از تاریخ : ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ تا تاریخ :

معاون پژوهشي وفناوري دانشكده فيزيك

از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ تا تاریخ :

مدير فرهنگي دانشكده فيزيك

از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۰۶

سرپرست آزمايشگاه فيزيك 1