سال: ۱۳۹۴

طراحي و روش هاي اجراي ستون هاي سنگي

Design and construction of stone columns

نویسندگان: محمود قضاوي, جواد نظري افشار
ISBN: ۹۷۸۹۶۴۸۷۰۳۵۲۸