تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

كاربرد تفاضل محدود تصادفي در بررسي رفتار پي نواري و تاثير آن در محاسبه ظرفيت باربري

نام اساتید: محمود قضاوي, اميدرضا باراني لنباني, اميدرضا باراني لنباني, پژمان فاضلي
Mahmood Ghazavie, Omied Reza Barani Lenbani, Omied Reza Barani Lenbani,
نام دانشجو : پرويز تفضلي مقدم

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

بررسي رفتار بار - نشست پي هاي همجوار بر بستر مسلح با سيستم كيسه -خاك

نام اساتید: محمود قضاوي, محمود رضا عبدي, جناب آقاي علي اكبر حشمتي, محمود رضا عبدي
Mahmood Ghazavie, Mahmood Reza Abdi, , Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : عرفان رهبري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

تاثير غير اشباع بودن خاك بر روي رفتار بار-نشست شمع تحت بارهاي قائم

نام اساتید: محمود قضاوي, فرزين كلانتري, جناب آقاي دكتر علي پاك, فرزين كلانتري
Mahmood Ghazavie, Farzien Kalantari, , Farzien Kalantari
نام دانشجو : زهرا غريب رضا

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

تحليل دو بعدي تاثير عايق لرزه اي مخلوط خاك خرده لاستيك در كوله هاي مسلح به ژئوسنتتيك

نام اساتید: محمود قضاوي, اميدرضا باراني لنباني, جناب آقاي دكتر سعيد غفار پور, اميدرضا باراني لنباني
Mahmood Ghazavie, Omied Reza Barani Lenbani, , Omied Reza Barani Lenbani
نام دانشجو : اميرمحمد اوليائي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

بررسي تاثير هندسي لبه هاي پي هاي دامني توربين هاي بادي

نام اساتید: محمود قضاوي, بهروز عسگريان, جناب آقاي دكتر رضا عطارنژاد, بهروز عسگريان
Mahmood Ghazavie, Behrooz Asgarian, , Behrooz Asgarian
نام دانشجو : سمانه محمدي زاويه

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

اثر هندسه و چيدمان شمع در گروه شمع غير متصل به كلاهك تحت بارگذراري قائم

نام اساتید: محمود قضاوي, اميدرضا باراني لنباني, اميدرضا باراني لنباني, جناب آقاي دكتر عليرضا سعيدي عزيز كندي
Mahmood Ghazavie, Omied Reza Barani Lenbani, Omied Reza Barani Lenbani,
نام دانشجو : مهسا كشاورز

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

بهبود رفتار بار نشست ستون هاي سنگي مسلح شده ناحيه اي توسط ژئوسنتتيك ها

نام اساتید: محمود قضاوي, محمود رضا عبدي, محمود رضا عبدي, جناب آقاي دكتر محمدرضا امام
Mahmood Ghazavie, Mahmood Reza Abdi, Mahmood Reza Abdi,
نام دانشجو : امين باغباني تهراني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

رفتار سنجي شالوده هاي سطحي نواري در مجاورت يكديگر مستقر بر ماسه مسلح به ژئوسل با استفاده از روش سرعت سنجي تصويري ذرات (PIV)

نام اساتید: محمود قضاوي, جناب آقاي دكتر محمد علي ارجمند, محمود رضا عبدي, محمود رضا عبدي
Mahmood Ghazavie, , Mahmood Reza Abdi, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : مرضيه نوروزي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

استفاده از خاك مسلح براي كاهش خمش بر روي قوس فولادي در سازه هاي خاكي- فولادي

نام اساتید: محمود قضاوي, حسن قاسم زاده, حسن قاسم زاده, مرتضي اسماعيلي
Mahmood Ghazavie, Hasan Ghasemzadeh, Hasan Ghasemzadeh,
نام دانشجو : آلاله ضياءغريب

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

تحليل سه بعدي كوله هاي مسلح شده با ژئوسل

نام اساتید: محمود قضاوي, فرزين كلانتري, فرزين كلانتري, محمد علي ارجمند
Mahmood Ghazavie, Farzien Kalantari, Farzien Kalantari,
نام دانشجو : علي معمارزاده

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

تاثير بهينه سازي چيدمان پره ها بر ظرفيت باربري محوري شمع پيچشي در خاك هاي لايه اي

نام اساتید: محمود قضاوي, حسن قاسم زاده, حسن قاسم زاده, ابوالفضل اسلامي
Mahmood Ghazavie, Hasan Ghasemzadeh, Hasan Ghasemzadeh,
نام دانشجو : ياسمن قمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

استفاده از روش مشاهده اي براي تدقيق روابط تعيين ظرفيت باربري محوري شمع براساس نتايج CPT

نام اساتید: محمود قضاوي, محمود رضا عبدي, ابوالفضل اسلامي
Mahmood Ghazavie, Mahmood Reza Abdi,
نام دانشجو : پريسا حيدري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

تعيين رفتار بار - نشست پي هاي پوسته اي واقع بر ماسه مسلح شده با ژئو سنتتيك ها

نام اساتید: محمود قضاوي, محمود رضا عبدي, ابوالفضل اسلامي
Mahmood Ghazavie, Mahmood Reza Abdi,
نام دانشجو : شهريار كللي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

بررسي نقش هندسه شمع در فرايند شمع كوبي

نام اساتید: محمود قضاوي, حسن قاسم زاده, ابوالفضل اسلامي
Mahmood Ghazavie, Hasan Ghasemzadeh,
نام دانشجو : امين سورمه اي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

تحليل لرزه اي شيب هاي مسلح به زئوسل

نام اساتید: محمود قضاوي, محمود رضا عبدي
Mahmood Ghazavie, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : نريمان خرسندي اردبيلي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

بررسي اثر مقياس در رفتار بار نشست ستونهاي سنگي

نام اساتید: محمود قضاوي, حسن قاسم زاده
Mahmood Ghazavie, Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : حسن ترابي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

ارائه يك روش تحليلي جديد براي تعيين رفتار پي هاي سطحي مستقر بر خاك مسلح

نام اساتید: محمود قضاوي, فرزين كلانتري
Mahmood Ghazavie, Farzien Kalantari
نام دانشجو : نرجس درويشي كوهي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

ارائه يك روش جديد براي تعيين اندر كنش گروه شمع با مقطع متغير تحت بارهاي جانبي

نام اساتید: محمود قضاوي, سيدناصر مقدس تفرشي, مهدي احمدي
Mahmood Ghazavie, Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Mahmod Ahmadi
نام دانشجو : فاطمه كامياب

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

تحليل لرزه اي كوله هاي مسلح شده با ژئو سل

نام اساتید: محمود قضاوي, فرزين كلانتري
Mahmood Ghazavie, Farzien Kalantari
نام دانشجو : ميلاد عنايتي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

تاثير سيكل هاي يخبندان -ذوب يخ بر رفتار بارگزاري

نام اساتید: محمود قضاوي, محمود رضا عبدي
Mahmood Ghazavie, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : وحيد صفائي پلگرد

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

رفتار پي هاي سطحي مستقر برخاك مسلح تحت بارگذاري كششي

نام اساتید: محمود قضاوي, سيدناصر مقدس تفرشي
Mahmood Ghazavie, Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : سيدمحمدامين آرام

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

بررسي تحليلي اصطكاك منفي در گروه شمع

نام اساتید: محمود قضاوي, محمد رضا امام, اميدرضا باراني لنباني
Mahmood Ghazavie, , Omied Reza Barani Lenbani
نام دانشجو : سيده الهام غياثيان

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۸

ارزيابي ظرفيت باربري پي هاي سطحي روي شيب در حالت تراوش

نام اساتید: محمود قضاوي, ابوالفضل اسلامي, فرزين كلانتري
Mahmood Ghazavie, , Farzien Kalantari
نام دانشجو : مريم غياثوند

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بررسي رفتار ترانشه هاي دانه اي مسلح به تراشه هاي لاستيك و ژئوگريد تحت بارگذاري استاتيكي

نام اساتید: محمود قضاوي, عباس قلندر زاده , سيدناصر مقدس تفرشي
Mahmood Ghazavie, , Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : عباس محبي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بهبود پارامتر مقاومت برشي خاك به كمك ضايعات پلاستيكي

نام اساتید: محمود قضاوي, دكتر نيكودي, سيدناصر مقدس تفرشي
Mahmood Ghazavie, , Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : كويستان سليمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بررسي اثر شكل هندسي هسته در رفتار استاتيكي و لرزه اي سدهاي خاكي با هسته ي آسفالتي در دور مسافت تا پايان ساخت

نام اساتید: محمود قضاوي, حسن ميرزا بزرگ, علي اصغر مير قاسمي
Mahmood Ghazavie, Hasan Mirza Bozorg,
نام دانشجو : صادق صادقي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

بررسي تاثير فشار همه جانيه در عملكرد ستون هاي سنگي مسلح و غير مسلح

نام اساتید: محمود قضاوي, حسن قاسم زاده, محمد علي ارجمند
Mahmood Ghazavie, Hasan Ghasemzadeh,
نام دانشجو : حامد پورباقي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

بهبود رفتا بار - نشست پي هاي سطحي با استفاده از...

نام اساتید: محمود قضاوي, حسن قاسم زاده, محمد مهدي احمدي
Mahmood Ghazavie, Hasan Ghasemzadeh,
نام دانشجو : ميلاد نامداري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

بررسي اثر زمان بر روي پارامترهاي مقاومت برشي مرز مشترك خاك- ژئوسينتتيك

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : جواد غفاري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

اثر سيكل هاي يخبندان وذوب يخ بر رفتار خاكهاي ريز دانه مسلح شده بوسيله الياف پلي پروپيلن و لايه هاي ژئوتكستايل

نام اساتید: محمود قضاوي, محمدرضا كاويانپور, محمود رضا عبدي, سيداميرالدين صدر نژاد
Mahmood Ghazavie, Mohammad Reza Kavianpour, Mahmood Reza Abdi, Seyed Amireddin Sadrnezhad
نام دانشجو : محيا روستائي حسين آبادي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

مالعه ازمايشگاهي پي قرار گرفته بر ماسه مسلح شده با تراشه هاي لاستيك و زئوگريد

نام اساتید: محمود قضاوي, محمود رضا عبدي
Mahmood Ghazavie, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : جعفر مزيناني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸

بررسي اثر عمق شكل همجوار ي پي ها بر ضريب عكس العمل بستر

نام اساتید: محمود قضاوي, حسن قاسم زاده
Mahmood Ghazavie, Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : تابش اسلامي شهربابكي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۰۷

تعيين ظرفيت بابري ستون هاي سنگي ب ا سر ستون بتني و بالشتك ماسه اي

نام اساتید: محمود قضاوي, محمود رضا عبدي
Mahmood Ghazavie, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : سجاد عبدالعلي زاده

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي اصطكاك منفي بر روي شمعها

نام اساتید: محمود قضاوي, فرزين كلانتري
Mahmood Ghazavie, Farzien Kalantari
نام دانشجو : هدي اسدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي اثر مولفه قائم زلزله در تحليل فشار جانبي وارد بر ديوارهاي حائل

نام اساتید: محمود قضاوي, فرزين كلانتري
Mahmood Ghazavie, Farzien Kalantari
نام دانشجو : معصومه فقيهي نيا

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۴

استفاده از ترانشه هاي پر شده با خاك درشت دانه در مقاوم سازي خاك هاي ضعيف

نام اساتید: محمود قضاوي, محمود رضا عبدي, عباس قلندر زاده
Mahmood Ghazavie, Mahmood Reza Abdi,
نام دانشجو : حسين دمرچيلو

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۶

بررسي اثر مسلح كننده هاي زئوسنتتيكي در افزايش ظرفيت باربري برخاست پي هاي سطحي

نام اساتید: محمود قضاوي, حسن قاسم زاده
Mahmood Ghazavie, Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : امين رنجبران

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بررسي اثر حفره وسيكل بارگذاري برروي رفتار ژي نواري مستقر برخاك مسلح

نام اساتید: سيدناصر مقدس تفرشي, محمود قضاوي, سيداميرالدين صدر نژاد, محمود رضا عبدي, مصطفي زين الديني
Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Mahmood Ghazavie, Seyed Amireddin Sadrnezhad, Mahmood Reza Abdi, Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : عادل عساكره

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

تعيين ويزگيهاي مهندسي مخلوط و خرده لاستيك مسلح شده با زئوسنتيك با استفاده از آزمايش CBR

نام اساتید: محمود قضاوي, محمود رضا عبدي
Mahmood Ghazavie, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : امير فرشادفر

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۸

تحليل عملكرد ستون هاي سنگي تحت بارهاي ديناميكي

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : سميرا ابراهيمي خناچا

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵/۲۰

ارائه يك روش تحليلي براي رفتار پيچشي شمع

نام اساتید: محمود قضاوي, سيدناصر مقدس تفرشي
Mahmood Ghazavie, Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : بيتا آستانه اصل

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۰۷

بررسي رفتار خاك اصلاح شده با ستون هاي سنگي معمولي و مسلح شده با ژئوسينكستيك ها

نام اساتید: محمود قضاوي, محمود رضا عبدي
Mahmood Ghazavie, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : سالار عظيمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱/۲۹

بهينه سازي ديوارهاي خاكي مسلح شده با روشnailing توسط الگو ريتم ژنتيك

نام اساتید: فرزين كلانتري, محمود قضاوي
Farzien Kalantari, Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : حميد توكليان بنا

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۰۵

تاثير مولفه قائم زلزله برروي شالوده هاي شمعي در حالت خاك اشباع

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : ساسان محسني ديبا

تاریخ:

بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري فشاري شمعهاي با مقطع متغير با تغيير بخش متغير در طول شمع

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : اشكان بهمردي كلانتري

تاریخ:

بررسي فهيبر هاي خميده سه بعدي بر مقاومت برشي ماسه

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : عباس عذيري

تاریخ:

اندركنش شمع- خاك شمع تحت بار قايم استاتيكي وديناميكي

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : مهرنوش قديمي

تاریخ:

مطالعه عوامل موثر بر پيشينه حركت در گود برداري هاي بدون محافظ

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : سيدمحمد مدرس تنكابني

تاریخ:

بررسي تحليلي رفتار شمع تحت اثر پيچش و اثر شمع تحت پيچش بر شمع مجاور

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : جواد فرامرزي خانقاه

تاریخ:

بررسي تاثير هندسه ديواره تحتاني پي هاي دامني بر ظرفيت باربري

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : مقداد احمدي

تاریخ:

تحليل عددي كوبش شمع هاي با مقطع غيريكنواخت

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : اميد توسلي

تاریخ:

اندركنش شمع - خاك - شمع تحت بار جانبي

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : پدرام روان شناس

تاریخ:

بررسي آزمايشگاهي اثر زمان برر روي پارامترهاي مقاومت برشي سطحي تماس خاك - ژئوسينستيك

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : جواد غفاري

تاریخ:

تحليل عددي رفتار بار - نشست پي هاي سطحي چندبر

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : سروش مختاري

تاریخ:

بررسي عددي وآزمايشگاهي رفتار بار- نشت شالوده هاي متداخلمستقر برخاك مسلح

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : آرش عليمرداني لواسان

تاریخ:

محاسبه ضريب اندر كنش شمع - خاك - شمع براي گروه شمع با مقطع متغير

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : عباس شيخي نژاد

تاریخ:

تحليل عددي و آزمايشگاهي ظرفيت بار بري پي هاي چند بر بر روي ماسه مسلح

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : حامد ميرزائي فر

تاریخ:

بررسي تحليل تاثير شتاب قائم زلزله بر شمعها در خاكهاي لايه اي با درجه اشباع مختلف

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : عميد مدهوشي مزرعي

تاریخ:

تحليل الاستوپلاستيك شمع تحت اثر بار قائم فشاري در خاكهاي لايه اي

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : شادي دارائي

تاریخ:

تععين رفتار بار -نشست پي هاي سطحي مستقر بر خرده لاستيك ضايعاتي مسلح به زئوگريد

نام اساتید: محمود قضاوي, فرزين كلانتري
Mahmood Ghazavie, Farzien Kalantari
نام دانشجو : وحيد نصيري

تاریخ:

بررسي اثر مسلح كننده هاي زئو سنتتيكي در افزايش بار بري پي هاي سطحي تحت اثر نيروهاي برخاست

نام اساتید: محمود قضاوي, فرزين كلانتري
Mahmood Ghazavie, Farzien Kalantari
نام دانشجو : عماد زرگران

تاریخ:

تعيين توزيع فشار وارد بر ديوار حائل با روش تحليلي

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : مسعود مشفق يگانه

تاریخ:

بررسي تحليلي ظرفيت باربري پي هاي متداخل با استفاده از نظريه فشار جانبي وارد بر ديوارهاي حائل

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : مهدي فرماني

تاریخ:

مطالعه آزمايشگاهي ضريب اندركنش گروه شمع در خاك هاي ماسه اي

نام اساتید: محمود قضاوي, سيداميرالدين صدر نژاد, سيدناصر مقدس تفرشي, سيدبهرام بهشتي اول
Mahmood Ghazavie, Seyed Amireddin Sadrnezhad, Seyed Naser Moghadas Tafreshi, Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : پدرام روان شناس

تاریخ:

تعيين توزيع فشار جانبي وارد بر ديوارهاي حائل

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : مسعود مشفق يگانه

تاریخ:

رفتار شالوده هاي سطحي مجاور يكديگر در ماسه مسلح شده با ژئوسل

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : ناصر ولي‌نژادطرقبه

تاریخ:

بررسي تجربي و نظري اثر تسليح بر رفتار ستون هاي سنگي

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : احد احساني يامچي

تاریخ:

تعيين آثار دوه اي يخبندان ذوب بر مقاومت مكانيكي و الكتريكي خاك ريز دانه

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : محمد وحداني

تاریخ:

رفتار سنجي گروه شمع با مقطع متغيير تحت اثر بارگذتري فشاري با استفاده از دستگا سانترفيوژ و شبيه سازي عددي

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : عليرضا شعبانپور

تاریخ:

عملكرد ستون هاي سنگي در مقابله با روانگرايي با استفاده از آزمايش ميز لرزان و مقايسه با نتايج عددي

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : سيده عاطفه گراميان

تاریخ:

مسلح سازي خاك به روش ستون هاي سنگي روكش شده با مقطع متغير و منطقه بندي شده

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : سيدعليرضا ابراهيمي كهنگي

تاریخ:

تبيين عوامل موثر بر انركنش لرزه اي رويه ي بتني با بدنه سدهاي CFRD

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : محمد سلطاني

تاریخ:

بررسي عددي رفتار خاكريزهاي راه آهن با توجه به ساختار بستر

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : مجيد تدين

تاریخ:

بررسي رفتار شمع در خاك غير اشباع تحت بار جانبي

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : الميرا محمودي

تاریخ:

رفتار بار - نشست گروه ستون سنگي ممسلح به ژئوسنتيك ها

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : حميدرضا مرادي طائمه

تاریخ:

ايمن سازي خطوط فشار قوي گاز در محل عبور ماشين آلات با استفاده از ژئوسل

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : محمدحسين خرم نيا

تاریخ:

تعيين رفتار نيرو- تغيير شكل مسلح كننده در آزمايش بيرون كشش

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : اميد باوندپوري

تاریخ:

بررسي رفتار ژئوفوم ( EPS) تحت بار ديناميكي در درجات اسباع مختلف

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : بهنام ازادنور

تاریخ:

بررسي و ارائه مشخصات فني خاك اساس اصلاح شده با آهك، سيمان و نيكو فلاك با نگاهي به رفتار ديناميكي اساس اصلاح شده

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : فرشاد لشني زند

تاریخ:

تاثير ابعاد بر رفتار نمونه هاي تك محوري خاك مسلح شده با لايه هاي ژئو سنتيك

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : محمدصادق حيدري

تاریخ:

ارزيابي تحليلي ظرفيت باربري پي سطحي بر روي خاك مسلح با ژئو سنستيك

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : ارمين مولوي سرقين

تاریخ:

تاثير دانه بندي خاك و سختي كيسه در رفتار نيرو- نشست خاك مسلح شده با كيسه خاك

نام اساتید: محمود قضاوي
Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : كسري تاجيك