRZAEIFAR

عنوان همایش: دومين كنفرانس مل ي مكانيك خاك و مهندسي پي

2nd Iranian Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲

تاثير طول الياف پلي پروپيلن بر مقاومت كششي خاك ريزدانه تسليح شده با الياف و تثبيت شده با آهك

نویسندگان: محمود رضا عبدي, فرنود شيخ حسيني

Mahmood Reza Abdi, Farnood Sheikh hoseini

عنوان همایش: دومين كنفرانس مل ي مكانيك خاك و مهندسي پي

2nd Iranian Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲

سهم اعضاي متقاطع عرضي در اندركنش ماسه - ژئوگريد در آزمايش برش مستقيم

نویسندگان: محمود رضا عبدي, شاهين زينالي برزنديق

Mahmood Reza Abdi, Shahin Zeinali barzandigh

عنوان همایش: دومين كنفرانس مل ي مكانيك خاك و مهندسي پي

2nd Iranian Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

بررسي اثر ساختار ظاهري ژئوگريد و اثر لايه هاي نازك ماسه اي بر رفتار بيرون كشش در خاك رس مسلح

نویسندگان: محمود رضا عبدي, عليرضا زنديه

Mahmood Reza Abdi,

عنوان همایش: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

10th International Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

بررسي اثر همزمان تثبيت با آهك و تسليح با الياف مصنوعي بر مقاومت كششي و فشاري خاك هاي رسي

نویسندگان: محمود رضا عبدي, مازيار رهبرعرباني

Mahmood Reza Abdi, Maziar Rahbar arbani

عنوان همایش: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

10th International Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

تاثير مواد افزودني آهك و سولفات و الياف پلي پروپيلن بر فشار ناشي از تورم رس هاي فعال

نویسندگان: محمود رضا عبدي, حسينعلي محمدرحيمي

Mahmood Reza Abdi, Hossein Ali Mohammad Rahimi

عنوان همایش: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

10th International Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

مقايسه تاثير درجه تراكم (دانسيته نسبي و دانه بندي در اندركنش ماسه ژئوگريد و ماسه ژئوتكستايل

نویسندگان: محمود رضا عبدي, كاوه مماني

Mahmood Reza Abdi, Kaveh Mamani

عنوان همایش: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

10th International Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

تاثير دانه بندي و الياف پلي پروپيلن بر CBR خاك هاي ريز دانه و درشت دانه

نویسندگان: محمود رضا عبدي, شهرام حشمت پور

Mahmood Reza Abdi, Shahram Heshmatpour

عنوان همایش: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

10th International Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

تخمين نسبت مقاومت فشاري به مقاومت كششي كائولنيت خالص و كائولينيت تثبيت و تسليح شده

نویسندگان: محمود رضا عبدي, مازيار رهبرعرباني

Mahmood Reza Abdi, Maziar Rahbar arbani

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مكانيك خاك و مهندسي پي

1st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

بررسي تاثير ابعاد نمونه بر مقاومت فشاري و شكل پذيري خاك رس مسلح به الياف

نویسندگان: محمود رضا عبدي, علي انتظاري ملكي

Mahmood Reza Abdi, Ali Entezari maleki

عنوان همایش: هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران

8th National Congress On Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

تاثير خرده لاستيك ضايعاتي بر پارامترهاي مقاومت برشي و رفتار تنش - كرنش مخلوط هاي رس - خرده لاستيك متراكم شده با رطوبت بهينه

نویسندگان: محمود رضا عبدي, حسين جلالي

Mahmood Reza Abdi, Hossein Jalali

عنوان همایش: هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران

8th National Congress On Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

مقايسه تاثير ستون ماسه اي با بالشتك ماسه اي مسلح / غير مسلح به صورت تك و گروه ستون، بر رفتار بار - نشست خاك هاي رسي نرم

نویسندگان: محمود رضا عبدي, هوشمند تيراندازي

Mahmood Reza Abdi, Hooshmand Tirandazi

عنوان همایش: هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران

8th National Congress On Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

بررسي آزمايشگاهي اثر لايه هاي نازك مصالح درشت دانه بر مقاومت بيرون كشش در خاك رس مسلح شده با ژئوگريد

نویسندگان: محمود رضا عبدي, عليرضا زنديه

Mahmood Reza Abdi,

عنوان همایش: هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران

8th National Congress On Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

مطالعه تاثير الياف پلي پروپيلن در كنترل تورم خاكهاي ريزدانه تثبيت شده با آهك در مجاورت سولفات

نویسندگان: محمود رضا عبدي, علي آذري

Mahmood Reza Abdi, Ali Azari

عنوان همایش: هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران

8th National Congress On Civil Engineering

محل برگزاری: كانادا / Canada

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۷

مقايسه رفتار مخلوطهاي رس-خرده لاستيك و رس - ماسه با دانه بندي يكسان

Comparison of the behavior of clay-tyer chip and clay-sand mixtures with the same particle size distribution

نویسندگان: محمود رضا عبدي, حسين جلالي

Mahmood Reza Abdi, Hossein Jalali

عنوان همایش:

Geo Motreal 2013

محل برگزاری: كانادا / Canada

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۷

تاثير مسلح سازي با الياف بر رفتار خاكهاي دانه اي تثبيت شده با سيمان

Effect of Fiber Reinforcement on Behavior of Cement Stabilized Fine Grined Soils

نویسندگان: اشكان ابوذرجيرندهي, محمود رضا عبدي

Ashkan AbouzarDjirandehi, Mahmood Reza Abdi

عنوان همایش:

Geo Motreal 2013

محل برگزاری: كانادا / Canada

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۷

تاثير ابعاد جعبه برش بر پارامترهاي مقاومت برشي ماسه مسلح به ژئوگريد

Effects of Direct Shear Box Dimensions on Shear Strength Parameters of Geogrid-Reinforced Sand

نویسندگان: حامد ميرزائي فر, اشكان ابوذرجيرندهي, محمود رضا عبدي

HAMED MIRZAEIFAR, Ashkan AbouzarDjirandehi, Mahmood Reza Abdi

عنوان همایش:

Geo Motreal 2013

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

تاثير لايه ماسه ي مخلوط با الياف پلي پروپيلن بر رفتار بار - نشست خاكهاي رسي نرم

نویسندگان: محمود رضا عبدي, محمد صابر اسدي

Mahmood Reza Abdi,

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

مدل سازي عددي رفتار بيرون كشش ژئوگريد پليمري در خاك رس و لايه هاي نازك ماسه اي با استفاده از نرم افزار المان محدود plaxis

نویسندگان: محمود رضا عبدي, عليرضا زنديه

Mahmood Reza Abdi,

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

بررسي آزمايشگاهي رفتار بيرون كشش ژئوگريد پليمري در خاك رس و لايه هاي نازك ماسه اي

نویسندگان: محمود رضا عبدي, سيدناصر مقدس تفرشي, عليرضا زنديه

Mahmood Reza Abdi, Seyed Naser Moghadas Tafreshi,

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲

Finite element modeling of pullout test on geogrid embedded in pluviated and compacted layer of sand

نویسندگان: محمود رضا عبدي, عليرضا زنديه

Mahmood Reza Abdi,

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران