تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

نظم هاي مغناطيسي اسكرميون ها و اثر آنها بر روي ابررساناها

نام اساتید: مهدي مشكوري
Mehdi Mashkori
نام دانشجو : نيكي خداداد