تاریخ:

مطالعه خواص ترابرد بروفن و بررسي اثر ناخالصي

نام اساتید: رضا افضل زاده, مهدي مشكوري
Reza Afzalzadeh, Mehdi Mashkori
نام دانشجو : رضا بيك نسري

تاریخ:

روش يادگيري ماشين براي تعيين ماده اپتيكي با مشخصات دلخواه

نام اساتید: مهدي مشكوري
Mehdi Mashkori
نام دانشجو : الهام عين آبادي

تاریخ:

اثرات ناخالصي مغناطيسي و غير مغناطيسي در ابر رساناهاي بر پايه آهن / نيكل

نام اساتید: حسين حمزه پور, مهدي مشكوري
Hossein Hamzehpour, Mehdi Mashkori
نام دانشجو : اميرحسين خدارحمي

تاریخ:

مطالعه اثرات هم بستگي الكتروني دردو لايه ي گرافين

نام اساتید: مهدي مشكوري
Mehdi Mashkori
نام دانشجو : محمدرضا نخبه روستا

تاریخ:

پيش بيني ويژگي هاي مغناطيسي مواد با بهره گيري از روش يادگيري ماشين و امكان سنجي بكارگيري در نانو مواد

نام اساتید: مهدي مشكوري
Mehdi Mashkori
نام دانشجو : پدرام موحدرستگار