محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

بررسي رفتار شمع هاي استوانه اي توخالي در فرايند كوبش شمع

نویسندگان: اميد توسلي, محمود قضاوي

, Mahmood Ghazavie

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مكانيك خاك و مهندسي پي

1st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

تاثير سيكل يخبندان-ذوب بر روي منحني بارگذاري-باربرداري-بارگذاري مجدد آزمايش تحكيم

نویسندگان: محمود قضاوي, محيا روستايي, وحيد صفائي پلگرد

Mahmood Ghazavie, , Vahid Safaee polgerd

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مكانيك خاك و مهندسي پي

1st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

بررسي تاثير زاويه اصطكاك خاك مسلح در رفتار لرزه اي كوله هاي پل

نویسندگان: ميلاد عنايتي, محمود قضاوي

Milad Enayati, Mahmood Ghazavie

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مكانيك خاك و مهندسي پي

1st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

ارائه روشي تحليلي براي تعيين ظرفيت باربري پي مستقر بر خاك سه لايه چسبنده اصطكاكي

نویسندگان: آرمين سلماني محلي, محمود قضاوي

, Mahmood Ghazavie

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مكانيك خاك و مهندسي پي

1st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

بررسي دامنه جانبي شمع ها در خاك هاي لايه بندي تحت بارگذاري هارمونيك جانبي

نویسندگان: محمود قضاوي, فاطمه كامياب, پدرام روانشناس

Mahmood Ghazavie, Fatemeh Kamyab,

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مكانيك خاك و مهندسي پي

1st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

بررسي زاويه اصطكاك خاك مسلح در رفتار لرزه اي كوله هاي مسلح شده با ژئوسل با وجود عرشه

نویسندگان: ميلاد عنايتي, محمود قضاوي

Milad Enayati, Mahmood Ghazavie

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مكانيك خاك و مهندسي پي

1st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۰۵

بررسي تاثير نوع اتصال سر شمع بر جابجايي افقي و لنگر خمشي وارده به شمع مستقر در خاكهاي مستعد روانگرايي

نویسندگان: احسان مهدوي, فرزين كلانتري, محمود قضاوي

Ehsan Mahdavi, Farzien Kalantari, Mahmood Ghazavie

عنوان همایش: همايش ملي مهندسي عمران، معماري و مديريت پايدار شهري

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۱

بهبود رفتار پي هاي نواري با استفاده از ترانشه دانه اي مسلح در حالت بارگذاري سيكلي

نویسندگان: محمود قضاوي, ميلاد نامداري

Mahmood Ghazavie, Milad Namdari

عنوان همایش: همايش ملي مهندسي عمران كاربردي و دستاوردهاي نوين

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۸

كاربرد مصالح نوين ژئوسنتتيكي در آب بندي گودبرداري ها و سازه هاي زيرزميني

نویسندگان: محمود قضاوي, احد احساني يامچي, علي شاهمندي

Mahmood Ghazavie, Ahad Ehsani yamchi,

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران

2nd national conference on new material and structures

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۸

Amplitude Response of Pile under Vertical Harmonic Vibrations in Layered soil

نویسندگان: محمود قضاوي, پدرام روان شناس, سينا محمودپور

Mahmood Ghazavie, ,

عنوان همایش: همايش ملي كامپيوتر و توسعه پايدار

8th symposium on advances in science and technology (8 SAStech)

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۸

Determination of seismic bearing capacity of shallow strip footings on slopes

نویسندگان: محمود قضاوي, آرمين سلماني محلي

Mahmood Ghazavie,

عنوان همایش: همايش ملي كامپيوتر و توسعه پايدار

8th symposium on advances in science and technology (8 SAStech)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

مطالعه آزمايشگاهي ت ثير تراشه هاي لاستيكهاي فرسوده مسلح شده با ژئوگريد بر توان باربري پي بر روي ماسه

نویسندگان: محمود قضاوي, جعفر مزيناني

Mahmood Ghazavie,

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

بهسازي زمينهاي نرم به كمك ستون هاي سنگي

نویسندگان: محمود قضاوي

Mahmood Ghazavie

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

بررسي آزمايشگاهي اثر تراكم بر روي پارامترهاي مقاومت برشي خاك ماسه اي مسلح شده با ژئوتكستايل

نویسندگان: عليرضا شكوه فر, محمود قضاوي, سيد عباس حسيني, حميدرضا منصف

, Mahmood Ghazavie, ,

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

Evaluation of impedance function of pile group in Layered soil medium

نویسندگان: محمود قضاوي, حامد يزداني, علي حيدري پناه

Mahmood Ghazavie, ,

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

Nonlinear Kinematic Response of Piles Subjected to Vertical P-Wave

نویسندگان: محمود قضاوي, محمد تقي اولاد حمزه, فضل اله سلطاني

Mahmood Ghazavie, ,

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲

آناليز تحليلي اصطكاك سطحي منفي در شمع منفرد با استفاده از روش قطعه به قطعه

نویسندگان: سيده الهام غياثيان, محمود قضاوي

Elham Ghiassian, Mahmood Ghazavie

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲

روش تعادل حدي براي محاسبه ي ضرايب ظرفيت باربري پي هاي سطحي مستقر بر شيب خاكي نامحدود در حالت تراوش

نویسندگان: محمود قضاوي, مريم غياثوند

Mahmood Ghazavie, Maryam Ghiasvand

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲

بررسي اثر شكل هندسي هسته در رفتار استاتيكي و لرزه اي سدهاي خاكي با هسته بتن آسفالتي

نویسندگان: صادق صادقي, محمود قضاوي

Sadegh Sadeghi, Mahmood Ghazavie

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲

اثر مسلح كننده پت روي رفتار مكانيكي ماسه

نویسندگان: كويستان سليمي, محمود قضاوي

Kwestan Salimi, Mahmood Ghazavie

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲

ارزيابي دقت همبستگيهاي تجربي بين سرعت موج برشي و عدد نفوذ استاندارد با استفاده از نتايج آزمايشات ژئوفيزيك

نویسندگان: محمود قضاوي, علي شاهمندي

Mahmood Ghazavie,

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲

Determination of the shallow footings settlement resting on a Geocell reinforced soil Analytical solution

نویسندگان: ناصر ولي نژادطرقبه, محمود قضاوي

, Mahmood Ghazavie

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲

Numerical nonlinear analysis of Geocell reinforced soil using Duncan-Chang model

نویسندگان: ناصر ولي نژادطرقبه, محمود قضاوي

, Mahmood Ghazavie

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲

بررسي اثر الياف فلزي بر روي مقاومت برشي خاك ماسه اي به وسيله انجام آزمايش برش مستقيم

نویسندگان: محمد جهانيان, محمود قضاوي

, Mahmood Ghazavie

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۴

Optimize the Placement of Nails in Soil Nailing By Three Dimensional Numerical Modeling

نویسندگان: عبدالله تبرعي, محمود قضاوي

, Mahmood Ghazavie

عنوان همایش: همايش ملي كامپيوتر و توسعه پايدار

7th symposium on advances in science and technology (7 SAStech)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۳

بررسي مكانيزم گسيختگي كمانشي شمع هاي عبور كننده از لايه هاي خاك با قابليت روانگرايي

نویسندگان: احسان مهدوي, فرزين كلانتري, محمود قضاوي

, Farzien Kalantari, Mahmood Ghazavie

عنوان همایش: همايش ملي سازه، راه، معماري

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰

بررسي روش شبه استاتيكي BNWF در طراحي شمع هاي مستقر در خاكهاي روانگرا

نویسندگان: احسان مهدوي, فرزين كلانتري, محمود قضاوي

, Farzien Kalantari, Mahmood Ghazavie

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي عمران و توسعه