از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ تا تاریخ :

عضو كار گروه ارتقاي مقالات و پژوهش هاي پر استناد دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

دبير هيات مميزه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

دبير هيات مميزه دانشگاه و عضو حقيقي

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ تا تاریخ :

رئيس كميسيون تخصصي فني مهندسي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

دبير علمي كنفرانس ملي مكانيك خاك و مهندسي پي

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۰۶

عضويت در هيئت مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه علمي پژوهشي فناوري آموزش

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

سردبير مجله علمي پژوهشي پژوهش در مهندسي عمران